SASA10142U Avl og reproduktionsstyring

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Breeding and Reproduction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Dette er et obligatorisk grundkursus målrettet for studerende i husdyrvidenskab. Den grundlæggende teori der ligger til grund for alt avlsarbejde introduceres, herunder genetisk slægtskab, heritabilitet, genetisk korrelation, avlsværdi, genetisk fremgang, indavl og heterosis. Derudover præsenteres grundlæggende viden om embryologi og placentation samt om den hunlige og hanlige reproduktionskapacitet for forskellige husdyrarter. Desuden omtales muligheder for at påvirke reproduktionskapaciteten ved hjælp af moderne reproduktionsteknologier og der gives eksempler på, hvordan den avlsmæssige udvikling for en husdyrpopulation kan påvirkes af forskellige reproduktionsteknologier samt af andre tiltag såsom DNA-teknologi. Praktiske eksempler vedrørende avlsplaner for de vigtigste danske husdyrarter vil løbende blive inddraget. 

Kurset vil have en komparativ indgangsvinkel, som omfatter både pattedyr (inkl. produktionsdyr, heste, kæledyr), fugle og fisk. Men der vil løbende være fokus på de forskelligartede muligheder for avlsplaner for forskellige dyrearter grundet forskellig reproduktionsbiologi, avlsmål og registreringsmuligheder.

Sideløbende med undervisningen arbejder de studerende med et projekt som har til formål at integrere de forskellige emner som præsenteres under kurset. Der vil blive arrangeret en ekskursion til avlsfaciliteter hvor de studerende har mulighed for at se og høre mere om praktiske aspekter vedrørende avl (og reproduktionsteknologi for kvægs vedkommende).

Målbeskrivelser

Efter at have afsluttet kurset forventes den studerende at kunne:

Viden
- demonstrere viden om embryologi og placentation samt hanlig og hunlig reproduktionskapacitet for de vigtigste husdyrarter
- demonstrere viden om relevante reproduktionsteknologier og deres praktiske anvendelsesmuligheder
- beskrive avlsmål og foranstaltninger til praktisk gennemførsel af avlsarbejdet for de enkelte husdyrarter
- demonstrere forståelse for sammenhængen mellem husdyrenes genetik og fænotypiske præstationer

Færdigheder
- beregne slægtskab, indavlsgrad, genetiske parametre, avlsværdi, heterosis og forventet avlsfremgang for simple eksempler

- anvende statistiske metoder på genetiske og avlsmæssige problemstillinger
- søge relevante faglige informationskilder og være kildekritisk 

Kompetencer
- forstå de overordnede teoretiske forudsætninger for husdyravl og den praktiske husdyravls problemstillinger og gennemførelse
- vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag i en husdyrpopulation
- fortsætte på videre kurser inden for uddannelsen.

 Information om undervisningsmateriale (lærebog) vil blive meddelt på kursushjemmesiden ca. 3 uger inden kursusstart.
Supplerende bilag vil være tilgængelig på Kursushjemmesiden ved kursusstart.

Det forudsættes, at den studerende har kompetencer svarende til NPLB14001U Genetik og LMAB10069U Statistisk dataanalyse 1.
Det anbefales at den studerende har kompetencer svarende til LBIB10125U Cellebiologi, NPLB16001U Dyr, mennesker og samfund og SASB17001U Husdyrs anatomi og fysiologi
Kurset består af forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, gruppeprojekter samt en ekskursion. Der tilbydes e-læring som støtte til forelæsninger og øvelser. Fordelingen af timer på de forskellige kategorier under "arbejdsbelastning" er et skøn og kan muligvis ændres lidt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • E-læring
 • 15
 • Ekskursioner
 • 18
 • Projektarbejde
 • 11
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamensspørgsmålene følger kursets vægtning af hhv. avl (95 %) og reproduktion (5%).
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af projektrapport samt mundtlig fremlæggelse heraf.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er tilladt ved eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på Peter Bangs Vej er der ved denne eksamen tilgang til MathType og Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen afholdes som ordinær eksamen.

Hvis krav til indstilling til eksamen ikke er opfyldt fremsendes selvstændigt udarbejdes projektrapport til godkendelse.

Kriterier for bedømmelse

Karaktergivningen tager udgangspunkt i censorkorpsets anbefalinger:
12 >90 % rigtige besvarelser
10 80-90 % rigtige besvarelser
7   66-79 % rigtige besvarelser
4   55-65 % rigtige besvarelser
2   50-54 % rigtige besvarelser
00 25-50 % rigtige besvarelser
-3 <25 % rigtige besvarelser

Se også målbeskrivelsen.