NNEB19002U  Atletik, fysisk træning og friluftsaktiviteter

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Athletics, Physical Training and Outdoor Activities

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset omhandler atletikkens discipliner og relationen til hhv. systematisk fysisk træning og friluftsaktiviteter.  Kurset inkluderer både atletik, traditionel styrke- og udholdenhedstræning og friluftsaktiviteter, der kan have såvel et præstationsorienteret som et sundhedsorienteret og rekreativt formål.

Centrale emner er:
- Praktisk udførelse af et repræsentativt udsnit af atletikkens discipliner (løb, spring og kast).

- Atletikkens teori inkl. teknikanalyse og feedback

- Planlægning af undervisnings- og træningsforløb i atletik

- Teori og praksis indenfor styrke- og udholdenhedstræning relateret til atletikkens discipliner.

- Friluftsaktiviteter (træning i naturen) som støtte til atletiktræning.

- Friluftsaktiviteter med et rekreativt og sundhedsorienteret formål.

I kurset indgår projektbaseret gruppearbejde.

Målbeskrivelser

Viden: 

Det er målet, at den studerende opnår viden om: 

 • Teori relateret til den tekniske udførelse af atletikkens løbe-, spring- og kastediscipliner. Herunder skal den studerende beherske relevant biomekanisk og træningsfysiologisk teori samt metodisk og didaktisk indsigt med betydning for planlægning af lærings- og træningsforløb i atletik.
 • Træningsfysiologisk teori relateret til styrke- og udholdenhedstræning.
 • Hvordan og hvorfor friluftsaktiviteter kan anvendes med såvel præstationsforbedring som rekreation for øje.
 • Relevante sikkerhedsmæssige forhold ved planlægning og afvikling af aktiviteter i naturen
   

Færdigheder: 

Det er målet at den studerende kan: 

 • Forevise de forskellige atletikdiscipliner i en formidlingssituation og bruge sin teoretiske indsigt til at analysere atletikudøvere med henblik på konstruktiv feedback både ift. udførelse af en disciplin, men også i forbindelse med planlægning af kortere og længere træningsforløb.
 • Forevise og gennemføre eksempler på fysisk træning med relevans for udvalgte atletikdiscipliner. 
 • Benytte friluftsaktiviteter som fysisk træning der er fokuseret på styrke- og udholdenhed, for eksempel elementer fra klatring, trail- og O-løb, eventuelt suppleret med andre træningsformer i naturen.
 • Kan navigere i naturen ved brug af kort og kompas.

 

Kompetencer:

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Virke som atletikressourceperson i en lang række sammenhænge og med forskellige målgrupper.
 • Kan planlægge og begrunde kortere og længere atletikforløb
 • Give individuel feedback med høj kvalitet rettet mod præstationsforbedring i atletik.                                                       
 • Benytte og begrunde specifik styrke- og udholdenhedstræning samt friluftsaktiviteter rettet mod præstationsoptimering.
 • Planlægge og formidle friluftsaktiviteter rettet mod rekreative og oplevelsesmæssige formål i naturen, herunder enkle lejrlivsaktiviteter relevante for kortere ophold i naturen.
 • Reflektere velbegrundet over hvordan træningsoplevelser i hhv. sportens arena og naturen adskiller sig fra hinanden, og hvorfor friluftsaktiviteter i dagens samfund appellerer så bredt i befolkningen.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger og gruppetimer. Praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, gruppearbejder og fremlæggelser fra studerende. Ud over undervisningen er der afsat tid til studietimer med mulighed for at arbejde med praksis og gruppeopgaver.
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer to peer-feedback indgår som centralt element i kurset.

I kursets praksisdel indgår feedback fra undervisere.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Andet, Praksis: videoaflevering
Teorieksamen består af kombineret multiple-choice og essaybesvarelse. Praksiseksamen består af video-aflevering. Der gives én samlet karakter for hele kurset.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningen. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling. Dvs. ved at være idrætsaktiv og/eller ved anden deltagelse i undervisningen, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Evalueringselementer, der er godkendte og gyldige fra den ordinære eksamen, gentages ikke, men indgår som beståede dele i reeksamen. Er deltagelseskravet ikke opfyldt, skal kurset i sin helhed følges og bestås på et senere tidspunkt. 
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 96
 • Forberedelse
 • 101
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206