NNEK21004U Idræt og ungdomskultur

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Sport and Youth Culture

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag

Kursusindhold

De studerende vil erhverve sig indblik i unges idrætsvaner med henblik på at kunne identificere, analysere og fortolke ungdomskulturelle problemstillinger i forhold til idræt og fysisk aktivitet i sociologisk perspektiv, både i en dansk og international kontekst.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende skal erhverve sig grundlæggende viden om unges idrætsdeltagelse samt ungdomskulturelle forholds betydning for deltagelsen i idræt og fysisk aktivitet.

Den studerende skal have indsigt i og kunne anvende sociologisk teori til at analysere og skabe forståelse for relevante problemstillinger i relation til unges idrætsvaner.

Færdigheder:

Den studerende skal kunne identificere relevante problemstillinger i relation sammenhængen mellem ungdomskultur og idrætsvaner.

Den studerende skal kunne udføre en analyse af en aktuel problemstilling vedrørende sammenhænge mellem ungdomskultur og unges idrætsvaner ved brug af sociologisk teori.

Den studerende skal kunne forstå og forholde sig kritisk til den eksisterende forskning indenfor ungdomssociologi i relation til idræt.

Kompetencer: 

Den studerende skal opnå indsigt i og kompetence til at udvælge, anvende og kritisk reflektere over forskning indenfor den sociologiske idrætsforskning vedrørende unges idrætsvaner.

Den studerende skal  have forståelse for og kendskab til forskning indenfor ungdomssociologi i relation til idræt samt mulige anvendelsesmuligheder indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger, gruppearbejde, studenterpræsentationer og diskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 50
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling. Max 15 sider, (á 2400 anslag inkl. mellemrum, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Opgavebesvarelsen er baseret på kursets litteratur, men anden relevant litteratur må gerne inddrages.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Revideret version af tidligere bedømt aflevering kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen