NNEK24011U Innovation, projektledelse og anvendt idrætsanalyse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Innovation, Project Mangement and Applied Sport Analysis

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende mulighed for, at anvende teoriretninger og metoder i den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsforskning til at analysere et givent problem defineret i samarbejde med en ekstern partner. De studerende skal tage udgangspunkt i en idrætslig problemstilling og arbejde innovativt og løsningsorienteret med analysen af denne. De studerende skal udvikle en forståelse for anvendelsen af teori- og metodevalg i forhold til løsningen af den specifikke problemstilling. Kurset sigter mod, at de studerende kan udvikle kompetencer i problemorienteret projektarbejde og forholde sig kritisk og refleksivt til processen og produktet. De studerende skal knytte an til den eksisterende internationale viden/evidens på området for deres projekt.

Kurset baseres på projektgrupper der alle løbende får vejledning. Grupperne vil have nogle få fælles forelæsninger samt fællesmøder der baseres på studenterpræsentationer og diskussioner i plenum, men ellers arbejder grupperne selvstændigt. Grupperne pitcher midtvejs deres projekt for et gæstepanel.

De selvvalgte idrætsfaglige projektarbejder skal være problemorienterede med fokus på, at løse opgaver i tæt samspil med en ekstern organisation (privat, frivillig eller offentlig), med henblik på at lave en anvendt idrætsanalyse. Projektarbejdet er deltagerstyret og drives af den enkelte studerende og dennes medstuderendes engagement, ansvar og medejerskab.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Har viden om projekt design og -løsning, formidling og administration af samme
 • Har viden om innovative kulturanalytiske processer
 • Har viden om samarbejde med eksterne organisationer
 •  
 • Færdigheder:
 • Færdigheder i design, udførelse og rapportskrivning i en problemorienteret analyse, udviklet i samarbejde (eventuelt) med en ekstern partner
 • Har færdigheder i, at anvende idræt som løsning af samfundsmæssige problemer
 • Færdigheder i at kunne fungere i og lede arbejdet i en projektgruppe

 

Kompetencer:

 • Kompetencer i at anvende idrætsanalyse i løsningen af og udviklingen af de eksterne partnere/problemområder
 • Kompetencer i, at udvælge og anvende relevante humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder i praksis
Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger, projektarbejde i grupper under vejledning og studenterfremlæggelser med formidlingsdimensioner.

En stor del af undervisningen foregår i projektgrupper hvor hver gruppe skal bestå af mindst 3 personer og max 5 personer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 40
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min ekskl. votering
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af skriftlig grupperapport (15-20 sider v/ 3 studerende + 5 sider pr. ekstra studerende) á 2400 anslag inkl. mellemrum, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Rapporten udarbejdes løbende gennem kurset.
Mundtlig gruppeeksamen 30 min. ekskl. votering v/3 studerende + 5 min. pr. ekstra studerende.
Mundtlig prøve og skriftlig aflevering bedømmes samlet.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i to obligatoriske opgaver - som består af studenterfremlæggelser (hvor man både skal holde mundtlig fremlæggelse + give feedback til medstuderende) - de to elementer skal godkendes

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Rapport må medbringes - ingen øvrige hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
censur med to interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Rapport fra ordinær eksamen kan genanvendes (som den skriftlige aflevering til reeksamen) - ellers aflevering af ny rapport som kan udarbejdes individuelt.

Hvis man ikke har levet op til krav om aktiv deltagelse i de to obligatoriske studenterfremlæggelser (mundtlig fremlæggelse + feedback til medstuderende), kan man udarbejde individuel skriftlig opgave (5 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag), som skal afleveres senest tre uger inden reeksamen og være godkendt inden reeksamen. For nærmere detaljer vedr. opgaven kontaktes kursusansvarlige.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen