NNEK24014U Idrætten i kulturen

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Sport in Culture

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Kurset vil bibringe en forståelse af idrættens kulturelle og politiske dimension i forskellige historiske kontekster fra antikken til senmoderniteten. Hovedvægten ligger på idrættens nutidige betydning for skabelse af kulturel og national identitet og for internationalt samarbejde og konfrontation. Kurset vil i særlig grad tematisere brug af eliteidræt i diplomatisk øjemed og i autoritære regimers skabelse af ’blød magt’ og ’sportswashing’.

Målbeskrivelser

Viden

Kendskab til teorier om kulturudvikling, historiske processer, nation building, nation branding, megaevents, soft power og sportswashing.

Indsigt i idrættens kulturhistorie.

Kendskab til faktorer og strategier, der kan have indflydelse på og kvalificere nationale og globale idrætsorganisationers politikudøvelse.

Viden om forskellige definitioner på modernitet, globalisering og nationalisme i relation til eliteidræt.

Teoretisk indsigt i brug af elitesporten som led i ’public diplomacy’ og atletaktivisme.

Færdigheder

De studerende vil kunne anvende historisk-kildekritiske, visuelle og sociologiske kvalitative videnskabelige metoder.

De vil være i stand til at sætte sig ind i stadig nye idrætspolitiske problematikker inden for en skiftende kronologisk og geografisk kontekst.

De vil kunne bedømme idrætspolitiske problemstillinger ud fra kulturelle værdier og etiske principper.

De vil kunne kritisk vurdere og vælge relevant teori, metoder og analysestrategier samt på et videnskabeligt grundlag opstille forståelses- og løsningsmodeller inden for feltet idrættens kulturhistorie.

De vil være i stand til at formidle deres specialviden i et analytisk, men lettilgængeligt og klart sprog.

De vil være i stand til at undervise med udgangspunkt i udøvelse af de historiske aktørers bevægelsesteknikker med henblik på en øget erkendelse.

Kompetencer

De studerende vil blive i stand til at formidle om og undervise i idrættens rolle i kulturen ud fra et politisk, nationalt og internationalt perspektiv og med inddragelse af den nyeste historiske og sociologiske viden.

Derudover vil de blive i stand til at kvalificere beslutningstagning i idrætsorganisationer og i kulturelle og politiske institutioner vedrørende den accelererende sammenblanding af sport og politik.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Der vil blive vekslet mellem forelæsninger med visuelle repræsentationer og gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 64
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Individuel skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling indenfor kursets målbeskrivelse, som skal undersøges med relevant litteratur og metoder præsenteret på kurset. Cirka 10 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.