NPLB14002U Molekylær genetik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Molecular Genetics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
 

Kursusindhold

I den teoretiske del vil forelæsninger dække følgende emner: DNA, genom struktur, molekylære markører, koblingsanalyser, replikation, genstruktur, transkription, translation, genregulering og genteknologi. Metoder til at studere molekylær genetiske aspekter samt risikovurdering af transgene organismer og deres potentiale i forskning og forædling vil blive diskuteret.

Målbeskrivelser

Kursets mål er at give de studerende forståelse af replikation, genstruktur, transkription, translation samt genregulering og evnen til at overføre dette til de genetiske mekanismer der opererer i evolution, selektion, adaptation og forædling på genom og DNA/RNA niveau.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
Udvise forståelse for DNA som den basale enhed for genetisk nedarving og variation samt kromosom struktur.
Forstå koblingen mellem genotype og fænotype.
Forstå kvantitativ- og populations genetik.
Forstå genetisk kobling og koblingsanalyser.
Forstå replikation, transkription og translation.
Forstå principperne for genregulering og evne til at overføre basal viden til genteknologi.

Færdigheder:
Arbejde i laboratorium med eksperimentelle teknikker der anvendes i genetiske studier.
Udføre genom karakteristik og koblingsanalyser.
Vurdere og anvende genetik og molekylær genetik til at løse videnskabelige problemstillinger og forstå den rolle genetik spiller i: Biokemi, fysiologi, morfologi og biodiversitet.
Forklare de genetiske mekanismer der regulerer differentiering af arter, populationer og individer i en population i relation til naturlig selektion og forædling.
Evne til at fortolke resultater og formulere konklusioner fra forsøg.

Kompetencer:
Demonstrere forståelse for og brug af statistiske metoder i genetisk forskning.
Analysere genetiske resultater i relation til koblingsanalyser, forædling og populationsstrukturer.
Demonstrere evnen til at overføre teoretisk og praktisk viden om molekylærgenetiske metoder til forskelige faglige problemstillinger.
Kunne analysere og diskutere brugen af genetik og transgene organismer i forskellige biologiske sammenhænge.

Lærebog oplyses forud for kurset via Absalon

Kurset bygger ovenpå generel cellebiologi, og det anbefales derfor at faget Cellebiologi, eller tilsvarende kursus er bestået.
Molekylær genetik består af 25% forelæsninger primært baseret på lærebog, 15% opgaveløsning, 15% case studier samt 45% laboratorie-øvelser. Forelæsningerne vil blive varetaget af undervisere fra flere institutter. I øvelserne indgår der teknologi som er beskrevet i lærebogen. I øvelserne indgår der arbejde med dyrs, planters og mikroorganismers DNA.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 236,5
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 90
 • Projektarbejde
 • 15
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 412,0
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformen er mundtlig eksamen (20 min) med forberedelse (20 min).
Krav til indstilling til eksamen

Tilstedeværelse ved 80% af øvelsesgangene. Aflevering og godkendelse af 80% af laboratorie-rapporter.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Computer med noter må medbringes, men netadgang er ikke tilladt.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om 80% tilstedeværelse ved øvelser samt aflvering af 80% af laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen det kommende studieår. 

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse