NPLB17000U Naturgrundlaget 2A - Vegetation og bioressourcer

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Natural Resources 2A - Vegetation and Bioresources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset kombinerer viden om økologiske processer, jord og vegetation med forståelse af de vigtigste danske økosystemer. De studerende bliver fortrolige med økologiske samt plante- og jordvidenskabelige problemstillinger, almindelige plantearter, arbejdsmetoder og terminologi. I kurset gennemgås teorier om økologiske systemer og plante-jord-interaktioner samt planternes vækstvilkår. Desuden introduceres de studerende til menneskelige påvirkninger af naturgrundlaget i form af byernes vand- og næringsstofkredsløb samt forureningsproblematik. Botanik kendskab indledes med praktiske øvelser i plantebestemmelse af træer og buske i vintertilstand samt introduktion af vigtige kulturplanter.
 

Målbeskrivelser

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne forstå det økologiske naturgrundlag, dvs. samspillet mellem lokalitet, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende et økologisk-, plante- og jordvidenskabeligt vidensgrundlag for at kunne foretage byplanlægning og landskabsforvaltning på en miljømæssig og plantemæssig kvalificeret måde.

Viden:
- Beskrive generelle principper i økologi og deres anvendelse
- Relatere økologiske teorier til viden om jord–plante-interaktioner
- Forstå sammenhængen i jord - vand og plantesystemet
- Indsigt i vigtige plantevækstfaktorer
- Indsigt i byernes vand – og stofkredsløb

Færdigheder:
- Analysere plantevækst og diagnosticere mangel- og stress symptomer
- Vurdere økologiske og plante- og jordvidenskabelige muligheder til løsning af opgaver indenfor byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

Kompetencer:
- Diskutere fagets muligheder for at planlægge og forvalte økosystemer på en bæredygtig måde
- Evaluere økologiske processer i relation til kulturelle værdier og etiske principper
- Diskutere og vurdere muligheden for at bevare eller øge biodiversiteten i by og park

Se Absalon for kursuslitteratur

Et kursus tilsvarende Naturgrundlaget 1 eller lignende.
Ved forelæsningerne gennemgås basale økologiske og plante-og jordvidenskabelige principper og her introduceres de hyppigste økosystemer i både de danske byer og i det åbne land. I øvelser og case-studies indøves kendskab til arter og plantevækstfaktorer samt kendskab til teknisk brug af jord. Ved ekskursionerne studeres karakteristiske danske urbane samt rurale vegetationstyper.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 62
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Ved reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination 20 minutter med 20 minutters forberedelse.

 

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.