POFKAN2015 Projektorienteret forløb - KA

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Kun for KA-studerende indskrevet på KA-studieordningen 2015.

Kursusindhold

De studerende kan vælge at tage et projektorienteret forløb i løbet af Kandidatuddannelsen (mellem 15 og 30 ECTS).

Det projektorienterede forløb skal være fagligt relevant for kandidatuddannelsen i sociologi. Det kan fx. uddybe og give praktisk erfaring med centrale temaer/problemstillinger i uddannelsen; give faglig og praktisk erfaring inden for relevante arbejdsområder; bidrage med erfaringer og viden inden for et område, som ønskes uddybet i bacheloropgaven.

 

Det projektorienterede forløb kan finde sted i en offentlig eller privat virksomhed, organisation eller institution, hvor der udføres akademisk arbejde og er ansat akademisk arbejdskraft, som kan yde faglig relevant supervision. Desuden kan man afholde forløbet igennem start-up i egen virksomhed, hvor man indgår i et støtte forløb i et af de innovationshubs der findes på KU. Studievejledningen kan være behjælpelig med at identificere et relevant praktiksted, men den studerende skal selv lave en aftale med arbejdsstedet omkring forløbet.

 

Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes af koordinatoren for projektkoordinerede forløb. Forhåndsgodkendelsen skal sikre, at det projektorienterede forløb fremstår så gennemtænkt som muligt, og at det er indgået en aftale om forløbet.

 

 

Målbeskrivelser

Formålet med et projektorienteret forløb er, at den studerende afprøver og udbygger sine teoretiske indsigter og/eller metodiske færdigheder i en praktisk og erhvervsmæssig sammenhæng.

Indsatsen i et projektorienteret forløb skal være fagligt relevant og på et passende akademisk niveau. Indsatsen kan være af teoretisk eller metodisk karakter eller udgøre et vægtet forhold heraf. Den afsluttende projektrapport skal i forlængelse heraf anstille relevante teoretiske og/eller metodiske betragtninger over hele eller udvalgte dele af den samlede indsats i det projektorienterede forløb, idet vægtningen heraf også er bestemt af karakteren af den konkrete indsats i det projektorienterede forløb. Den afsluttende projektrapport kan således også være udelukkende teoretisk eller metodisk orienteret eller repræsentere et vægtet forhold heraf.

Nærmere bestemt skal den studerende i projektrapporten:

 

Viden

- gøre rede for det samlede faglige udbytte, de erhvervede færdigheder og indsigter i forbindelse med det gennemførte projektorienterede forløb

Færdigheder

- anstille substantielt teoretiske betragtninger omkring et genstandsfelt/​problematik behandlet i det projektorienterede forløb

Kompetencer

- kritisk tage stilling til de teoretiske og/eller metodiske udsagns rækkevidde stillet over for det pågældende genstandsfelt/​problematik

Evt. litteratur bliver gjort tilgængeligt via Absalon inden og/eller i forbindelse med undervisningsgangene på CSS.

Det projektorienterede forløb skal forhåndsgodkendes af koordinator Peter Abrahamson. Du skal udfylde og underskrive en ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb. Aftalen skal sikre, at forløbet bliver så gennemtænkt som muligt inkl. arbejdsopgaver, arbejdstid, kontaktperson samt de praktiske og formelle rammer.
Aftalen om projektorienteret forløb er en skriftlig aftale mellem instituttet, den studerende og arbejdsstedet, hvori rettigheder og pligter under opholdet præciseres. Et projektorienteret forløb skal som minimum svare til 3 måneders fuldtidsarbejde. 5 måneders fuldtidsarbejde svarer til 30 ECTS. Du kan downloade en skabelon på dansk eller engelsk via KUnet. I aftalen står de forskellige punkter, der skal dækkes. Du finder aftalen på KUnet under "Blanketter".
Arbejdsbelastning:
Ved 30 ECTS: 825 timer
Ved 22,5 ECTS: 619 timer
Ved 15 ECTS: 413 timer
  • Kategori
  • Timer
  • Feltarbejde
  • 825
  • I alt
  • 825
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Individuel skriftlig opgave.
Ved et projektorienteret forløb modsvarende 30 ECTS er det vejledende omfang for projektrapporten maksimalt 20-25 sider (á 2400 tegn), hvis det projektorienterede forløb modsvarer 15 ECTS er det vejledende omfang maksimalt 15-20 sider (á 2400 tegn).
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal have forhåndsgodkendt og være tilmeldt opholdet for at kunne deltage til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Aflevering sker i Digital eksamen den 31. juli kl. 12:00 for ophold i foråret og den 31. januar kl. 12:00 for ophold i efteråret.
 

Reeksamen

Prøveform ved re-eksamen er den samme som ved ordinær.

Tilmelding til re-eksamen sker via email til soc-studieadm@soc.ku.dk Se mere på KUnet under Projektorienteret forløb.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.