NNEK19001U Fysiologisk forskningsfordybelse

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Thematic course: Research in Exercise Physiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kursusindhold

Kurset består af et fælles basisforløb og en projektdel.

Basisforløbet består af en forelæsningsrække og tilhørende øvelser samtopgaver med fokus på

a)  forskningsdesign, metodeindsigt og standarder for eksperimentelt arbejde

b)  systematisk review af litteratur og standarder for evidens-baseret forskning (basis for fordybelse/fokus på fysiologiske mekanismer)

c)  faglig eksemplificering med studier indenfor ’menneskets præstationsevne – betydning af intense træningsformer inkl. styrketræning’.

Projektforløbet: Med afsæt i en selvvalgt problemformulering samt udarbejdelse af forsøgsdesign gennemfører de studerende i grupper af 3-6 personer eksperimentelle forsøg eller udarbejder individuelt et systematisk review, som tester/afdækker en relevant problemstilling inden for det fysiologiske/faglige tema de vil fordybe sig i - fx præstationsevne, fysiologiske tilpasninger til specifik (intens) træning, centrale eller perifere træthedsmekanismer m.m. På baggrund af forsøgene/litteraturfordybelsen skrives individuelt en rapport (i artikelform) og denne afleveres som eksamensprojekt.

 

Målbeskrivelser

Viden om: 

Fysiologiske parametre af betydning for præstationsevne og træningsadaptationer til intenst, kortvarigt arbejde og hvordan disse parametre kan undersøges.

Opnå bredt kendskab til "træthedsteorier" og fysiologiske (muskulære, neurofysiologiske og kardiovaskulære) samt morfologiske adaptationer til specifikke træningsinterventioner.

Kunne integrere denne viden, for derigennem at kunne forstå årsagssammenhænge og tilegne sig specifik, detaljeret viden om teorier/mekanismer af betydning for træthedsudvikling og præstationsevne under en konkret arbejdssituation eller adaptationer til træning indeholdende intense arbejdsformer (styrke/speed/power).

Kompetencer:

Kunne designe og gennemføre eksperimentelle forsøg eller opsætte (og udføre) systematiske review/litteraturbaseret fysiologisk fordybelse, der tester/afdækker en relevant arbejds- eller træningsfysiologisk problemstilling (inden for de beskrevne faglige temaer).

Kunne analysere den specifikke trænings- og arbejdssituation, forholde sig til eksperimentelle forsøgsresultater og perspektivere/diskutere disse i forhold til eksisterende fysiologisk viden (udvælge og forholde sig til relevant litteratur).

Færdigheder:

Opstille relevante fysiologiske forsøg (eller litterær fordybelse med systematisk tilgang) - herunder tilegne sig nye færdigheder/metoder af betydning for at kunne undersøge relevant fysiologiske problemstilling

Kunne formidle fysiologiske detaljer, metoder og central fund/resultater (afrapportering i artikelform) - herunder anvende fagets repræsentationsformer og standarder for at diskutere og referere til relevant videnskabelig litteratur

De obligatoriske kurser i humanfysiologi eller tilsvarende avancerede fysiologikurser

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Kombination af forelæsninger, øvelser og projektarbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 36
 • Projektarbejde
 • 180
 • Eksamen
 • 44
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende gennem kurset
Individuel skriftlig hjemmeopgave baseret på eksperimentelt gruppearbejde, max 15 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, figurer og tabeller). Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Aflevering af nyt projekt (data/resultater fra tidligere eksperimentelt arbejde kan genanvendes).
Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.