SFABIL117U Systemfarmakologi - signalvejenes farmakologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Systems Pharmacology - Signaling Pathways

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus i blok 1-2 på tredje år.

Kursusindhold
 • Centralnervesystemets opbygning og funktion, herunder lægemidler for psykiske lidelser, neurodegenerative sygdomme, kognitive problemer, stress, epilepsi, stofmisbrug og søvn.

 • Biologiske rytmer

 • Smerteperceptionens fysiologi, herunder lokale, stærke og svage analgetika samt begreberne misbrug og afhængighed.

 • Endokrinologi. Hormonproducerende organers fysiologi, og herunder antidiabetika, calcium regulerende hormoner, væksthormoner, thyroideahormoner, anabolske steroider, antikonception og glucocorticoider.

 • Mave/tarm kanalens anatomi og fysiologi inkl. leverens og pankreas funktioner, herunder fordøjelse samt lægemidler med virkning på ventriklens og tarmens funktioner.

 • Organismens energiomsætning og temperaturregulering, herunder midler mod fedme og antipyretika.

 • Farmakologiske hensyn til lægemiddelinteraktioner, patientstratificering og udviklingsstadie
   

Indenfor disse emner undervises der bla. i organernes opbygning, funktion, fysiologi, almindeligt forekommende sygdomstilstande, behandlingsformer, lægemidlers klassificering, virkningsmekanismer, skæbne i organismen, indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, samt forsøgsmodeller, sygdomsmodeller og videnskabelige fremgangsmåder der har ledt til afdækning af denne viden.

Målbeskrivelser

Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende en anatomisk/fysiologisk viden om organsystemernes opbygning, funktion og almindeligt forekommende patologier, samt på baggrund af denne viden forstå lægemidlers virkningsmekanismer, effekter og anvendelse.
 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende strukturer/funktioner:

  • Centralnervesystemet

  • Biologiske rytmer

  • Smerteperception

  • Det endokrine system

  • Mave/tarm kanalen inklusive lever og pancreas

  • Temperaturregulering og energiomsætning

 • for de nævnte strukturer/funktioner, redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.

 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.

 • forklare teorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.

 • forklare sammenhængen mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå funktionen af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.

 • med bagrund i biokemisk og (pato)fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.

 • ud fra forskrift udføre måling af farmakodynamiske parametre.

 • foretage beregninger på og statistisk analyse af egne eller forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.

 • vurdere og fortolke behandlede data.

 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling til en nærmere beskrevet patient.

 

Kompetencer

 • samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt om fysiologiske og farmakologiske emner med såvel kolleger, andre akademiske og ikke-akademiske faggrupper og patienter, herunder forsyne disse med relevant faglig information.

 • selvstændigt analysere, systematisere og kritisk vurdere fysiologiske og farmakologiske emner, herunder valg af farmakologisk behandling

 • ved rationel praktisk tilgang kunne bidrage til at afdække videnskabelige spørgsmål indenfor farmakologi og fysiologi

 • fortsætte egen uddannelse og kompetenceudvikling indenfor området
 • Fysiologilærebog (Silverthorn, Human Physiology, 8th ed., Pearson).
 • Farmakologilærebog (Ritter, Flower, Henderson, Loke, MacEvan, Rang: Pharmacology, 9th ed., Elsevier)
 • Formelsamling (sammensat af undervisere)
 • Øvelsesvejledning
 • Noter til modellering og simulering af biologisk feedback og oscillationer
 • Online-materiale med relation til fysiologibogen (Mastering A&P)
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til følgende studieenheder:
Farmaceutisk fysisk kemi I,
Farmaceutisk fysisk kemi II,
Cellulær og molekylær biologi
Farmaceutisk biologi
Basal Farmakologi
Organfarmakologi
Undervisningen består af:

42 forelæsninger. Forelæsningerne dækker bredt det i målbeskrivelsen nævnte med vægt på emner, der erfaringsmæssigt er svære at tilegne sig for den studerende. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, vil forelæsningerne inkludere inddragelse af og feedback fra/til de studerende, f.eks. i form af besvarelse af indlagte spørgsmål/​mindre opgaver med tilbagemelding via interaktive it-medier (f. eks. Sendsteps/Learning Catalytics). Til brug sammen med fysiologibogen findes på forlagets (Pearsons) hjemmeside online-materiale, som de studerende forventes at anvende til forberedelse/​selvstudium/​selvevaluering. Materialet vil blive omtalt og inddraget i relevante forelæsninger.

4 dobbelte klassetimer med undervisning i a) centralnervesystemet; b) endokrinologi; c) reguleringsmekanismer (computermodellering); d) patientrelateret case. Klassetimerne bruges især til træning i løsning af analyseopgaver. Disse vil hvad type angår være sammenlignelige med de analyseopgaver, der vil blive stillet i et eksamenssæt.

1 laboratorieøvelse à 4 timer: PowerLab / LabStation baseret øvelse indenfor CNS med emnerne EEG og reflekser. De studerende arbejder sammen i grupper på 3-4 personer. Inden øvelsen gennemgår de studerende en online-quiz i Absalon. Ved øvelsen arbejdes praktisk med realtidsmåling af fysiologiske/​farmakodynamiske parametre med tilhørende databehandling, statistisk analyse og fortolkning. De studerende besvarer øvelsesspørgsmål i LabStation. Resultater og konklusioner diskuteres med vejlederne til øvelsen. Rapport til studerendes eget brug genereres elektronisk af LabStation.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 149
 • Laboratorie
 • 4
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamenssættet vil være sammensat af omkring 10 opgaver, som dækker et bredt spektrum af kursusindholdet. Opgavernes spørgsmål vil spænde fra korte spørgsmål om paratviden til analyse af eksempelvis et mindre datasæt, en figur eller en case.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

En formelsamling vil være tilgængelig ved eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende organsystemer/​funktioner/​ tilstande:

  • Centralnervesystemets funktion, herunder psykiske lidelser, neurodegenerative sygdomme, kognitive problemer, stress, epilepsi, stofmisbrug og søvn.

  • Biologiske rytmer.

  • Smerteperception.

  • Det endokrine system

  • Mave/tarm kanalen, leveren og pancreas.

  • Temperaturregulering og energiomsætning.

 • for de nævnte organsystemer/​funktioner/​ tilstande redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.
 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.
 • forklare teorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.
 • forklare sammenhængen mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå funktionen af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.
 • med bagrund i biokemisk og (pato)fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.
 • foretage analyse af forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.
 • vurdere og fortolke behandlede data.
 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling af en nærmere beskrevet patient.