NNEB21007U Sundhed, ernæring og livskvalitet B

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Health, Nutrition and Quality of Life B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Kurset bygger på et projektarbejde, hvor de studerende trænes i en videnskabelig proces og fremstillingsform. Forskere på NEXS og IFRO tilbyder vejledning indenfor et antal emner, der ligger i forlængelse af rammerne af kurset ”Sundhed, ernæring og livskvalitet  A”, som også ligger i blok 3. Det anbefales derfor at tage begge kurser. Projektarbejdet er centreret omkring udarbejdelse af en rapport, som fremlægges og forsvares ved en mundtlig eksamen. Formålet med kurset er at lære de studerende at udarbejde mål og hypoteser, arbejde med problemanalyse, indsamle, vurdere og analysere relevant videnskabelig litteratur. Desuden skal de studerende arbejde med skriftlig og mundtlig formidling af deres arbejde med den videnskabelige litteratur samt konkludere og perspektivere indenfor et biologisk- eller sociologisk-ernæringsfagligt område.

Målbeskrivelser

Viden

 • At de studerende opnår viden og kendeskab til, hvordan man udarbejder og formidler en videnskabelig rapport.

 

Færdigheder:

 • Kunne identificere, formulere, dokumentere og analysere et fagligt problem.
 • Udføre en systematisk litteratursøgning, indsætte referencer, og lave referenceliste.
 • Kunne analysere samt skriftligt og mundtligt sammenfatte og formidle den fundne videnskabelige litteratur.

 

Kompetencer:

 • At blive i stand til at formidle og diskutere en videnskabelig rapport.

Kursuslitteratur oplyses på Absalon inden kursusstart.

 

Det anbefales på det kraftigste, at tage ”Sundhed, ernæring og livskvalitet A” samtidig.
Introduktion til hvordan man udarbejder en videnskabelig rapport, introduktion og workshop i systematisk litteratursøgning, projektarbejde i grupper, løbende vejledning fra forsker på NEXS/IFRO og seminar med feedback fra underviser, vejleder og medstuderende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Projektarbejde
 • 182
 • Vejledning
 • 16
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback fra projektvejleder undervejs i projektudarbejdelsen, mundtlig feedback ved midtvejsseminar fra vejleder og kursusundervisere.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve på baggrund af projektrapport - ca 10 min præsentation efterfulgt af 10 min eksamination
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Skriftlig opgave og mundtlig eksamen bedømmes af projektvejleder, kursusansvarlig og en intern censor.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen