SBIB19001U Organbaseret patofysiologi: fra folkesygdom til dyremodel

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Organ pathophysiology: from widespread disease to animal model

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Kursusindhold

Kurset er baseret på en gennemgang af udvalgte patofysiologiske problemstillinger for pattedyrenes vigtigste organer og organsystemer. Der vil indenfor hvert organ/organsystem blive lagt særlig vægt på 2-3 humane sygdomme (“folkesygdomme”) af stor betydning for den enkeltes helbred og for samfundet som helhed. Lærebogen samt det udleverede materiale giver en oversigt over den normale fysiologi samt en grundig gennemgang af den generelle patofysiologi for hvert organ. Der vil i et begrænset omfang blive inviteret særlige foredragsholdere med ekspertise indenfor de udvalgte folkesygdomme. Minicases med tilhørende original videnskabelig litteratur anvendes til gruppearbejde samt fremlæggelser i plenum, hvilket skal styrke kursisternes forståelse af de patofysiologiske problemstillinger. Herunder vil analyse og fortolkning af forsøgsresultater fra accepterede dyremodeller for de enkelte sygdomme blive inddraget i videst muligt omfang.

Målbeskrivelser

Efter at have gennemført kurset vil de studerende på det teoretiske plan have opnået flg.:

Viden:

 • At kende til almindelige diagnostiske tests for de enkelte organers funktion
 • At forstå de molekylære og cellulære forandringer som udgør patofysiologiske mekanismer i de udvalgte organer og sygdomme
 • At forstå betydningen af at anvende særligt egnede dyremodeller for en dybere forståelse af patofysiologiske mekanismer i humane sygdomme
 • At kende til vigtige risikofaktorer for udvikling af de udvalgte sygdomme
 • At have viden om hvorledes omlægninger af livsstil samt almindelige lægemidler anvendes i behandling og forebyggelse af de udvalgte sygdomme

 

Færdigheder:

 • At kunne vælge diagnostiske tests og teknikker som beskriver funktionen af de enkelte organer
 • At kunne bedømme samt beskrive de molekylære og cellulære forandringer som udgør patofysiologiske mekanismer i de udvalgte organer og sygdomme
 • At kunne beskrive samt foreslå betydningen af nye patofysiologiske mekanismer fremkommet ved forskning i særligt egnede dyremodeller
 • At kunne forklare og formidle den tilegnede patofysiologiske viden om humane sygdomme og sygdomsmodeller

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt at kunne uddrage og belyse komplekse patofysiologiske problemstillinger indenfor udvalgte humane sygdomme og tilhørende sygdomsmodeller

Gould’s Pathophysiology for the Health Professions, 6th Edition (or latest). Authors: Robert J. Hubert & Karin C. VanMeter. Publisher: Elsevier.

Kompetencer svarende til bestået kursus i Basal Fysiologi
Der vil blive anvendt en blanding af forelæsninger, ekspertforedrag, cases og gruppearbejder med inddragelse af den videnskabelige litteratur. Desuden vil der være online quiz'er og tests indenfor hvert modul (organ). En betydelig del af undervisningen (forelæsninger, quiz'er, tests) vil foregå som online og blended learning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 14
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
PC eksamen (Peter Bangsvej 36) baseret på dels multiple choice spørgsmål og essay spørgsmål
Krav til indstilling til eksamen

Minimum 80% tilstedeværelse ved inviterede ekspert-forelæsninger, samt ved modul-tests og gruppe-fremlæggelser

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Skriftlig reeksamen ved mere end 5 tilmeldte studerende, ellers mundtlig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Fremvise en forståelse samt overblik over flg.:
  • Organernes normale funktion
  • De molekylære og cellulære forandringer som udgør kernen i de patofysiologiske problemstillinger knyttet til de udvalgte sygdomme
  • De bedst egnede dyremodeller for de udvalgte sygdomme samt hvilke begrænsninger der er for disse dyremodellers anvendelse i sygdomsforståelsen
  • Risikofaktorers betydning for udvikling af sygdommene, og hvilke almindelige livsstilsændringer samt lægemidler der anvendes for at helbrede og forebygge sygdommene

 

Færdigheder:

 • At kunne anvende den korrekte faglige terminologi der knytter sig til de enkelte patofysiologiske problemstillinger
 • At kunne beskrive og bedømme graden af de molekylære og cellulære forandringer som udgør kernen i de patofysiologiske problemstillinger
 • At kunne beskrive samt fortolke forsøgsresultater og ny viden baseret på forskning i de særligt egnede dyremodeller
 • at kunne formidle skriftlig såvel som mundtlig viden om vigtige patofysiologiske problemstillinger i de udvalgte humane sygdomme

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt at kunne belyse og beskrive den i kurset tilegnede viden om komplekse patofysiologiske problemstillinger i de udvalgte humane sygdomme ("folkesygdomme").

 

Der vil i bedømmelsen af den individuelle præstation også blive anvendt en helhedsvurdering.