SASA10148U Sundhed og velfærd

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Health and Welfare

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset vil formidle basal viden om: 
• Infektionsbiologi (virologi, bakteriologi, mykologi og parasitologi)
• Immunologi 
• Sundhedsfremme ved udformning og drift af anlæg til husdyrsdyrhold 
• Monitorering af sundhed
• Dyrs naturlige adfærd
• Dyrs adfærdsbehov samt metoder for at vurdere disse
• De vigtigste velfærdsproblemer og sygdomme inden for de forskellige produktionssystemer
• Principper for at måle dyrevelfærd på besætningsniveau

Dette er et tværfagligt grundkursus målrettet husdyrbrugsstuderende, men er også egnet til biologi-bioteknologistuderende. 

Indenfor emneområdet sundhed vil de studerende blive introduceret til almindelige patogener gennem forelæsninger og øvelser i infektionsbiologi. De vil lære om værtsdyrets forsvarssystem gennem forelæsninger i immunologi. Denne fokuserede viden om sygdomme og sygdomsrespons hos det individuelle dyr vil blive ført videre på gruppe niveau, hvor nogle af de mest almindelige sygdomme blandt husdyr vil blive introduceret. På populations niveau vil de studerende blive introduceret til sundhedskontrol og overvågning og få indledende kendskab til genetiske sygdomme og sundhedsorienterede avlsprogrammer. Særlige problemstillinger vedrørende zoonotiske infektioner vil blive gennemgået og forebyggelse for såvel dyr som mennesker vil blive belyst. 

Inden for emneområdet velfærd vil de studerende få kendskab til de vigtigste dyrearters naturlige adfærd, samt hvordan deres adfærdsmønster modificeres og udnyttes i forskellige produktionssystemer. De studerende vil blive introduceret til metoder til at vurdere sammenhængen mellem adfærdsbehov og dyrevelfærd, samt hvordan disse kan måles. Faktorer, der påvirker dyrs velfærd vil blive gennemgået. Metoder til hhv vurdering og kontrol af dyrevelfærd vil blive eksemplificeret og diskuteret. I denne sammenhæng vil også de mest alvorlige velfærdsproblemer for de forskellige produktionssystemer blive gennemgået. 

Sundheds- og velfærdsmæssige hensyn ved udformning og drift af husdyrhold vil blive belyst. Samfundsmæssige aspekter vil inkludere en introduktion til forholdet mellem de forskellige sektorer (veterinær, husdyr og fødevare) i forbindelse med håndtering af zoonoser og begrebet ’One Health’ vil blive introduceret.

Målbeskrivelser

 

Kurset giver fundamental viden om infektionsbiologi, sundhedsfremmende arbejde, etologi og velfærdsforskning med udgangspunkt i dyrene, i deres ejere, i samfundet og i monitorering af sundhed og velfærd.
Efter at have afsluttet kurset vil den studerende være i stand til: 

Viden
• At kunne demonstrere viden om de vigtigste patogener 
• At kunne demonstrere viden om effekten af patogener og traumer på dyr 
• At kunne demonstrere viden om praktisk landbrugsdrift med henblik på at forbedre sundhedsstatus 
• At kunne demonstrere viden om infektionskontrol 
• At kunne demonstrere viden om zoonoser 
• At kunne forstå de grundlæggende principper for forskellige faktorers indflydelse på dyre sundhed og velfærd
• At kunne udvise overblik over fagets forsøgsdyrs naturlige adfærd
• At kunne beskrive metoder til at vurdere velfærd
• At kunne give eksempler på metoder til velfærdsvurdering på besætningsniveau
• At kunne beskrive de alvorligste velfærdsproblemer forbundet med de forskellige produktionssystemer og give eksempler på mulige årsager og løsninger på velfærdsproblemerne

• At kunne vise en basal forståelse for relevant lovgivning ifm sundhed- og velfærdsmæssige problemer

• At kunne sammenholde og diskutere synergier og modsætningsforhold mellem sundhed og velfærd


Færdigheder
• At kunne beskrive de vigtigste grupper af husdyrpatogener 
• At kunne forklare de grundlæggende principper for hvordan individuelle dyr responderer på sygdom 
• At kunne forklare de grundlæggende principper for hvordan grupper og populationer af dyr interagerer med hinanden og samfundet i relation til dyre- og human sundhed 
• At kunne opstille forsøg til at vurdere adfærdsbehov for forskellige dyrearter
• Søge relevante faglige informationskilder, være kildekritisk, kunne citere rigtigt og udforme en korrekt litteraturliste 

Kompetencer
• At kunne implementere og regulere simple metoder til at forebygge sygdom og forbedre velfærd 
• At kunne fortsætte med andre kurser i undervisningsplanen

 

Kun vejledende litteraturliste. Udvikling af kompetence til selvstændig opsøgning og vurdering af den aktuelle litteratur på området er en del af kursus.

Lærerbøger:

Animal Welfare. 3rd edition. 2018. Appleby M., Olsson I.A.S. and Gallindo, F. (Eds.) Cambridge: CABI.

Quinn PJ, Markey BK, Leonard FC, FitzPatrick ES, Fanning S and Hartigan PJ. Veterinary Microbiology and Microbial Disease, 2nd ed., Wiley-Blackwell 2011.

Jacobs D, Fox M, Gibbons L and Hermosilla, C. Principles of Veterinary Parasitology, 1st ed, Wiley-Blackwell, 2016.

Kurset består af forelæsninger, teoretiske øvelser og gruppearbejde. Kurset starter med forelæsninger som klart tilkendegiver, hvad der forventes af de studerende, og hvad de kan forvente at opnå med kurset. Den opnåede viden fra forelæsningerne vil blive brugt til at løse realistiske problemer i de teoretiske øvelsestimer. Gruppeprojekterne vil give de studerende mulighed for at udforske husdyrhold og management tiltag som fremmer sundhed og velfærd for én eller flere dyrearter eller -grupper (produktionsdyr, heste, familiedyr, laboratoriedyr og fisk). Internet-baseret undervisning og kommunikation vil indgå, som en integreret del af undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 130
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Teoretiske øvelser
 • 90
 • Projektarbejde
 • 78
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer (multiple choice) med opsyn.
Skriftlig aflevering, 4 uger (grupperapport)
Prøveformsdetaljer
Både grupperapport og skriftlig prøve skal bestås separat, i den samlede karakter vægtes rapporten med 33% og multiple choice eksamen med 67%.
Det skal i grupperapporten fremgå hvem der har skrevet hvilke dele, så rapporten kan bedømmes individuelt. Der lægges i vurderingen også stor vægt på helhedsindtrykket i den færdige rapport.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.
Hvis den studerende har bestået én del af eksamen, skal den studerende kun eksamineres i den del af eksamen (rapport eller multiple choice), som ikke er bestået:
Hvis multiple choice ikke er bestået, skal denne deleksamen aflægges igen. Reeksamen for multiple choice eksamen kan ændres til mundtlig prøve (30 min.), hvis der er tilmeldt mindre end 10 studerende.
Hvis grupperapporten ikke er bestået, skal denne genafleveres i revideret form.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende kunne:

• demonstrere viden om de vigtigste patogener
• demonstrere viden om effekten af patogener og traumer på dyr
• demonstrere viden om praktisk landbrugsdrift med henblik på at forbedre sundhedsstatus
• demonstrere viden om infektionskontrol
• demonstrere viden om zoonoser
• forstå de grundlæggende principper for forskellige faktorers indflydelse på dyre sundhed og velfærd
• kan udvise overblik over fagets forsøgsdyrs naturlige adfærd
• kan beskrive metoder til at vurdere velfærd
• kan give eksempler på metoder til velfærdsvurdering på besætningsniveau
• kan beskrive de alvorligste velfærdsproblemer forbundet med de forskellige produktionssystemer
• kan give eksempler på mulige årsager og løsninger på til velfærdsproblemer
• Kan sammenholde og diskutere synergier og modsætningsforhold mellem sundhed og velfærd