NNEK15011U Kvalitative metoder

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Qualitative Methods

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Fællestræk og forskelle indenfor kvalitative metodologier og forskningsmetoder i idrætsforskningen. Herunder indblik i betydningen af og forbindelsen til overordnede videnskabsteoretiske paradigmer.

Tematiske præsentationer af og praktiske øvelser i dokumentanalyse og forskellige måder at arbejde med kvalitative interviews og observation og strategier til fremstilling og analyse af empiri.

Fremlæggelser af studerendes projekter/øvelser løbende gennem kurset, herunder indsamling, analyse og fortolkning af empiri og refleksioner over sammenhænge mellem paradigme, videnskabsteori, metodologi, måden en metode benyttes på og teori som benyttes i analyse.

Målbeskrivelser

Viden 

 • Kendskab til forskellige måder at arbejde med kvalitative metoder (dokumentanalyse, interview og observation).
 • Viden om og indblik i fællestræk og forskelle ved kvalitative metodologier og deres betydning for anvendelse af de forskellige metoder.
 • Forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over nøglebegreber indenfor den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsforsknings metodologi- og metodelandskab.
   

Færdigheder

 • Mestre forskellige tilgange til kvalitative interviews og observation og forskellige måder at fremstille empiri på.
 • Vurdere og være i stand til at forholde sig åbent og kritisk til forskellige metodologier og metoders anvendelse i forhold til skabelse og bearbejdning af empiri.
 • Udvælge, fordybe sig i og forholde sig kritisk til hensigtsmæssigheden og brugen af en udvalgt metode i forhold til en relevant problemstilling.
   

Kompetencer

 • Skabe empiri gennem forskellige kvalitative forskningstilgange.
 • Kunne anvende forskellige strategier til analyse af kvalitativt skabt empiri.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Bachelorgrad i Idræt eller tilsvarende.
Forelæsninger, gruppearbejde, studenterpræsentationer og diskussioner samt 4 obligatoriske øvelser (kan være afleveringer eller præsentationer eller en kombination).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 49
 • Forberedelse (anslået)
 • 197
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 76
 • Eksamen
 • 76
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback i forbindelse med nogle af de obligatoriske øvelser samt mundtlig og skriftlig feedback på øvelser fra underviserne. De studerende får også mundtlig feedback på oplæg, de laver i undervisningen og på projektrapporten i det mundtlige oplæg og diskussionen, som samlet udgør eksamen.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 40-60 min, ekskl. votering
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Mundtlig gruppeeksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport baseret på kursets obligatoriske øvelser, max 25 sider (à 2400 anslag inkl. mellemrum - ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).
Aflevering senest onsdag kl. 12.00, i 8. blokuge.
Gruppeeksamen (3-5 studerende) har varighed mellem 40 og 60 min så det svarer til minimum 12 min. per studerende, eksklusiv votering.
Den studerende får en individuel karakter på baggrund af helhedsbedømmelse af den skriftlige og mundtlige fremstilling.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav at de 4 obligatoriske øvelser, som udarbejdes gennem kurset, er godkendt.

 

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den skriftlige opgave og noter må medbringes - ingen yderligere hjælpemidler tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Aflevering af projektrapport (kan udarbejdes individuelt eller i mindre grupper, hvis der er under 3 tilmeldte. Dele som den studerende selv har arbejdet med i løbet af kurset kan inddrages igen).
Obligatoriske øvelser, som er godkendt til ordinær eksamen, kan genbruges.
Er indstillingskravet ikke opfyldt skal kurset følges igen.
Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.