NPLB20000U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Water Quality and Environmental Status in Lakes and Streams

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Undersøgelser af vandkvalitet for danske søer og vandløb, og miljøpåvirkning fra omgivelserne gennem feltprøvetagning, laboratorieanalyser, laboratorieeksperimenter, computersimuleringer og litteratur.

Målbeskrivelser

Viden:
Målet er at give de studerende viden om prøvetagning, kemiske analyser, resultatbearbejdning, resultatvurdering og matematisk modellering i forbindelse med belastning, transport og omsætning af forurenende stoffer i vandmiljøet.

At demonstrere grundlæggende viden indenfor:

 • økologien og de væsentligste miljømæssige forhold i søer og vandløb
 • effekterne af næringsstoftilførsel til søer, samt effekterne af organisk belastning i vandløb
 • de gængse metoder til måling af fysisk-kemiske variable og indsamling af prøver på ferskvandslokaliteter
 • analyse af den biologiske samfundstruktur og stofomsætning på et funktionelt niveau


Færdigheder:
Den studerende vil kunne:

 • opstille program for undersøgelse af påvirkning, transport, omsætning og modellering af forskellige stoffer (næringssalte, organisk stof, carbonat) i udvalgte vandmiljøer (vandløb, søer, vådområder)
 • tilrettelægge et realistisk prøvetagningsprogram med tilhørende logistik
 • gennemføre laboratorieanalyser under vejledning
 • gennemføre laboratorie- og felteksperimenter under vejledning
 • gennemføre beregninger på felt- og laboratoriedata suppleret med indhentede oplysninger fra litteraturen med anvendelse af geografisk information
 • under vejledning kunne anvende modelleringsprogram til at kunne opstille scenarier for udvikling af vandkvalitet i søer og vandløb
 • under vejledning planlægge og producere en videnskabelig video af en  praktisk vandløbsundersøgelse i felten
 • afrapportere og fremlægge resultaterne på kritisk vis


Kompetencer:
Undervisningen lægger vægt på, at den studerende lærer at:

 • planlægge og strukturere felt- og laboratoriearbejde
 • planlægge, forberede og gennemføre prøvetagning i søer og vandløb
 • modellere og opstille computersimuleringer af vandkvalitet for en sø
 • planlægge og producere en videnskabelig video
 • udføre tværfagligt samarbejde mellem studerende fra forskellige studieretninger

Kompendium, øvelsesvejledning, og litteratur om vandkvalitet og miljøstilstand af søer og vandløb. 
Se Absalon.

8 dages feltkursus (onsdag-fredag i uge 33 med udgangspunkt fra Frederiksberg campus + mandag-fredag i uge 34 på feltstation Salten Skov Laboratoriet ved Silkeborg.
Der er egenbetaling (990 DKK opkræves i foråret) for ophold og fortæring under internatkursusdagene på feltstationen, samt betaling for transport til og fra feltstationen Salten Skov Laboratorium, Ryvej 13, 8653 Them ved Silkeborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 76,5
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Feltarbejde
 • 40
 • Laboratorie
 • 20
 • Projektarbejde
 • 45
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 minutter, uden forberedelsestid
Prøveformsdetaljer
Gruppevis fremlæggelse: 1) videnskabelig video om praktisk vandløbsundersøgelse i felten (10 min) og 2) præsentation baseret på tildelt opgave om kvalitet og miljøtilstand af søer og diskussion af opgaven og resultater (15 min)
For både video og præsentation skal alle studerende bidrage aktivt med identificerbar del af fremlæggelsen for individuel bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

80% kursusdeltagelse i felt- og laboratoriearbejde

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Individuel mundtlig eksamen i 25 minutter uden forberedelsestid.

Hvis kravet om 80% fremmøde ikke er opfyldt, skal den studerende følge kurset igen det kommende studieår.

 

Kriterier for bedømmelse

For at bestå, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.