SASB17002U Basal Fysiologi (BF)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Basic Physiology

Uddannelse

Bacherloruddannelsen i bioteknologi - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Kurset vil give de studerende en grundig indføring i de basale fysiologiske mekanismer hos pattedyr på celle-, vævs-, organ- og helkropsniveau, med fokus på funktionen af de vigtigste organsystemer i kroppen (nerve-, muskel-, hjerte/kar-, respirations-, nyre-, gastrointestinal-, samt endokrine system). Emner som reproduktion, immunsystemet, samt integreret fysiologi vil også blive formidlet. Kurset vil formidle generelle fysiologiske mekanismer som underbygger forståelse af den humane fysiologi, således at relevante eksempler fra gnavere samt husdyr inddrages.

Målbeskrivelser

Efter at have gennemført kurset vil de studerende have opnået flg.:

Viden:

At kunne forstå homeostase begrebet. At kunne forstå placering i kroppen, opbygning samt funktion af de under Kursusindhold nævnte organer og organsystemer. At kende de normale værdier og konstanter (f.eks. ion-koncentrationer, plasma pH, ilt-tension) som er en forudsætning for cellers funktion og samspillet mellem organerne. At kunne forstå principper for fysiologisk regulering på celle-, vævs-, organ- og helkropsniveau, samt eksempler på hvorledes denne regulering kan tilpasse kroppens funktion til forskellige normale situationer, såsom fysisk aktivitet.

Færdigheder:

At kunne arbejde med biologiske data i teoretiske og praktiske øvelser. At kunne arbejde selvstændigt samt i grupper. At kunne opsøge relevante faglige informationer samt anvende korrekte terminologier herfor. At kunne anvende grundprincipper for kroppens funktioner samt fysiologisk regulering.

Kompetencer:

At kunne forklare den basale funktion af de vigtigste organsystemer, samt principper for fysiologisk regulering. At kunne bringe den tilegnede viden og færdigheder i spil i forhold til udvalgte fysiologiske problemstillinger.

Lærebog: Linda S. Costanzo, Physiology, Latest Edition with STUDENT CONSULT Online Access (Elsevier; Print Book ISBN : 9781455708475; eBook ISBN : 9781455728138). Dertil udleverede noter og øvelsesmateriale.

Ingen - da det er et basalt kursus. Kurset er obligatorisk for bachelorstuderende på Biologi-Bioteknologi uddannelsens første år. Desuden kan studerende fra andre studieretninger med et biologisk sigte også vælge kurset.
Der veksles mellem forelæsninger, teoretiske øvelser og praktiske øvelser. Forelæsninger og teoretiske øvelser afholdes fælles med studerende på kurset Husdyrs Anatomi og Fysiologi (SASB17001U). De praktiske øvelser afholdes særskilt for kurset.
Der afholdes 4 obligatoriske øvelser: 1) Dissektion af rotte, 2) Muskler og nerver, 3) Kredsløb, og 4) Respiration. De praktiske øvelser skal sikre at vigtige elementer fra den teoretiske undervisning gentages og underbygges, samtidig med at de studerende får et praktisk indblik i måleteknik samt de normale fysiologiske parametre og mekanismer i kroppen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 46
 • Forberedelse (anslået)
 • 135
 • Teoretiske øvelser
 • 11
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Med løbende feedback menes at de studerende gennem de teoretiske øvelser som afholdes i forbindelse med hvert af de faglige emner vil kunne teste deres eget standpunkt.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen er Computer baseret (PC-eksamen, Peter Bangsvej 36). Eksamen vil blive baseret på dels multiple choice spørgsmål, og dels på korte essay opgaver.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i mindst 3 af 4 praktiske øvelser.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Afholdes i slutningen af Januar

Reeksamen

Afholdes i April. Skriftlig reeksamen ved mere end 5 studerende tilmeldt, ellers mundtlig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal de studerende kunne demonstrere en overbevisende og sikker tilegnelse af den i målbeskrivelsen anførte viden, færdigheder og kompetencer. Der vil i bedømmelsen af den individuelle præstation altid blive anvendt en helhedsvurdering.