NNMB14006U Kvartærgeologi (kvartær)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Quaternary Geology (kvartær)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Kursusindhold

Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og glacialmorfologiske arbejdsmetoder; korrelationsværktøjer og dateringsmetoder; danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter; den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og i Nordatlanten.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser
 • belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og glacialmorfologiske arbejdsmetoder
 • korrelationsværktøjer og dateringsmetoder
 • danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter
 • den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og i Nordatlanten

 

Færdigheder:

 • Beskrivelse af glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold.
 • Danske landskabers dannelse og opbygning


Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan

 • redegøre for kvartærtidens profil herunder optakten til istiderne, de orbitale kræfters indflydelse på klimaudvikling, atmosfære- og oceancirkulation
 • redegøre for istiders og mellemistiders skiftende naturforhold og livsbetingelser herunder de overordnede faktorer der styrer klima, havniveau, biologisk diversitet og evolution
 • redegøre for glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold
 • redegøre for dannelse og udvikling af landskaber skabt af gletsjere og i det isfrie land
 • udrede den kvartære miljøhistorie eksemplificeret ved udvalgte nøglelokaliteter i Skandinavien
 • perspektivere en række danske kvartærgeologiske nøglelokaliteter, der hver sætter fokus på specielle problemstillinger
 • redegøre for det globale klimasystems indflydelse på naturens udvikling i Eurasien og det Skandinaviske isskjold i de seneste 150.000 år
10 timer om ugen fordelt på forelæsninger og øvelser samt tre heldagsekskursioner med dataindsamling de første 7 uger. Sidste uge er forbeholdt eksamensforberedelse og tilhørende vejledning.
Der må påregnes et gebyr på 100 kr pr ekskursionsdag
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 36
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

Der gives mundtligt feedback til øvelserne i plenum og korte skriftlige kommentarer til individulet afleverede øvelesesbesvarelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål, hvorefter der er 20 minutters forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen