NNEB19003U Boldspil - fra teknik til taktik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

From Technique to Tactics in Ballgames

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset vil tage udgangspunkt i teori og praksislæring i boldspil. Kurset har fokus på at udvikle færdigheder og kompetencer i specifikke boldspil (basketball og fodbold) samt velkendte og mindre kendte net-/ketcherspil (bl.a. badminton og andre udvalgte spil). Det er fælles for alle spillene at der arbejdes med grundlæggende tekniske elementer og spillenes taktiske muligheder. Det er gennemgående at den studerende skal udvikle tekniske og taktiske kundskaber og færdigheder samt kunne beskrive, forklare og begrunde, hvor der er klare sammenhænge imellem tekniske færdigheder og taktiske muligheder i spillene. Endvidere skal den studerende kunne anvende spilanalyse til at udvikle det enkelte spil i forhold til spillernes niveau, men også anvende spilanalyse på tværs af spillene i forløbet.

For både basketball, fodbold og badminton gælder det at den studerende skal opnå spilnære praksisfærdigheder samt analytisk og teoretisk indsigt i grundlæggende tekniske og taktiske elementer. Derudover skal den studerende opnå kendskab til spillets regler og spillets udvikling og anvendelse i forhold til forskellige målgrupper.

Målbeskrivelser

Viden:

Det er målet, at den studerende :

 • udvikler grundlæggende forståelse for basketball, fodbold, badminton og andre udvalgte net-/ketcherspil, der muliggør, at det specifikke spil fungerer på såvel et personligt som et kollektivt plan
 • opnår indgående kendskab til og forståelse af spillenes teori og terminologi

 

Færdigheder:

Det er målet, at den studerende :

 • behersker grundlæggende og specifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder inden for basketball, fodbold, badminton og andre udvalgte net-/ketcherspil
 • kan anvende grundlæggende og specifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder i en funktionel med- og modspilssituation

 

Kompetencer:

Det er målet, at den studerende:

 • kan forklare og forevise de praksisfærdigheder, som er væsentlige for det enkelte boldspil både isoleret og under spil
 • er i stand til at tilrettelægge et hensigtsmæssig forløb med henblik på at stimulere læring
 • kan beskrive og analysere de boldspilsspecifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder og være i stand til at give hensigtsmæssig feedback
 • kan analysere, reflektere og konkludere på forskelle imellem forskellige boldspil og net-/ketcherspil, samt forklare forskellenes betydning for aktiviteten
 • kan udarbejde, gennemføre og evaluere en undervisning med høj kvalitet for både øvede og begyndere på gymnasieniveau

Litteratur oplyses på Absalon før kursusstart.

Kurserne: "Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder", "Funktionel anatomi, muskel- og neurofysiologi" samt "Fra boldbasis til boldspil".
Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Praktiske øvelser
 • 78
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Den studerende får igennem forløbet personlig feedback på egne færdigheder. På udvalgte gruppeopgaver anvendes formativ feedback. Peer-feedback på opgaver undervejs

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 15 min, inkl. votering
Portfolio
Mundtlig-praktisk-teoretisk prøve, 15 min. inkl. votering.
Portfolio: Den studerende udarbejder i løbet af kurset en portfolio, som består af obligatoriske praktisk-teoretiske opgaver (reflektioner/​videodokumentation).
Til den praktisk mundtlige eksamen udtrækkes en opgave fra den studerendes portfolio og den studerende evalueres i denne. Til eksamen diskuteres og perspektiveres opgavens tekst og video, og der kan i den forbindelse indgå forevisning af andre tekniske elementer fra forløbet. Der gives én karakter på baggrund af præstationen til den mundtlige eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningen. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling. Dvs. ved at være idrætsaktiv og/eller ved anden deltagelse i undervisningen, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc. Den aktive deltagelse inkluderer, at den studerende skal løse de undervisnings-/studieopgaver som indgår i portefolien.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun egen portfolio er tilladt til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Evalueringselementer, der er godkendte og gyldige fra den ordinære eksamen gentages ikke, men indgår som beståede dele i reeksamen.

Er indstillingskravet ikke opfyldt ift. aktiv deltagelse, skal kurset følges igen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.