NNMB15000U Entomologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Entomology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Kendskab til biodiversitet og formidling af betydningen af bevarelsen af denne er en vigtig opgave for mange biologer. Landleddyr er en uomgængelig del af denne diversitet; Arthropoda udgør mere end 80% af den samlede diversitet af liv på jorden. Langt størstedelen af disse findes på landjorden, primært i form af insekter, men også spindlere (edderkopper, mider mm) og myriapoder (tusindben, skolopendere) er godt repræsenteret.

Kurset giver et overblik over arthropoddiversiteten i det terrestriske og limniske miljø, gennemgår de vigtigste grupper og deres kendetegn; markante eksempler på tilpasninger til levevis bliver præsenteret løbende. Diversitet og tilpasninger sættes i et overordnet evolutionært perspektiv, med inddragelse af markante uddøde former fra de seneste 400 millioner års udviklingshistorie. Desuden vil betydningen af samspillet mellem landleddyr og mennesker blive berørt, specifikt i lyset af mulig nedgang i størrelsen af f.eks. insektpopulationer i de seneste årtier.

I kurset indgår en rundvisning på Statens Naturhistoriske Museums entomologiske samlinger. Her vil deltagerne blive indført i betydningen af videnskabelige samlinger, hvordan de kurateres og administreres. Igangværende digitaliseringsinitiativer vil blive præsenteret.

Kursusdeltagerne vil også blive præsenteret for Bugdex, en guide til alle insektordener i app-format der kan bruges til undervisning på fx gymnasieniveau. App’en opsummerer også meget af den viden man gerne skulle have opnået ved kursets afslutning.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kunne identificere landleddyr til orden/underorden og begrunde dette ved kendskab til de relevante diagnostiske træk.
 • Have opnået overordnet kendskab til gruppernes biologiske diversitet, herunder eksempler på tilpasninger til levevis og relationer til andre organismer.
 • Have fået overblik over landleddyrs evolutionshistorie og de trusler de står over for under den nuværende biodiversitetskrise.
 • Viden om hvordan opståen af markante anatomiske træk (f.eks. vinger, puppe) og/eller markante episoder i jordens historie (f.eks. masseuddøen, herunder den igangværende) har påvirket landleddyrenes evolution.

 

Færdigheder:

 • Kunne demonstrere fortrolighed med leddyrkroppens struktur og funktion.
 • Have opnået kendskab til strukturelle terminologi i et omfang der gør det muligt at anvende standard bestemmelseslitteratur.
 • Kunne demonstrere kendskab til den biologiske betydning af markante ydre og indre strukturer.
 • Have opnået evnen til at formidle viden om landleddyrs diversitet og betydning.

 

Kompetencer:

 • Have opnået generelt overblik over landleddyrs diversitet og betydning i moderne økosystemer.
 • Kunne præsentere de landleddyrs fylogeni på klasse og orden niveau, og begrunde slægtskabshypoteser med anatomiske træk.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Forelæsninger og øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Afsluttende mundtlig prøve uden forberedelse.

Studenten præsenteres for et mindre udvalg af dyr (konserveret materiale, eventuelt fotos). Disse dyr skal bestemmes til relevant kategori, og de ledsages af spørgsmål, som har særligt fokus, fx strukturelle aspekter (opbygning, funktion), systematisk-evolutionære aspekter (klassifikation, homologi, oprindelse), eller sammenlignende aspekter (tilpasninger, livsformer, livscykler).
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i undervisningen. Fremmøde ved 80% af undervisningsgangene.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke har opfyldt indstillingskavene til eksamen, skal den studerende aflevere et essay på to sider på baggrund af et bredt og relevant spørgsmål. Spørgsmålet skal godkendes af underviser på forhånd, og essayet skal ligeledes godkendes af underviser. Frist for aflevering af essay er to uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.