NNEB19002U Atletik, fysisk træning og friluftsaktiviteter

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Athletics, Physical Training and Outdoor Activities

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset omhandler atletik, traditionel styrke- og udholdenhedstræning og friluftsaktiviteter, der kan have såvel et præstationsorienteret som et sundhedsorienteret og rekreativt formål.

Centrale emner er:
- Praktisk udførelse af et repræsentativt udsnit af atletikkens discipliner (løb, spring og kast).

- Atletikkens teori inkl. teknikanalyse og feedback

- Planlægning af undervisnings- og træningsforløb i atletik

- Teori og praksis indenfor styrke- og udholdenhedstræning relateret til forskellige idrætsgrene.

- Friluftsaktiviteter (træning i naturen).

- Friluftsaktiviteter med et rekreativt og sundhedsorienteret formål.

I kurset indgår projektbaseret gruppearbejde.

OBS! I kurset indgår en obligatorisk friluftstur med overnatning, som skal bestås, for at man kan gå op til kursets afsluttende eksamen.
Turen forløber fra fredag til sidst på eftermiddagen lørdag, og datoerne for turen oplyses ved kursusstart.

Målbeskrivelser

Viden: 

Det er målet, at den studerende opnår viden om: 

 • Teori relateret til den tekniske udførelse af atletikkens løbe-, spring- og kastediscipliner.
 • Den studerende skal kunne beherske relevant biomekanisk og træningsfysiologisk teori samt have metodisk og didaktisk indsigt i forhold til planlægning af lærings- og træningsforløb i atletik.
 • Træningsfysiologisk teori relateret til styrke- og udholdenhedstræning.
 • Hvordan og hvorfor friluftsaktiviteter kan anvendes med såvel præstationsforbedring som rekreation for øje.
 • Relevante sikkerhedsmæssige forhold ved planlægning og afvikling af aktiviteter i naturen
   

Færdigheder: 

Det er målet at den studerende kan: 

 • Forevise de forskellige atletikdiscipliner i en formidlingssituation og bruge sin teoretiske indsigt til at analysere atletikudøvere med henblik på konstruktiv feedback både ift. udførelse af en disciplin, men også i forbindelse med planlægning af kortere og længere træningsforløb.
 • Forevise og gennemføre eksempler på fysisk træning med relevans for forskellige idrætsgrene. 
 • Benytte friluftsaktiviteter som fysisk træning der er fokuseret på styrke- og udholdenhed, for eksempel elementer fra klatring, trail- og O-løb, eventuelt suppleret med andre træningsformer i naturen.
 • Kan navigere i naturen ved brug af kort og kompas.

 

Kompetencer:

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Virke som atletikressourceperson i en lang række sammenhænge og med forskellige målgrupper.
 • Kan planlægge  kortere og længere atletikforløb
 • Give individuel feedback med høj kvalitet rettet mod præstationsforbedring i atletik.                                                       
 • Benytte og begrunde specifik styrke- og udholdenhedstræning rettet mod præstationsoptimering.
 • Planlægge og formidle friluftsaktiviteter rettet mod fysisk aktivitet, rekreative og oplevelsesmæssige formål i naturen, herunder enkle lejrlivsaktiviteter relevante for kortere ophold i naturen.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger og gruppetimer. Praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, gruppearbejder og fremlæggelser fra studerende. Ud over undervisningen er der afsat tid til studietimer med mulighed for at arbejde med praksis og gruppeopgaver.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 96
 • Forberedelse (anslået)
 • 101
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer to peer-feedback indgår som centralt element i kurset.

I kursets praksisdel indgår feedback fra undervisere.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse med opsyn.
Evalueringen består af to dele:

- Praksis : Praksisevalueringen tæller sammenlagt 50% af den samlede karakter for kurset og baseres på videooptagelser af den studerende, hvor et udvalg af kursets atletikdiscipliner udføres.
- Teori : En 3 timers individuel teoretisk prøve uden hjælpemidler, som tæller 50% af den samlede karakter.
Prøven vil fokusere på kursets grundlæggende teori, dvs. teori vedr. atletikkens discipliner, udholdenhedstræning og styrketræning.
For at teoriprøven kan bestås skal der være et tilfredsstillende niveau i samtlige ovennævnte hovedområder.

Både praksis og teori skal bestås for at bestå kurset samlet.
Krav til indstilling til eksamen

Der gælder et krav om aktiv deltagelse i mindst 80% af al undervisning. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling og løser de stillede undervisningsopgaver. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed-back, coache etc.

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at friluftsforløbet på skovskolen er bestået.

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Evalueringselementer, der er godkendte og gyldige fra den ordinære eksamen, gentages ikke, men indgår som beståede dele i reeksamen. Er deltagelseskravet ikke opfyldt, skal kurset i sin helhed følges og bestås på et senere tidspunkt. 
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.