NNEM21000U Modul 1: Idræt som sundhedsfremme

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Module 1: Sport and Exercise as Health Promotion

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Kursusindhold

Det er kursets formål at indføre de studerende i samfundsvidenskabelig teori af relevans for sundhedsfremme og metoder, der benyttes til at undersøge sundhedsfremme og deltagelse i idræt. Dette gennem fokus på:

 • Teori om sundhedsfremme og indføring i forskellige sundhedsbegreber
 • Anvendelsen af idræt og fysisk aktivitet i velfærdssamfundet til at fremme fysisk, mental og social sundhed, samt integration og sammenhængskraft for forskellige målgrupper.
 • Sociale og situationelle forhold af betydning for deltagelse i idræt og fysisk aktivitet
 • Strukturel forebyggelse og fremme af motion
 • Kendskab til kvalitative og kvantitative metoder, som benyttes i undersøgelser af sundhedsfremme og deltagelse i idræt og fysisk aktivitet
 • Udarbejdelse af litteratursøgning og -gennemgang
Målbeskrivelser

Viden:

 • Den studerende opnår viden om forhold af betydning for befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter, og hvordan dette kan anvendes i forhold til forskellige problemstillinger og idrætslige kontekster.
 • Den studerende opnår viden om samfundsvidenskabelige teorier med relevans for idræt og sundhedsfremme.
 • Den studerende opnår kendskab til forskellige typer af litteratur reviews og deres fordele og ulemper.

 

Færdigheder:

 • At kunne formulere undersøgelsesspørgsmål der tager afsæt i et virkeligt problem, der kan besvares ved analyse af eksisterende litteratur.
 • At kunne udføre en litteraturgennemgang
 • At kunne operationalisere et forskningsspørgsmål og udarbejde en litteratur søge-streng, identificere, syntetisere og rapportere relevant litteratur.
 • At kunne udføre en sammenfattende analyse af studier omhandlende en befolkningsgruppes fysiske aktivitet og forhold af betydning herfor.
 • At kunne forstå og forholde sig kritisk og analytisk til andres kvantitative og kvalitative forskning om forhold af betydning for fysisk aktivitet.
 • At kunne udvælge, anvende og kritisk reflektere over resultater inden for den humanistisk-samfundsvidenskabelige idrætsforskning.
 • At kunne anvende eksisterende empirisk forskning og sociologisk teori til at analysere betydningen af aktivitetsfremmende tiltag og projekter.

 

Kompetencer:

 • At kunne relatere og anvende forskellige forskningsstudier og praksisteorier til at udforme tiltag og projekter rettet mod fremme af fysisk aktivitet.
 • At kunne beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med relevans for praksis (fx kommunalt; organisatorisk eller i foreningerne).

Oplyses før kursusstart via Absalon (kursets hjemmeside)

Forelæsninger, diskussioner, øvelser, gruppearbejde, feedback og vejledning
Pris for modul 1 kr. 27.500,- (15 ECTS) som betales forud pr. semester.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 260
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 60
 • I alt
 • 412
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback i undervisningsforløbet fra underviser, vejleder og medstuderende

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Mundtlig prøve, 30 min ekskl. votering
Eksamensopgaven er en skriftlig selvstændig hjemmeopgave, som skrives i grupper af 2-3 studerende, hvor relevant litteratur i faget skal inddrages.
Ved 2 personer er opgaven maks. 15 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) og ved 3 personer maks. 20 sider.
Individuelt mundtligt forsvar á 30 minutter, ekskl. votering, for hver eksaminand.
Der gives én samlet karakter for den afleverede opgave og det mundtlige forsvar.
Krav til indstilling til eksamen

Der indgår to obligatoriske opgaver som skal godkendes inden indstilling til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Godkendt indstillingskrav kan genbruges - eller indhentes ved at aflevere de obligatoriske opgaver (som skal være godkendt senest 14 dage før reeksamen).

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.