NNEB19003U Boldspil - fra teknik til taktik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

From Technique to Tactics in Ballgames

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset vil tage udgangspunkt i teori og praksislæring i boldspil. Kurset har fokus på at udvikle færdigheder og kompetencer i specifikke boldspil (basketball og fodbold) samt velkendte og mindre kendte net-/ketcherspil (bl.a. badminton og andre udvalgte spil). Det er fælles for alle spillene at der arbejdes med grundlæggende tekniske elementer og spillenes taktiske muligheder. Det er gennemgående at den studerende skal udvikle tekniske og taktiske kundskaber og færdigheder samt kunne beskrive, forklare og begrunde, hvor der er klare sammenhænge imellem tekniske færdigheder og taktiske muligheder i spillene. Endvidere skal den studerende kunne anvende spilanalyse til at udvikle det enkelte spil i forhold til spillernes niveau, men også anvende spilanalyse på tværs af spillene i forløbet.

For både basketball, fodbold og badminton gælder det at den studerende skal opnå spilnære praksisfærdigheder samt analytisk og teoretisk indsigt i grundlæggende tekniske og taktiske elementer. Derudover skal den studerende opnå kendskab til spillets regler og spillets udvikling og anvendelse i forhold til forskellige målgrupper. Gennem anvendelsen af videooptagelser som digital metode fremmes de studerendes forståelse af boldspillenes tekniske og taktiske kompleksitet samt udvikler deres digitale dannelse.

Målbeskrivelser

Viden:

Det er målet, at den studerende :

 • udvikler grundlæggende forståelse for basketball, fodbold, badminton og andre udvalgte net-/ketcherspil, der muliggør, at det specifikke spil fungerer på såvel et personligt som et kollektivt plan
 • opnår indgående kendskab til og forståelse af spillenes teori og terminologi

 

Færdigheder:

Det er målet, at den studerende :

 • behersker grundlæggende og specifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder inden for basketball, fodbold, badminton og andre udvalgte net-/ketcherspil
 • kan anvende grundlæggende og specifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder i en funktionel med- og modspilssituation

 

Kompetencer:

Det er målet, at den studerende:

 • kan forklare og forevise de praksisfærdigheder, som er væsentlige for det enkelte boldspil både isoleret og under spil
 • er i stand til at tilrettelægge et hensigtsmæssig forløb med henblik på at stimulere læring
 • kan beskrive og analysere de boldspilsspecifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder og være i stand til at give hensigtsmæssig feedback
 • kan analysere, reflektere og konkludere på forskelle imellem forskellige boldspil og net-/ketcherspil, samt forklare forskellenes betydning for aktiviteten
 • kan udarbejde, gennemføre og evaluere en undervisning med høj kvalitet for både øvede og begyndere på gymnasieniveau

Litteratur oplyses på Absalon før kursusstart.

Kurserne: "Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder", "Funktionel anatomi, muskel- og neurofysiologi" samt "Fra boldbasis til boldspil".
Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og studerende indskrevet på sidefaget i idræt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Praktiske øvelser
 • 78
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Den studerende får igennem forløbet personlig feedback på egne færdigheder. På udvalgte gruppeopgaver anvendes formativ feedback. Peer-feedback på opgaver undervejs

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 15 min, inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Til den praktisk mundtlige eksamen, udtrækkes et tilfældigt emne indenfor et af fagets bold-/net-/ketcherspil. Den udtrukne videoopgave og den afleverede skriftlige opgave samt tilhørende diskussion til eksamen skaber evalueringsgrundlaget. Den studerende evalueres i de udtrukne emner samt relaterede/​perspektiverende spørgsmål inden for emneområdet. Der gives en karakter på baggrund af præstationen til den praktisk mundtlige eksamen. Eksamen varer 15 minutter inkl. votering med intern censur.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af obligatoriske skriftlige opgaver og videoopgaver: Den studerende udarbejder i løbet af kurset obligatoriske skriftlige og praktiske opgaver (videoopgaver).

Aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningen.
Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling. Dvs. ved at være idrætsaktiv og/eller ved anden deltagelse i undervisningen, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc. Den aktive deltagelse inkluderer, at den studerende skal løse de undervisnings-/studieopgaver som indgår i det praktiske kursus.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Er indstillingskravet ikke opfyldt ift. aktiv deltagelse skal kurset følges igen.

Opgaver fra undervisningsforløbet kan genafleveres ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.