SFAB20002U Kemiske principper

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Chemical Principles

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på første semester.

Kursusindhold

I forelæsningerne gennemgås principperne om almen kemi, der er relevante for de farmaceutiske videnskaber. Der er fokus på kemisk ligevægt i vandig opløsning, herunder syre-base ligevægte, opløselighedsligevægte, redoxligevægte og kompleksligevægte. Kvantitative beregninger for de nævnte ligevægtstyper gennemgås. Deskriptiv kemi (stofkemi) illustreres med specifik henvisning til det periodiske system og med vægt på forholdet mellem elektronstruktur og periodiske egenskaber. Molekylær struktur og kemisk binding gennemgås. Der gives også en introduktion til radioaktivitet. Der lægges særlig vægt på d-blok grundstofferne, herunder deres elektroniske konfigurationer, redox-egenskaber og koordinationskemi.

Klassetimerne udvikler kvantitative beregninger, der er indført i forelæsningerne og illustrerer den almen kemi og deskriptive kemi. Øvelserne er baseret på kemisk ligevægt i vandig opløsning og identitetsreaktionerne beskrevet i Farmakopéer, samt sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelser. Projektet handler om markedsførte lægemidler/diagnosematerialer, og der er derfor også fokus på deres anvendelse i behandlingen af visse sygdomme. Formålet med projektet er at sætte viden opnået fra Kemiske Principper i et farmaceutisk perspektiv.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes det, at den studerende har tilegnet sig viden om de generelle kemiske principper, der er nødvendig for videre studier af de farmaceutiske videnskaber:

Viden

 • Forstå de grundlæggende kemiske principper og redegøre for de kemiske ligevægte.
 • Klassificere grundstoffernes kemi i forhold til det periodiske system baseret på en forståelse af atomstruktur og elektronisk konfiguration.
 • Kort redegøre for radioaktivitet.
 • Kort redegøre for grundlæggende principper for klassificering og mærkning af kemikalier

 

Færdigheder

 • Har udviklet færdigheder til beregninger af simple og koblede ligevægte, især involverende pH, opløselighed, kompleksdannelse og redoxprocesser.
 • Er i stand til at lave beregninger for bufferopløsninger, samt angive et stofs syre-base egenskaber i vandig opløsning ved en given pH.
 • Kan gøre rede for kemisk binding og molekylers 3-dimensionelle struktur.
 • Kan gøre rede for strukturen og elektroniske egenskaber af d-blok koordinationsforbindelser.
 • Har udviklet færdigheder til at håndtere og bortskaffe kemikalier på forsvarlig vis.

 

Kompetencer

 • Have tilstrækkelige kompetencer inden for teoretisk og praktisk uorganisk kemi.
 • Udføre støkiometriske beregninger.
 • Dokumentere observationer i et laboratoriemiljø.
 • Tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed.
 • Reflektere over og tage ansvar for egen læring.
 • Kompendium Kemiske Principper. Seneste udgave.
 • Kemiske beregninger med Excel, Stefan Stürup. Seneste udgave.
 • Maths for Chemistry, Monk and Munro, Oxford University Press. Seneste udgave.
 • Supplerende materialer på kursets hjemmeside.
Forelæsningsrækken bruges til at introducere og diskutere de kemiske begreber, der er relevante for de farmaceutiske videnskaber. Klassetimerne har til formål at lære de studerende selvstændigt at arbejde med kvantitative beregninger. Laboratorieøvelserne har til formål at illustrere kemiske ligevægt i vandig opløsning og den deskriptive kemi. Projektet har til formål at sætte viden opnået fra Kemiske Principper i et farmaceutisk perspektiv.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 138
 • Teoretiske øvelser
 • 3
 • Øvelser
 • 18
 • Projektarbejde
 • 6
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest.
For at deltage i laboratorieundervisningen skal den studerende have bestået de obligatoriske faglige quizzer og sikkerheds quizzer relateret til risikovurdering, brug af kemikalier, stinkskabe, og lokalsug.
For at opnå kursusattest skal den studerende have udarbejdet og udført laboratorieøvelser og relaterede rapporter/​præsentationer samt en projektopgave på tilfredsstillende vis.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusatttest skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • demonstere og redegøre for grundlæggende kemiske principper 

 

Færdigheder

 • udføre laboratorieøvelserne og aflevere tilfredsstillende relaterede rapporter hvori relevante korte kemiske redegørelser og beregninger er kort beskrevet 

 

Kompetencer

 • planlægge, udføre og reflektere over udvalgte øvelser, og aflevere tilfredsstillende projektrapporter hvori relevante kemiske redegørelser og beregninger er beskrevet.
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamensspørgsmålene er baseret på kvantitative beregninger og demonstrering af kemisk viden og færdigheder. Eksamenssættet består af et antal opgaver, hvor den indbyrdes vægtning af opgaver og delspørgsmål fremgår af det enkelte eksamenssæt.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

I tillæg til standardopsætningen er det tilladt at medbringe digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige eksamen er grundlaget for et helhedsindtryk og en vurdering af om den studerende i sine besvarelser demonstrerer at have tilegnet sig tilstrækkelig viden og færdigheder om de grundlæggende kemiske principper.

En jævn bevarelse på delopgaverne vægtes positivt frem for store udsving i besvarelserne.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere en udtømmende viden om de generelle kemiske principper og deres anvendelse inden for simple og koblede ligevægte, især involverende pH, opløselighed, kompleksdannelse og redoxprocesser.
 • demonstrere en bred viden om farmaceutisk relevante stoffers kemi

 

Færdigheder

 • udføre komplekse kvantitative beregninger på alle de nævnte ligevægtstyper, herunder sammensatte ligevægte
 • beskrive og diskutere bindingstyper, elektron- og molekylærstruktur
 • demonstrere en overbevisende sikker anvendelse af det periodiske system og grundstoffernes kemi baseret på en forståelse af atomstruktur og elektronkonfiguration
 • demonstrere en overbevisende sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og formalisme (symboler, enheder etc.)

 

Kompetencer

 • diskutere regler og principper for de forskellige typer af ligevægt
 • udføre støkiometriske beregninger
 • beskrive og forklare identifikationsreaktionerne