NNEB19008U Ungdom og idræt

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Youth in Sport

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Overordnet set fokuserer kurset ”Ungdom og Idræt” på generelle og specifikke forhold af betydning for idrætsundervisning af unge og teoretisk/praktiske problemstillinger i forhold til at tilpasse og planlægge idrætsaktiviteter til målgruppen herunder at optimere læring/træning/idrætsdeltagelse og idrætsdannelse i gymnasieundervisning eller andre ungdomsuddannelser.

 

Ungdom og idræt med fokus på Idrætsundervisning af unge giver en introduktion til de tre færdighedsområder i gymnasiebekendtgørelsen for idræt med praktisk/teoretisk udvikling af færdigheder i hhv. boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter med fokus på ungdomskulturer. I en kobling mellem de praktisk/teoretiske kurser og en pædagogisk-didaktisk del arbejdes med undervisningsforløb, hvor studerende i grupper skal tilrettelægge og gennemføre undervisning for en gymnasieklasse, hvor alle færdighedsområder kommer i spil. Der arbejdes med pædagogiske og didaktiske teorier med fokus på kropslighedens rolle i undervisnings-og læreprocesser, underviserroller, underviserkompetencer, kommunikation og undervisningstilgange/metoder.

Målbeskrivelser

Viden: Kendskab til særlige læringsmæssige, sociologiske, didaktiske, pædagogiske problemstillinger i forhold til idræt og bevægelseskultur og involvering/engagement for unge.

Kompetencer: At kunne koble den teoretiske baggrundsviden med kendskab og analytisk indsigt i de valgte idrætsdiscipliner. Kunne omsætte denne i praksis til bevægelsesaktiviteter og sammenhængende forløb i forskellige ungdoms- trænings og uddannelsesmiljøer. Kunne reflektere over, analysere og justere egen undervisningspraksis/​formidling af idrætsfaglighed.

Færdigheder: Opnå praktiske færdigheder indenfor den valgte specialisering - herunder kunne sammensætte trænings-/​undervisningsforløb i den givne disciplin med fokus på undervisning, træning og fysiske aktiviteter for udvalgte ungdomsmiljøer/grupper.

At kunne sætte sig ind i og afvikle en specifik/udvalgt praksis situation med en eksperimenterende tilgang til træning og performance.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

De obligatoriske praktisk-teoretiske kurser på bacheloruddannelsen i idræt eller tilsvarende kurser.
Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, studiebesøg, gruppearbejde og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet.
Kurset er identisk med NIDB11009 Ungdom og idræt - idrætsspecialisering.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamen
 • 40
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende (mundtlig) feedback på de indlagte undervisningsopgaver (peer-to-peer + underviser umiddelbart efter microteaching), skriftlig feedback på første refleksionspapir (portfolio) og mundtligt efter eksamen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende under kurset
Praktisk mundtlig prøve, 60 min
Den skriftlige aflevering er en synopsis (6 sider + bilag), udarbejdet i grupper (af 2 til 6 studerende) med aflevering i blokkens 8. uge. Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler og består af praksis/​gruppefremlæggelse af det i synopsis beskrevne forløb med varighed af ca. 30 minutter, herefter er der ca. 12 minutters individuel eksamination af hver studerende i gruppen. Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinskalaen. Hvis en studerende ikke har afleveret synopsis, gives U (udeblevet) som en samlet bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i mindst 80% af al undervisning. Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, kan man ikke gå til mundtlig prøve.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Er deltagelseskravet (aktiv deltagelse) ikke opfyldt, skal kurset tages igen. Er indstillingskrav opfyldt, kan det ”genbruges” til reeksamen.
Synopsis kan ligeledes genbruges ved reeksamen - ved manglende aflevering af synopsis skal ny udarbejdes og afleveres senest tre uger inden reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.