NPLB14000U Faunaens vilkår i kulturlandskabet

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Conditions for Fauna in the Managed Landscape

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset behandler dyrepopulationers ressourcekrav og ressourcetilgængelighed i forskellige landskabstyper med vægt på sammenhængen mellem fauna og vegetationsstruktur, kulturpåvirkning og landskabsanvendelse. Populationsændringer og bestandsdynamik belyses i forhold til habitatkrav og habitatkvalitet. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med biodiversitet, årsager til diversitetsændringer og metoder til registrering og overvågning af habitattilstand samt disses anvendelse i bæredygtig naturforvaltningen. Faunaens påvirkelighed af landskabets anvendelse med fokus på jordbrugets driftsformer, hjælpestofanvendelse samt bedrifts- og markstruktur behandles. Som underbygning giver kurset en oversigt over abiotiske, herunder især klimatiske, forholds indflydelse på dyrs udvikling, formering og overlevelse, og der vil blive lagt vægt på dyrepopulationers fødebehov og præference i relation til fødemængde og -kvalitet. Samspil mellem dyr og planter behandles med udgangspunkt i plantesamfund, vegetationsstruktur og dyrkningsformer, hvor der lægges vægt på værtplantelokalisering, værtplantekvalitet, planteforsvar og tilpasning. Samspil indenfor og mellem dyrearter vil især fokusere på social struktur, territorialitet, adfærdsregulering og konkurrence. Effekter af indvandring og introduktion af dyrearter, bl.a. i sammenhæng med naturgenopretning, invasive arter og samspil behandles i udvalgte cases. Fragmentering af dyrepopulationer som følge af landskabsændringer og landskabsanvendelse vil være et centralt emne i kurset, og metapopulationer, patchdynamik og habitatfragmentering behandles i relation til populationers sårbarhed og spredningsevne. I løbet af kurset vil de studerende gennem praktiske øvelser og ekskursion samt via udvalgte cases og artikelsamlinger tilegne sig kendskab til en række vilde dyrearter og dyresamfund knyttet til de vigtigste kultur- og halvkulturlandskabstyper, herunder græsningsarealer, enge, hegn og andre småbiotoper, i successionslandskaber som moser og heder, samt i forskellige typer af skov.

Målbeskrivelser

Kursets overordnede formål er at tilvejebringe biologisk-økologisk forståelse af naturgivne og menneskeskabte betingelser for dyrepopulationer i kulturpåvirkede og produktionsorienterede økosystemer samt kendskab til og viden om et repræsentativt udsnit af dansk landfauna.
Efter kurset forventes den studerende at kunne:


Viden:
- Beskrive fragmentering og dens effekter og definere metapopulationer.
- Nævne et udvalg af den danske landfaunas arter og beskrive deres biologiske og økologiske egenskaber og krav.
- Nævne vigtige danske dyresamfund i kultur- og halvkulturlandskabet.


Færdigheder:
- Analysere og sammenligne givne områdes muligheder for dyreliv.
- Analysere faunaforhold ud fra forelagte data og vurdere resultaterne i relation til naturovervågning.
- Kommunikere analyseresultater vedrørende faunaens status i kultur- og halvkulturlandskabet.


Kompetencer:
- Bedømme og diskutere landskabsanvendelsens indflydelse på naturindholdet med fokus på faunaen.
- Diskutere biodiversitet og naturbeskyttelse under sammenholdelse af og stillingtagen til økologiske, kulturelle og værdimæssige forhold.

Kompendie med udvalgte kapitler fra 3-4 hovedlærebøger i økologi suppleret med et antal artikler og enkelte noter, som meddeles ved kursusstart. Se Absalon for nærmere detaljer

"Naturressourcer og Økologi", "Dyrs og Planters Diversitet" eller et tilsvarende kursus
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske og teoretiske øvelser, opgaver og ekskursion. Der udarbejdes tillige et mindre projekt (i gruppe). Forelæsningerne formidler teoretisk stof, der viderebehandles i kursets øvrige dele. Kursets praktiske øvelser omfatter demonstration af fugle og pattedyr og bestemmelse af hvirvelløse dyr samt kvalitative og kvantitative analyser af materiale. De praktiske øvelser vil alle foregå som gruppearbejde. Ved kursets teoretiske øvelser diskuteres artikler, og der arbejdes med udvalgte cases, som udmøntes i individuelle afleveringer. På ekskursion demonstreres nogle karakteristiske danske landskabstyper og de dyresamfund, der er tilknyttet vegetationen. Endelig udarbejdes et projekt, baseret på et praktisk-analytisk arbejde, hvor de studerende bearbejder en valgt, specifik problemstilling knyttet til et udvalgt habitat.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 47
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 12
 • Projektarbejde
 • 54
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
33% af karakteren for projektopgaven og 67% for den skriftlige eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af projekt og aflevering og godkendelse af 75% af portefolieopgaver

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne examinatorer
Reeksamen

Som den ordinære eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, 20 min., forberedelse 20 min med alle hjælpemidler.

For deltagelse i reeksamen kræves aflevering af projektopgaven og godkendelse af mindst 75% af portefolioopgaver.

Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af fagets mål