SBIB10140U Mikrobielle interaktioner

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Microbial Interactions

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi - begrænset valgfrit

Kursusindhold

I forbindelse med kurset vil de studerende få kendskab til egenskaber hos mikroorganismer som ligger til grund for deres evne til at interagere med og eventuelt bekæmpe andre mikroorganismer, f.eks. fremstilling af signalstoffer, toxiner og antimikrobielle stoffer, der er af interesse for bioteknologien. Desuden vil de studerende få kendskab til microbiomer og hvordan bakterier findes som normal flora i en vært og hvilken betydning de har i denne interaktion. Tilsvarende vil de studerende blive bekendte med egenskaber, der gør mikroorganismer i stand til at optræde som patogener overfor planter eller dyr/mennesker. De studerende vil få kendskab til generelle principper for komplekse regulatoriske systemer, der regulerer metabolitproduktion og patogenesitetsfaktorer i bakterier. Desuden vil de studerende få kendskab til brugen af antimikrobielle stoffer til bekæmpelse af patogene mikroorganismer og hvordan mikroorganismerne kan respondere på denne behandling.

Under de patogene mikroorganismer vil repræsentative organismer blive behandlet med fokus på de overordnede principper, som betinger deres udnyttelse af individuelle nicher i værtsdyret eller planten. Ved interaktioner med enten planter eller dyr vil disse værters svar på kontakt med mikrobielle patogener endvidere blive belyst.

Der vil desuden være fokus på at læse videnskabelige artikler og diskutere indhold og kvalitet af disse.

Målbeskrivelser

 

Kursus giver en basal forståelse for, hvorledes mikroorganismer (svampe, bakterier) interagere med hinanden og med dyr og planter, de metoder, der anvendes til at studere disse, samt betydningen af interaktionerne i forhold til mikroorganismernes biologi og sygdom hos dyr og planter.

Når kursus er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive de molekylære mekanismer som ligger til grund for bakterier og mikrosvampe interaktioner med hinanden og med andre organismer.
 • Beskrive hvorledes ovenstående har betydning for mikroorganismernes økologi og for udvikling af sygdom hos dyr og mennesker.
 • Beskrive hvordan man kan bekæmpe patogene mikroorganismer med antimikrobielle midler og hvordan mikroorganismerne kan respondere på dette
 • Beskrive de molekylære mekanismer der er involveret i dyr og planters reaktioner på interaktioner med mikroorganismer.


Færdigheder:

 • Forklare de biologiske omstændigheder, der betinger ovenstående interaktioner, herunder hvilke strukturelle og genetiske komponenter der indgår, disses sammensætning og hvorledes ekspression af disse genetiske komponenter reguleres i forskellige organismer.
 • Vurdere hvorledes den tilegnede viden kan indgå i bekæmpelse af skadevoldere og mikrobielle smitstoffer.
 • Reflektere over de etiske aspekter ved brug af bioteknologi til bekæmpelse af skadevoldere og mikrobielle smitstoffer.
 • Vurdere indhold og kvalitet af videnskabelige artikler


Kompetencer:

 • Udforme en selvstændig besvarelse under brug af fagets metoder på spørgsmål formuleret inden for kursusemnerne.
 • Diskutere og formidle centrale problemstillingers videnskabelige og samfundsmæssige betydning til fagfæller og ikke specialister.

Kursus anvender Brock Biology of Microorganism 16th edition og Tronsmo AM, Collinge DB, Djurle A, Munk L, Yuen J, Tronsmo A (2020) Plant Pathology and Plant Diseases 464 pp CABI International, Wallingford. https:/​/​www.cabi.org/​bookshop/​book/​9781789243178/​ ISBN 9781789243178 som lærebøger. Desuden udleveres artikler i form at pdf filer til brug i undervisningen.

Kundskaber inden for mikrobiologi. Kursus indeholder mange elementer af mikrobiel genetik, og det kræves, at studerende har basal kendskab til genetik.
Undervisningen vil bestå af forelæsninger, studenter præsentationer samt en blanding af case-studier, e-learningsaktiviteter og projektarbejde. Studenterpræsentationer baseres på gruppearbejde, hvor primær litteratur indgår i udformningen af præsentationerne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 103,5
 • E-læring
 • 14
 • Projektarbejde
 • 38
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,0
Mundtlig
Kollektiv

Mundtlig og kollektiv feedback på studenter præsentationer. Quizzer som opfølgning på undervisningen

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter uden forberedelse
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i én artikel, som de studerende har arbejdet med under kurset. Den studerende vil præsentere de vigtigste resultater og konklusioner fra artiklen og der vil være opfølgende spørgsmål til det resterende curriculum
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i den afsluttende mundtlige prøve skal den studerende have demonstreret aktiv deltagelse i undervisningen. Dette sker ved inden eksamensugen:

 1. Registreret (af kursuslærere) deltagelse i fremlæggelse af artikel for andre studerende.
 2. Registreret (af kursuslærere) deltagelse i opponentsgruppe ved artikelfremlæggelse
 3. Korrekt besvarelse af 7 multiple-choice opgaver. Ved besvarelse af multiple-choice opgaver gives normalt tre forsøg til at få hver opgave korrekt og beståelseskriteriet er 80 % korrekte svar.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Artikler og egne noter til artiklerne kan medbringes

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Sidste uge i blok 2.

Reeksamen

Krav til indstilling til eksamen kan opfyldes forud for afholdelse af reeksamen:

 1. Såfremt den studerende er fraværende på fremlæggelsesdagen, gives en selvstændig fremlæggelseopgave. En ny artikel udleveres og skal præsenteres i en power-point med tilhørende kommentar. Udlevering af artikel sker efter aftale med kursusansvarlig/kursuslærer, Aflevering af fremlæggelsesopgave sker efter aftale med kursusansvarlig/kursuslærer, dog ikke senere end 3 uger før den planlagte re-eksamen. Fremlæggelsesopgaven skal godkendes af en kursuslærer.
 2. Såfremt den studerende er fraværende på opponerings-dagen, skrives 1 side om artiklens indhold og konklusioner og sendes til ansvarlige underviser.
 3. Såfremt en studerende ikke opfylder dette krav på grund af 80 %'s kriteriet, vil der blive givet mulighed for flere forsøg.
Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelse lægges vægt på den studerendes opfyldelse af kursets målbeskrivelse, herunder evnen til at applicere viden på tværs af kursets temaer og forståelse af de til kurset hørende metoder.