NNEK22006U Aerob og anaerob træning - metabolisme

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Aerobic and Anaerobic Exercise Training - Metabolism

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kursusindhold

Gennem fordybelse i videnskabelige originalartikler studeres vævs og organers (muskel, fedt og lever) tilpasning til fysisk aktivitet og træning. Herunder inddrages morfologi, biogenese, enzym – og transportbestykning og deraf afledte stofskiftemæssige ændringer i hvile og under aerobe og anaerobe forhold. Endvidere lægges der vægt på translation fra viden til anvendelse i forbindelse med træning og sundhed.

Målbeskrivelser

Den studerende skal gennem undervisningsforløbet følgende:

Viden:

 • Kunne redegøre for de fysiologiske og molekylære reguleringsmekanismer bag træningsinducerede ændringer i skeletmuskel og i samspil med andre væv.
 • Demonstrere viden om de metoder, der anvendes til belysning af træningsinducerede vævsændringer i den tilgængelige litteratur.

 

Færdigheder:

 • Være i stand til at analysere store stofmængder.
 • Kunne opstille sammenhænge ud fra den videnskabelig originallitteratur og her ud fra formulere og argumentere for egen opfattelse.
 • Være i stand til at kommunikere teoretisk viden til anvendelse.

 

Kompetencer:

 • Udvise kompetence i at sætte den opnåede viden i et sundhedsrelateret sammenhæng.
 • Udvise kompetencer i syntese og perspektivering på baggrund af den erkendelse, der er opnået gennem studering af original videnskabelig litteratur.
 • Kunne udvise kompetencer i at translatere videnskabelige problemstillinger inden for emnet til anvendelse.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kurser i humanfysiologi anbefales.
Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger, gruppearbejde, studenterfremlæggelser. Der vil under kurset være skriftlige opgaver, der skal afleveres, dels individuelle opgaver, dels gruppeopgaver. Der bliver lagt vægt på fordybelse og vidensdeling.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives skriftlig feedback i forbindelse med skriftlig opgave. Desuden inkluderer undervisningsformen løbende individuel mundtlig feedback gennem hele undervisningsforløbet.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min, inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i et projektarbejde. Projektarbejdet foregår i gruppe – den mundtlige eksamen er individuel. Den mundtlige eksamen vil være af 30 min varighed (inkl votering), bestående af 10 min selvstændig fremlæggelse af projektarbejdet med efterfølgende diskussion, hvori hele pensum inddrages. Eksamen er uden forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af skriftligt oplæg af projektarbejdet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær.

Ved manglende indstillingskrav skal projektarbejdet (gen)afleveres 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen