NPLB15011U By- og landskabsplanters botanik

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Botany of Urban and Landscape Plants

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

 

Kursusindhold

By- og landskabsplanters botanik er vidensbaseret. Kurset undersøger og udforsker omfanget og rækkevidden af den botaniske viden om planter i by og landskab. Kurset giver en grundig gennemgang af park, by, have og landskabsplanternes morfologi og systematik. Der undervises i de større plantegruppers livscykler med hovedvægt på stængelplanterne. Endelig gives en indføring i nomenklatur (videnskabelige og danske plantenavne) for dyrkede planter. Hovedvægten er på familier og slægter, der anses for væsentlige for landskabsarkitekter. Der lægges vægt på at den studerende bliver fortrolig med botaniske arbejdsmetoder og terminologi.

Målbeskrivelser

 

 

Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for prydplanter. Kursets primære formål er at give disse studerende de nødvendige botaniske forudsætninger for at forstå og udnytte plantematerialet i by, have og kulturlandskabet.

Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:
Redegøre for generelle principper i de vigtigste livscykler i stængelplanterne.
Beskrive en given plante med korrekte morfologiske termer.
Identificere, klassificere og navngive et antal prydplanter.

Færdigheder:
Analysere udvalgte stængelplanter ud fra morfologi og habitus, og på baggrund af dette argumentere for en systematisk klassifikation

Kompetencer:
Anvende dansk botanisk litteratur.
Kende planter der indgår i beplantningsplaner for have og landskab.

 

 

 


Plantebestemmelsesværker fx

Jacobsen, N., Jensen, J. & Johnsen, B., 1999: Systematisk botanik. Samfundslitteratur
Mikkelsen, V. M., 1981: Morfologisk botanik. Samfundslitteratur
Gram, K. 1984. Træer og buske i vintertilstand
Stace, C. 1997.  New Flora of the British Isles
Bruns sortiments katalog 2013/14

 

Kompetencer svarende til Naturgrundlaget 2, Dyrs og planters diversitet, Botanik
Forelæsninger, øvelser, havevandringer, ekskursioner og gruppearbejde


Ved forelæsningerne gives en gennemgang af de systematiske karakterer for udvalgte familier og slægter. Der gøres brug af IT præsentationer. I øvelserne indøves, ved brug af levende plantemateriale, morfologi, systematik og plantekundskab ved hjælp af danske bestemmelsesværker og gennem udarbejdelse af teoretiske og praktiske øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • Ekskursioner
 • 16
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Beskrivelse af eksamen: Eksamen er en fire timers skriftlig eksamen. En del af eksamen (2½ time) er helt uden hjælpemidler. Den anden del (1½ time) er plantebestemmelse efter relevant flora (se nedenfor).

Vægtning: 100%
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Dansk flora; Den Nye Nordiske Flora og
Træer og Buske i vintertilstand

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som den ordinære eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination. 20 min. forberedelse med de hjælpemidler, der er beskrevet under den ordinære eksamen, herefter 20 min. mundtlig eksamination.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.