NPLB14022U Eksperimentelle jordbundsundersøgelser

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Experimental Soil Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Kursusindhold

Kurset er bygget op omkring udførelse af en række eksperimentelle øvelser i laboratoriet (”hands on”) samt bearbejdning og rapportering af egne måleresultater. Det er således en eksperimentelt baseret overbygning til kurset "Jord, Vand og Planter" som er mere teoretisk opbygget.

Det har som formål at træne grundlæggende jordfysisk og -kemisk karakterisering af jord og samtidig øge forståelsen af vigtige jordbundsegenskaber og -processer af betydning for jord- og vandkvalitet, bæredygtig planteproduktion og miljø.

Indholdet fordeler sig på to hovedområder: Jordbundsfysik og jordbundskemi.

Under jordbundsfysik indgår følgende emner: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling samt jordklassificering. Karakterisering og regulering af jordstruktur. Bestemmelse af mekaniske egenskaber, pakningstilbøjelighed og jordstyrke. Karakterisering af luftskifte: Diffusivitet og permeabilitet. Bestemmelse af vandretentionsegenskaber og porestørrelsesfordeling. Vand- og luftkapacitet, plantetilgængeligt vandmængde. Vandbevægelse i jord, vandinfiltration og afdræning. Hydraulisk ledningsevne. Stoftransport koblet til vandbevægelsen, hydrodynamisk stofspredning og udvaskning. Termiske egenskaber og varmetransport.

Under jordbundskemi indgår følgende emner: Jordklassificering, bestemmelse af pH, carbonat og kalkningsbehov. Bestemmelse af organisk kulstof, organisk og uorganisk kvælstof. Fraktionering af jordens fosfatindhold. Bestemmelse af alkalinitet, ombyttelige kationer, kationbindingskapacitet (CEC), og basemætningsgrad. Ekstraktion af jern- og aluminium-oxider. Prøvetagning og konservering af jord i tør og fugtig tilstand.

Målbeskrivelser

Kurset målsætning er at træne grundlæggende fysisk og kemisk karakterisering af jord eksperimentelt og derigennem øge forståelsen af egenskaber og -processer af betydning for jordkvalitet, planteproduktion og miljø. Når kurset er færdigt forventes den studerende at have følgende:
 

Viden
Kunne forstå og reflektere over de grundlæggende love, principper, begreber og metoder inden for kursets emneområder.

Færdigheder
Arbejde eksperimentelt med jordbundsundersøgelser. 
Anvende og kombinere gennemgåede metoder og principper til at karakterisere jord som vækstmedium for planter og i relation til risikoen for forurening af jord- og vandmiljø i forbindelse med planteproduktion eller anden anvendelse af jorden.
Anvende matematiske mekanistiske og statistiske modeller til at beskrive egne eksperimentelle resultater, og benytte modellerne til at prædiktere relevante egenskaber ved jordene, inklusiv kritisk vurdering af modellernes begrænsninger.

Kompetencer
Identificere og analysere de væsentligste jordfysiske og –kemiske aspekter af begrebet jordkvalitet, fortolke resultater af analysen og drage relevante konklusioner.

Kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde

se Absalon for kursuslitteratur

se eksempler på kursuslitteratur:
Øvelseskompendium udarbejdes af underviserne og findes online i Absalon i nyeste udgave.

Bestået kursus om jord, f.eks. "Jord, Vand og Planter", eller tilsvarende "Soil Science" kursus på ca. 7.5 ECTS.
Der gennemføres praktiske laboratorieøvelser i to dage om ugen, og derudover bearbejdning af resultater samt rapportering. Øvelserne gennemføres i små grupper. Forløbet er interaktivt, idet underviseren som regel indleder med at gennemgå den teoretiske baggrund samt praktiske forhold vedrørende øvelsens gennemførelse. Opnåede resultater diskuteres og perspektiveres i forhold til kursets målsætning. Træning i mundtlig fremstilling og diskussion af centrale problemstillinger er således en integreret del af øvelserne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Feltarbejde
 • 5
 • Laboratorie
 • 52
 • Seminar
 • 12
 • Eksamensforberedelse
 • 36
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Kollektiv mundtlig feedback på fremlæggelse af øvelsesrapporter.

Individuel løbende feedback på eksperimentelle øvelser i laboratorium, og bearbejdning af resultater.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med 20 minutter forberedelse
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt minimum 75% af øvelsesrapporterne indenfor hvert af de to hovedområder, samt deltaget med fremlæggelse i afsluttende seminar.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Blokuge 9

Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under
målbeskrivelsen