NNEK24013U Teori 2: Idræt, politik og velfærd

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Theory 2: Sport, Policy and Welfare

Uddannelse

Kandidatuddannelen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Anvendelse af sociologisk og politisk teori på sociologiske problematikker i idræt mellem stat, marked og civilsamfund. Indsigt i kommunal forvaltnings opbygning og praksis samt politikker hvor idræt anvendes som middel. Teorierne inkluderer begreber som institutioner, frivillige bevægelser og foreninger, deltagelse og demokrati, sundhed og velvære, reducerede uligheder, bæredygtige fælleskaber og brobygning/partnerskaber. 

Sammenhænge mellem individ, stat og civilsamfund i idrætspolitiske kontekster belyses gennem udvalgte temaer og begreber fra sociologiske og politiske tilgange. Teoretiske tilgange kan for eksempel være Elias’ figurationsteori, social kapital, implementeringsteori og modeller.

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende skal have grundlæggende viden om begreber og studier fra sociologiske og politiske teorier, der belyser samspil mellem individ, stat/kommuner og civilsamfund i idrætslige kontekster. Den studerende skal udvikle en forståelse for teoriernes betydning for deres fremtidige rolle som f.eks. underviser, konsulent eller forsker.

Færdigheder:
Den studerende skal have overblik over de forskellige teorier i forhold til at forstå givne samfundsmæssige problemstillinger og opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes betydning med henblik på at undersøge og forstå idræt som genstandsfelt. De studerende skal kunne udvælge relevante politiske dokumenter og analysere disse.
Den studerende skal kunne udvælge relevante tekster og begreber fra pensum til, at belyse givne idrætsrelevante problemstillinger samt kunne forholde sig kritisk til litteraturen og hvad den kan anvendes til. 

Kompetencer:
Den studerende skal kunne anvende udvalgte temaer og begreber til at beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle problemstillinger og konkrete idrætsrelevante cases med et sociologisk og politisk standpunkt. 

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner
Obligatorisk modul på den Humanistisk-samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 64
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback og mundtlig feedback fra undervisere i forbindelse med fremlæggelser og obligatoriske øvelser. De studerende får også vejledning i processen med at udarbejde synopsis.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Synopsis skrives individuelt eller i par og afleveres mindst 2 uger før eksamen.
Mundtlig prøve 15 min. ved en studerende og 25 min. hvis synopsis skrives i par.

Skriftlig synopsis på baggrund af et centralt stillet spørgsmål, inkl. en case fra idrætspraksis som skal undersøges med relevante teorier fra kurset.
Max. 4 sider individuelt eller 6 sider hvis synopsis skrives i par.

For at gå til den mundtlige prøve skal afleveringen (synopsis)være afleveret.
Krav til indstilling til eksamen

Der indgår 2 obligatoriske opgaver på kurset, som skal være godkendt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Indstillingskravet skal være opfyldt inden reeksamen.

Godkendte opgaver kan genbruges.

Ikke-godkendte opgaver revideres eller nyskrives, afleveres og godkendes senest tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.