NNEB21006U Sundhed, ernæring og livskvalitet A

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Health, Nutrition and Quality of Life A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Kurset belyser, hvordan sundhedsadfærd (herunder kost, alkohol, motion og rygning), vaner og levevilkår påvirker sundhed, livskvalitet, livsstilsygdomme og dødelighed i den danske befolkning. Der vil være ernæringsmæssigt fokus på fødevaregrupper som menes at have en særlig betydning for sundhed og sygdom samt på at kunne vurdere forskellige typer af evidens. Sundhedsbegrebet vil blive belyst ud fra både biologiske samt ernærings- og samfundsfaglige vinkler, herunder betydningen og konsekvenserne af socioøkonomiske og kulturelle forhold. Kurset giver en introduktion til eksisterende og historiske virkemidler indenfor politik, forebyggelse og sundhedsfremme samt konsekvenserne heraf. Bæredygtig kost og ressourceforbrug indgår også.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Udvise overblik over danskernes sundhedsadfærd på de mest centrale områder (kost, alkohol, motion og rygning) og dennes betydning for sundhed, livsstilssygdomme og dødelighed.
 • Beskrive mulige sammenhænge mellem levevaner og samfundsmæssige, sociale og kulturelle forhold, herunder hvordan forskellige strukturelle betingelser og politikker indvirker på befolkningens sundhed.
 • Beskrive hvordan fødevareproduktion og –forbrug kan belaste miljøet.

 

Færdigheder:

 • Sammenfatte de væsentligste sundhedsmæssige aspekter af centrale fødevaregrupper samt evidensen herfor.
 • Beskrive forskellige positioner inden for livskvalitet samt betydningen af sundhed for livskvalitet og omvendt. 
 • Redegøre for centrale virkemidler inden for sundhedsfremme og forebyggelse samt kritisk diskutere forskellige konsekvenser af dette arbejde.

 

Kompetencer:

 • Vurdere betydningen af sundhedsadfærd i forhold til sundhed, sygelighed og dødelighed ud fra videnskabelig evidens.
 • Ud fra et naturvidenskabeligt og samfundsfagligt perspektiv kunne identificere, hvilke handlinger der påvirker livskvalitet og sundhed og betydningen af samfundsmæssige forhold for disse sammenhænge.
 • Definere hvad bæredygtighed er i relation til kost og vurdere sundhedsmæssige fordele og ulemper ved en bæredygtig kost.

Kursuslitteratur oplyses på Absalon inden kursusstart.

 

Kendskab til området menneskets ernæring anbefales.
Undervisningen koordineres og planlægges af to forskellige faggrupper på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, henholdsvis ernæringsforskere fra Institut for Idræt og Ernæring og sociologer fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Der vil desuden være en række gæsteundervisere. Undervisningen omfatter forelæsninger og teoretiske øvelser med gruppearbejde, quizzer og diskussion.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 115
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Øvelser
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende præsenterer for hinanden.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær 20 minutter mundtlig uden hjælpemidler og uden forberedelse.

 

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen