NPLB14031U  Biokemi 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Biochemistry 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Kursusindhold

Kurset giver en dybdegående teoretisk indføring i organismers biokemi med hovedvægt på den integrerede metabolisme i højere organismer. Kurset giver endvidere praktisk erfaring med en række biokemiske analyser og forskningsmetoder.

Kurset dækker en række emner inden for biokemi blandt andet enzymers funktionalitet og reguleringsmekanismer. Kurset dækker også energimetabolisme i højere organismer (autotrof og heterotrof). Derudover arbejdes der med biosyntese og metabolisme af en række metabolitter som aminosyrer, lipider og forsvarsmolekyler samt signalprocesser og regulering af cellulære processer. Immunologi, receptorkinetik samt lægemiddeludvikling dækkes i mindre grad. Kurset vil også give eksempler på hvorledes biokemi bruges i praksis gennem industrioplæg fra lægemiddel-, enzym- og fødevareindustrien.

Kurset indeholder desuden en eksperimentel introduktion til biokemiske analysemetoder og problemstillinger, blandt andet inden for enzymkinetik, karakterisering af lipider, energiomsætning, autotrof metabolisme, og struktur og funktion af receptorer.

Målbeskrivelser

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for biosyntese, funktion og regulering af aminosyrer, glycogen, stivelse, hæm, og klorofyl.
 • Redegøre for struktur, kinetik og funktion af udvalgte proteolytisk regulerede systemer med særligt fokus på plasminogenaktivering.
 • Redegøre for struktur, biosyntese og funktion af membranlipider og lipider, der fungerer som signalmolekyler.
 • Redegøre for de væsentligste mekanismer, en celle har til at overføre signaler fra overfladen til inde i cellen og til at forstærke signalet undervejs.
 • Redegøre for basale aspekter af immunologi og farmakologi.
 • Redegøre for opbygningen af en videnskabelig (primær-) artikel.
 • Redegøre for de gennemgåede biokemiske analysemetoders principper.

 

Færdigheder:

 • Diskutere og fortolke eksperimentelle data inden for kursets emneområder ud fra kendskab til metoderne og det studerede biokemiske system.
 • Analysere og diskutere en videnskabelig artikel systematisk og kritisk.
 • Anvende en række centrale biokemiske analysemetoder og rapportere om resultaterne.
 • Diskutere hvordan den teoretiske viden fra kursets pensum relaterer sig til den samlede, integrerede metabolisme i højere organismer.


Kompetencer:

 • Samarbejde med andre om gennemførsel og rapportering af laboratorieforsøg.
 • Redegøre for betydningen af biokemi i grundvidenskabelig og anvendt forskning, f.eks. i den bioteknologiske industri.
 • Foreslå bioteknologiske indgreb eller analyser til at opnå specifikke formål eller specifik information ud fra kendskab til det studerede biokemiske system.
 • Berg, Tymoczko & Stryer: “Biochemistry” (nyeste udgave)                    
 • Udvalgte tidsskriftsartikler (uploades på Absalon)
Kompetencer svarende til et grundlæggende biokemi-kursus er anbefalede forudsætninger (f. eks. Biokemi 1 eller Biokemi).
Undervisningen indeholder både laboratorieøvelser og teoretiske undervisning. Den teoretiske undervisning omfatter forelæsninger og teoretiske øvelser (opgaveløsning) samt læsning, gennemgang og diskussion af videnskabelige (primær-)artikler. Laboratorieøvelser og rapportering heraf indgår som en væsentlig del af undervisningen og tager udgangspunkt i og støtter op om det forlæste stof, samt sikrer en udbygning af kendskab til biokemiske analysemetoder. Gæsteforelæsninger fra industrien vil blive inddraget for at perspektivere det teoretiske stof og styrke forståelsen for anvendt forskning.
Kurset henvender sig særligt til studerende fra følgende uddanelser:
Bacheloruddannelsen i Biologi-Bioteknologi
Bacheloruddannelsen i Fødevarer og Ernæring
Bacheloruddannelsen i Husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i Naturressourser
Men studerende fra andre uddannelser er meget velkomne.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedbackform: skriftlig feedback på individuelle øvelsesrapporter og løbende mundtlig feedback i undervisningsforløbet (individuel såvel som kollektiv). 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Minimum 4 af 7 laboratorierapporter skal være godkendt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Computere må ikke være indstillet på en måde, der tillader kommunikation med andre i eller uden for eksamenslokalet. Internettet må ikke tilgås under eksamen. Eventuelle mobile netværksnøgler eller lignende skal udtages inden eksamen og afleveres til eksamenstilsynet. Tablets og telefoner skal være indstillet på ”flymode” under hele eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Som ved den ordinære eksamen.

Hvis kravene for indstilling til eksamen ikke er opfyldt (min. 4 godkendte laboratorierapporter) skal de opfyldes senest 2 uger før reeksamensugen. 

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination på 20 min uden forberedelse.

 

Kriterier for bedømmelse

Her henvises til målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 110
 • I alt
 • 206