SFAB23001U Organfarmakologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Organ Pharmacology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Kursusindhold

Undervisningen indeholder følgende emner:

 • Hjerte/kredsløbets opbygning og funktion, herunder lægemidler til behandling af atherosclerose, angina pectoris, hjertearytmi, hypertension, thromboemboliske komplikationer, anæmi og hjerteinsufficiens.
 • Hæmostase, herunder lægemidler indenfor dette felt.
 • Respirationssystemets opbygning og funktion, herunder blodets transport af luftarter samt lungelidelser (f.eks. astma og KOL) og lægemidler til behandling heraf.
 • Nyrefunktionen med hovedvægten lagt på clearance og tubulusfunktioner samt syre/base regulering, lægemidler med virkning på organismens salt og vandbalance og ekskretion af lægemidler.
 • Immunologi: Immunosuppressiva, antihistaminer og antiinflammatoriske lægemidler herunder lægemidler med virkning på sygdomme i bevægeapparatet (gigtsygdomme såsom rheumatiske lidelser, urinsyregigt m.m.) og allergiske reaktioner.
 • Infektioner: Antibakterielle midler, antivirale midler (bl.a. HIV), antimykotiske midler (antisvampemidler), antimalariamidler og antelmintika (ormemidler).
 • Cancerterapi.
 • Genterapi og biologiske lægemidler.
 • Hudlidelser: Hudens opbygning og lægemidler til behandling af hudsygdomme.
 • Lægemiddelforgiftninger/-bivirkninger/-interaktioner i relation til ovennævnte.
 • Farmakologiske hensyn til interaktioner, patientstratificering og udviklingsstadium.

Indenfor disse emner undervises der bl.a. i organernes opbygning, funktion, fysiologi, almindeligt forekommende sygdomstilstande, behandlingsformer, lægemidlers klassificering, virkningsmekanismer, skæbne i organismen, indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, samt forsøgsmodeller, sygdomsmodeller og videnskabelige fremgangsmåder, der har ledt til afdækning af denne viden. I forbindelse med in vivo laboratorieøvelsen og anvendelse af forsøgsdyr i forskning, som indgår i kurset, omtales etiske principper herunder 3R-konceptet (1-reduction (reduktion/begrænsning), 2-replacement (erstatning) og 3-refinement (forfinelse)) ligesom sikkerhedsmæssige aspekter og afledte forholdsregler gennemgås.

Målbeskrivelser

Formål

Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende en anatomisk og fysiologisk viden om organsystemernes opbygning, funktion og almindeligt forekommende patologiske tilstande, samt på baggrund af denne viden forstå lægemidlers virkningsmekanisme, effekter og anvendelse.
 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende funktioner/ tilstande:
  • Hjerte-kredsløbsfunktion
  • Hæmostase
  • Respiration
  • Nyrefunktion
  • Immunsystemet: autoimmunitet, allergi og inflammation herunder sygdomme i bevægeapparatet (gigtsygdomme/​rheumatiske lidelser).
  • Infektioner
  • Cancer
  • Genterapi og biologiske lægemidler
  • Hudsygdomme
 • for de nævnte funktioner/ tilstande redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.
 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.
 • forklare teorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.
 • forklare overordnede etiske overvejelser og lovmæssige begrænsninger i forbindelse med in vivo farmakologiske forsøg.
 • forklare sammenhænge mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå funktionerne af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.
 • med bagrund i biokemisk og (pato-) fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.
 • ud fra forskrift udføre måling af farmakodynamiske parametre.
 • foretage beregninger på og statistisk analyse af egne eller forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.
 • vurdere og fortolke behandlede data.
 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling til en nærmere beskrevet patient.

 

Kompetencer

 • samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt om fysiologiske og farmakologiske emner med såvel kollegaer, andre akademiske og ikke-akademiske faggrupper og patienter, herunder forsyne disse med relevant faglig information.
 • selvstændigt analysere, systematisere og kritisk vurdere fysiologiske og farmakologiske problemstillinger, herunder valg af farmakologisk behandling.
 • ved rationel praktisk tilgang afdække videnskabelige spørgsmål indenfor farmakologi og fysiologi.
 • fortsætte egen uddannelse og kompetenceudvikling indenfor området.
 • Human Physiology: An Integrated Approach, Dee Unglaub Silverthorn, Pearson Education Limited 2019. Seneste version.

 • Rang & Dale’s Pharmacology: Ritter, J.M., Flower, R., Henderson, G., Loke, Y.K., MacEwan, D. and Rang, H.P., Elsevier Ltd. Seneste version.

 • Principles of Pharmacology: The pathophysiological Basis for Drug Therapy: Golan, D.E., Armstrong, E.J., Armstrong, A.W. Wolters Kluwer. Seneste version. 

 • Materiale til klassetimer og laboratorieøvelser.
   
 • Formelsamling udarbejdet af undervisere.
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i studieenhederne:

Organisk kemi I & II
Farmaceutisk fysisk kemi I,
Farmaceutisk fysisk kemi II,
Cellulær og molekylær biologi,
Farmaceutisk biologi, og
Basal Farmakologi.
Undervisningen består af:

- 38 forelæsninger (á 45 min): Forelæsningerne dækker bredt de i målbeskrivelsen nævnte fagtemaer med vægt på emner/områder, der erfaringsmæssigt er svære at tilegne sig for de studerende. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt vil forelæsningerne inkludere inddragelse / aktiv deltagelse af de studerende, f.eks. i form af besvarelse af indlagte spørgsmål og mindre opgaver med tilbagemelding via interaktive IT systemer (f. eks. Shakespeak/Learning Catalytics).

- 3 klassetime-sessioner indenfor emnerne: 1) hjerte-kredsløb, 2) respiration, og 3) nyrer. De tre sessioner (hver af 4 timers varighed) afholdes for 2 hold ad gangen og bruges især til fordybelse i emner og træning i løsning af opgaver af typer, som er sammenlignelige med de opgaver, der stilles til eksamen.

- 2 obligatoriske laboratorieøvelse á 4 timer (dvs, i alt 8 timer): 1) In vivo blodtryksøvelse med bedøvet rotte og 2) Interaktive computer-baserede øvelser med PowerLab og Kredsløbs Kit. De studerende arbejder sammen i grupper på 3-4 personer. Inden øvelsen gennemgår de studerende en online-quiz (pre-lab quiz) i Absalon.

- En obligatorisk quiz i multiple-choice format: Quizzen indeholder spørgsmål til alle fagtemaerne. Quizzen vil ikke være repræsentativ og prediktiv for eksamenen, men den skal dels tilsikre, at den studerende har studeret pensum og dermed har arbejdet og været igennem det stof, som kurset bygger på, og dels skal den give den studerende en mulighed for at teste sig selv indenfor pensum.

Kurset bygger på, at de studerende møder forberedt op og deltager aktivt i alle undervisningsaktiviteter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Laboratorie
 • 8
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
For at opnå kursusattesten, skal den studerende deltage på tilfredsstillende vis i to laboratorieøvelser og besvare en quiz på hjemmesiden på tilfredsstillende vis (minimum 50% korrekte svar).

Forbedring af ikke-opnået kursusattest:
Hvis den studerende ikke har opnået kursusattest, og det skyldes manglende fremmøde til en eller begge laboratorieøvelser, skal øvelseskurset gennemføres igen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Formål

Formålet med de to laboratorieøvelser er at bibringe de studerende indsigt og en praktisk forståelse i aspekter om hjertekredsløbet og farmakologien tilknyttet dette. Øvelserne understøtter indlæringen af teori og begreber/fagtermer introduceret i forelæsningerne indenfor hjertekredsløbet på Organfarmakologi-kurset.
 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og farmakologiske aspekter relateret til hjerte-kredsløbet.
 • redegøre for centrale fysiologiske parametre indenfor hjertekredsløbet og hvordan disse kan måles eksperimentelt.
 • forklare overordnede etiske overvejelser og lovmæssige begrænsninger i forbindelse med in vivo farmakologiske forsøg med anvendelse af forsøgsdyr. 
   

Færdigheder

 • ud fra forskrift udføre måling af farmakodynamiske parametre.
 • foretage beregninger på egne eller forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.
 • håndtere, analysere, og foretage kritisk vurdering og fortolkning af de opnåede data.
   

Kompetencer

 • samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt om fysiologiske og farmakologiske emner med medstuderende og undervisere.
 • selvstændigt (i grupper) håndtere og analysere data, systematisere og kritisk vurdere fysiologiske og farmakologiske problemstillinger og diskutere disse med medstuderende og undervisere.
 • ved rationel praktisk tilgang afdække videnskabelige spørgsmål indenfor farmakologi og fysiologi.

 

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
I eksamensopgaverne indgår fysiologiske, patofysiologiske og farmakologiske problemstillinger.

Eksamenssættet består både af essay-opgaver (hvor den studerende skal besvare opgaven via essays) og af multiple-choice opgaver.

Eksamenssættet er sammensat så det dækker de fagtemaer, der indgår i undervisningsmaterialet fra lærebøger, forelæsninger og klassetimer og laboratorieøvelser.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

Formelsamling udarbejdet af underviserne vil være tilgængelig ved eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende funktioner / tilstande:
  • Hjerte-kredsløbsfunktion
  • Hæmostase
  • Respiration
  • Nyrefunktion
  • Immunsystemet: autoimmunitet, allergi og inflammation herunder sygdomme i bevægeapparatet (gigtsygdomme/​rheumatiske lidelser).
  • Infektioner
  • Cancer
  • Genterapi og biologiske lægemidler
  • Hudsygdomme
 • for de nævnte funktioner/ tilstande redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.
 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.
 • forklare teorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.
 • forklare overordnede etiske overvejelser og lovmæssige begrænsninger i forbindelse med in vivo farmakologiske forsøg
 • forklare sammenhænge mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå funktionerne af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.
 • med bagrund i biokemisk og (pato)fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.
 • foretage beregninger på og statistisk analyse af forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.
 • vurdere og fortolke behandlede data.
 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling til en nærmere beskrevet patient.