NPLB20000U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Water Quality and Environmental Status in Lakes and Streams

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
 

Kursusindhold

Undersøgelser af udvalgte forurenende stoffers kilder, transport og omsætning gennem feltprøvetagning, laboratorieanalyser, laboratorieeksperimenter og computersimuleringer.

Målbeskrivelser

Viden:
Målet er at give de studerende viden om prøvetagning, kemiske analyser, resultatbearbejdning, resultatvurdering og matematisk modellering i forbindelse med belastning, transport og omsætning af forurenende stoffer i vandmiljøet.

At demonstrere grundlæggende viden indenfor:

 • økologien og de væsentligste miljømæssige forhold i søer og vandløb
 • effekterne af næringsstoftilførsel til søer, samt effekterne af organisk belastning i vandløb
 • de gængse metoder til måling af fysisk-kemiske variable og indsamling af prøver på ferskvandslokaliteter
 • analyse af den biologiske samfundstruktur og stofomsætning på et funktionelt niveau


Færdigheder:
Den studerende vil kunne:

 • opstille program for undersøgelse af belastning, transport, omsætning og modellering af forskellige stoffer (næringssalte, organisk stof) i udvalgte vandmiljøer (vandløb, søer, rensningsanlæg)
 • tilrettelægge et realistisk prøvetagningsprogram med tilhørende logistik
 • gennemføre laboratorieanalyser under vejledning
 • gennemføre laboratorie- og felteksperimenter under vejledning
 • gennemføre beregninger på felt- og laboratoriedata suppleret med indhentede oplysninger fra litteraturen evt. med anvendelse af geografisk information
 • under vejledning kunne anvende modelleringsprogram til at kunne opstille scenarier
 • afrapportere og fremlægge resultaterne på kritisk vis


Kompetencer:
Undervisningen lægger vægt på, at den studerende lærer at:

 • planlægge/strukturere felt og laboratoriearbejde.
 • alt lige fra planlægning til prøvetagning, beregning, moddelering og diskussion.
 • udføre selvtænkende arbejde - selvvurdering
 • udføre tværfagligt samarbejde mellem studerende fra forskellige studieretninger
8 dages feltkursus (3 dage med udgangspunkt fra Frederiksberg campus + 5 dage på feltstation ved Silkeborg.
Instruktion i videnskabelig video og gruppevis produktion af videnskabelig video som rapporteringsform.
Under kurset skal der udarbejdes en videnskabelig video af en vandløbsundersøgelse i felten og en fremlæggelse, der diskuterer alle indsamlede resultater om kvalitet af danske søer.
Kurset er identisk med NBIB17001U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb.
Det er ikke tilladt at bestå begge kurser.

Der er egenbetaling for ophold og fortæring under internatkurset, samt betaling for transport til og fra feltstationen i Silkeborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 76,5
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Feltarbejde
 • 20
 • Laboratorie
 • 50
 • Projektarbejde
 • 35
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter uden forberedelse
Den mundtlige prøve foregår med fremlæggelse gruppevis, men med individuel bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

80% kursusdeltagelse

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Ny mundtlig (individuel) fremlæggelse på baggrund af ny eller revideret rapport.

Hvis kravet om 80% fremmøde ikke er opfyldt, skal den studerende følge kurset igen det kommende studieår.

 

Kriterier for bedømmelse

For at bestå, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.