NNEK24012U Teori 1: Bevægelse, kultur og uddannelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Theory 1: Movement, Culture and Education

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Kurset kobler teoretisk viden om uddannelse, dannelse, kultur og kropslig læring med oplevelsesbaseret viden ('embodied knowing') om idræts- og bevægelsespraksis. Der lægges vægt på kropslig bevidsthed, deltagelsesformer, diversitet, identitet, handling, uddannelseskultur og menings- og betydningsdannelse som centrale temaer i undersøgelser af, hvad og hvordan forskellige mennesker og målgrupper har mulighed for at lære gennem kropslige aktiviteter og hvorfor fokus på idræt, krop og bevægelse har værdi i et bredere uddannelsespolitisk perspektiv. I løbet af kurset arbejdes der med forskellige kvalitative forskningsmetoder i mindre undersøgelser, hvor der opnås forståelse af de præsenterede teorier gennem aktive læreprocesser og hvor teorier og begreber anvendes i analyser til forståelse af problematikker af relevans for idræts- og bevægelsespraksis.

 

 

Målbeskrivelser

Viden:

Kendskab til teorier om uddannelse, dannelse, kultur, bevægelse og kropslig læring.

Viden om pædagogiske og –psykologiske begreber af betydning for deltagernes oplevelser, handlings- og læringsmuligheder i forskellige idræts- og bevægelseskulturelle iscenesættelser.

Forståelse for teoris betydning i mulige fremtidige erhverv, f.eks. i forbindelse med undervisning, udviklingsarbejde og analyseprocesser.


Færdigheder:

Have overblik over kursets teorier og kunne udvælge relevante tekster og begreber fra kursets litteratur til at belyse uddannelsesmæssige problemstillinger i forhold til idræt og bevægelse som genstandsfelt.

Kunne analysere og reflektere over teoriernes betydning med henblik på at undersøge og forstå uddannelsesprocesser i idræts-og bevægelsespraksis.

Kunne forholde sig kritisk-reflekteret til litteraturen og hvad den kan anvendes til.


Kompetencer:

Kunne udvælge relevante kvalitative forskningsmetoder og teorier til undersøgelse af uddannelsesmæssige problemstillinger i udvalgte idræts- og bevægelseskulturelle iscenesættelser.

Kunne anvende udvalgte temaer og begreber til at beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle idrætsrelevante problemstillinger med et pædagogisk og/eller psykologisk perspektiv.

Kunne perspektivere det idrætslige fagområdes relevans uddannelsespolitisk.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået bachelor uddannelse.
Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner.
Obligatorisk kursus på den Humanistisk-samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 64
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback og mundtlig feedback fra undervisere i forbindelse med fremlæggelser og obligatoriske øvelser. De studerende får også mundtlig feedback i processen med at udarbejde skriftlig hjemmeopgave.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Skriftlig individuel hjemmeopgave med selvvalgt idræts/​bevægelsespraktisk relevant problemstilling, som skal undersøges med relevante teorier fra kurset.
Max 10 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Krav til indstilling til eksamen

Der indgår 2 obligatoriske opgaver på kurset, som skal være godkendt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

For at opfylde indstillingskrav til eksamen kan allerede afleverede obligatoriske opgaver genanvendes. Manglende obligatoriske opgaver afleveres senest 3 uger inden reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.