SFAB20001U Lægemiddeludvikling - fra molekyle til menneske

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Drug development from molecule to man

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på første semester.

Kursusindhold

Diversiteten af farmaceutens rolle illustreres ved brug af klassiske eksempler på moderne lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske. Faget introducerer:

 • Udvikling af nyt lægemiddelstof, samt formulering, produktion, kvalitetssikring (proces- og færdigvarekontroller) og anvendelse af lægemidler
 • Grundlæggende farmaceutisk terminologi
 • Farmaceutens samfunds- og erhvervsmæssige opgaver
 • Sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelser samt vurdering og analytisk tilgang til laboratoriesikkerhed
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive farmaceutens rolle i lægemiddeludviklingsprocessen fra lægemiddelstoffet til markedsføringstilladelse
 • Beskrive farmaceutens samfunds- og erhvervsmæssige opgaver
 • Beskrive farmaceutens opgaver i lægemiddelforsyningen i Danmark
 • Redegøre for formulering, fremstilling og kvalitetssikring af lægemidler
 • Beskrive lægemiddelformer og deres administrationsveje
 • Beskrive anvendelse af lægemidler, herunder lægemidlers ønskede og uønskede virkninger og betydning for patienten
 • Bruge Ph. Eur. og Danske Lægemiddelstandarder (DLS)
 • Redegøre for klassificering og mærkning af kemikalier

 

Færdigheder

 • Anvende farmaceutisk terminologi korrekt, f.eks. lægemiddel, lægemiddelform, lægemiddelstof, hjælpestof
 • Redegøre for kompleksiteten af oprindelsen af lægemiddelstoffer, f.eks. planter, dyr, svampe
 • Beskrive udvikling af nye lægemiddelstoffer
 • Beskrive formulering, fremstilling og kvalitetssikring af lægemidler
 • Beskrive anvendelse af lægemidler, herunder lægemidlers ønskede og uønskede virkninger og patientens acceptabilitet
 • Beskrive lægemiddelformer og deres administrationsveje
 • Udføre praktiske forsøg med fremstilling og kvalitetssikring af udvalgte lægemiddelformer
 • Præsentere tilegnet farmaceutisk viden kort og klart
 • Deltage i gruppearbejde
 • Anvende kemikaliedatabasen
 • Anvende de vigtigste beredskaber i forbindelse med ulykker i laboratoriet, herunder klassificering og mærkning af kemikalier samt håndtering af kemikalieaffald

 

Kompetencer

 • Anvende viden om lægemiddelformer, administrationsveje, formulering og fremstilling af lægemidler
 • Anvende viden om samarbejdsrelationer til at deltage i gruppearbejde, samt bidrage med konstruktiv feedback
 • Tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed

”Almen farmaci” af H. Gjelstrup (gældende udgave)

Pharmadanmark: Fra Patent til Patient (gældende udgave).

Forelæsningsrækken har til formål at give overblik over lægemiddeludviklingsprocessen fra lægemiddelstofmolekyle til lægemiddelanvendelse.

Klasselektioner, praktiske øvelser og afsluttende kollokvie har til formål at opnå viden samt indlære, forberede, udføre, evaluere og formidle praktiske forsøg med fremstilling og vurdering af udvalgte lægemiddelformer.

Laboratoriesikkerhedsforelæsningerne har til formål at opnå viden om sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelserne.

Laboratoriesikkerheds praktiske øvelser og brandøvelse har til formål at opnå viden og træne sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelserne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 93
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • E-læring
 • 4
 • Projektarbejde
 • 60
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Prøveformsdetaljer
For at deltage i laboratorieundervisningen skal den studerende have bestået sikkerhedsquizzer og sikkerhedsintroduktion (sikkerhedsmoduler relateret til evakuering, lokalsug og ulykker).

For at opnå kursusattest skal den studerende have deltaget aktivt i undervisningen, herunder udarbejdelse, præsentation og opponering af obligatoriske studenterpræsentationer; deltaget aktivt i det obligatoriske laboratoriearbejde, samt skal have demonstreret opnåelse af tilstrækkelig niveau i fagets viden/færdigheder via mundtlig præsentation og skriftlig aflevering, sikkerhedsmoduler og sikkerhedsintroduktionen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå kursusattest skal den studerende på et tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • Kort beskrive lægemiddeludviklingsprocessen
 • Anvende centrale farmaceutiske terminologier så som "lægemidler", "lægemiddelformer", "lægemiddelstoffer" og "hjælpestoffer"
 • Klassificere og mærke kemikalier som er relevant for undervisningen
 • Redegøre for grundlæggende viden om de sikkerhedsmæssige forhold og beredskab i forbindelse med studiets laboratorieøvelseskurser

 

Færdigheder

 • Kort beskrive en given administrationsvej og lægemiddelform(er) for et udvalgt lægemiddelstof
 • Tilegne sig grundlæggende praktisk erfaring med formulering, fremstilling og kvalitetssikring af given lægemiddelform(er)
 • Anvende elementerne i sikkerhedsintroduktionen
 • Håndtere kemikalieaffald

 

Kompetencer

 • Give en klar præsentation af farmaceutisk videnskabelig information
 • Anvende viden om lægemiddelformer, administrationsveje, formulering og fremstilling af lægemidler
 • Reflektere over sammenhæng mellem formulering, fremstilling og kvalitetssikring af lægemidler
 • Diskutere relevante resultater i grupperapporten
 • Stille spørgsmål som del af opponentgruppen
 • Tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed ved øvelserne