NPLB17001U Naturgrundlaget 2B - Vegetation og økologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Natural Resources 2B - Vegetation and Ecology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset kombinerer viden om økologiske processer, jord og vegetation med forståelse af de vigtigste danske økosystemer. De studerende bliver fortrolige med økologiske samt planteproblemstillinger, almindelige plantearter, arbejdsmetoder og terminologi.
I kurset gives en oversigtsmæssig gennemgang af den danske vegetationshistorie siden sidste istid for at give et indtryk af den udvikling, der er baggrund for og er med til at forklare den aktuelle vegetation. Der fokuseres på danske vegetationstyper i det åbne land og deres økologiske forudsætninger. Beskrivelse af økosystemernes artssammensætning tager udgangspunkt i et basalt kendskab til omkring 200 almindeligt forekommende danske plantearter. Der bruges såvel videnskabelige som danske artsnavne. En betydelig del af kurset bygger på konkrete eksempler, her ikke mindst kursusdeltagernes egne iagttagelser under ekskursioner.

Målbeskrivelser

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne forstå det økologiske naturgrundlag, dvs. samspillet mellem lokalitet, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende et økologisk- og plantevidenskabeligt vidensgrundlag for at kunne foretage byplanlægning og landskabsforvaltning på en miljømæssig og plantemæssig kvalificeret måde.

Viden:
- Beskrive generelle principper i økologi og deres anvendelse
- Identificere vigtige danske plantearter og vegetationstyper
- Kende de almindeligste kulturplanter, som anvendes i by, park og landskab
- Relatere økologiske teorier til viden om jord–plante-interaktioner

Færdigheder:
- Arbejde med danske bestemmelsesværker og økologisk litteratur
- Analysere naturlige og menneskeskabte vegetationstyper og økosystemer
- Opnå et plantearts-kendskab, som er nødvendigt for at varetage opgaver inden for byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

Kompetencer:
- Diskutere fagets muligheder for at planlægge og forvalte økosystemer på en bæredygtig måde
- Evaluere økologiske processer i relation til kulturelle værdier og etiske principper
- Diskutere og vurdere muligheden for at bevare eller øge biodiversiteten i by og park

Se kursuslitteratur på Absalon.

Ved forelæsningerne gennemgås basale økologiske og plante-og jordvidenskabelige principper og her introduceres de hyppigste økosystemer i både de danske byer og i det åbne land. I øvelser og case-studies indøves kendskab til arter og plantevækstfaktorer. Ved ekskursionerne studeres karakteristiske danske urbane samt rurale vegetationstyper.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Ekskursioner
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers praktisk skriftlig eksamen. Under eksamen efter 2,5 timer kommer kursusansvarlig og uddeler de planter.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Seneste udgave af Dansk Flora - Frederiksen et al. Gyldendal

Seneste udgave af Den Nye Nordiske Flora - Mossberg; Stenberg. Gyldendal

Seneste udgave af Træer og Buske i vintertilstand - K Gram

Lup

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Ved reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination 20 minutter med 20 minutters forberedelse.

 

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.