NNEB18004U Fra vandbasis til svømning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

From the Basics of Moving in Water to Swimming

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset er delt op i perioder med fokus på 4 delområder:

1. Vandbasis

2. Livredning

3. Distancesvømning og udendørs vandaktiviteter

4. Vandprojekt


Vandbasis

 • Teoretisk og praktisk undervisning i fysiske og biomekaniske principper for bevægelse og ophold i vand.
 • Udvikling af kropslig kompetence i relation til opdrift og tyngde, vandret og lodret balance, modstand, fremdrift og rotation i vand. 
 • Betydning af tryghed for bevægelsesadfærd i vand.

 

Livredning
 • Forebyggelse af ulykker.
 • Kendskab til egne og andres reaktioner ved ophold i vand.
 • Svømning under vand, vandtrædning, dykning, bjærgning og ophaling.
 • Livreddende førstehjælp og livredningsteori.
 • Sikkerhed i og omkring åbent vand. 

 

Langdistance svømning og udendørs vandaktiviteter
Der arbejdes med crawlteknik og planlægning af træning. Der vil bl.a. indgå observationsopgaver og videoanalyse samt analyse af digitale data relateret til tempo og teknik. Desuden indgår teori og praksis i forbindelse med åbenvandsvømning.

 

Vandprojekt
Den studerende udvikler et projekt inden for fagets teoretiske og praktiske rammer, med vægt på digital registrering og analyse af udvalgte svømmefærdigheder.

Målbeskrivelser

Viden

Det er målet, at den studerende:

 • Opnår viden om basal hydrodynamik, samt biomekaniske forhold og analyse af digital data relateret til bevægelse i vand.
 • Tilegner sig viden om crawlteknik, læringsstrategier og træningsplanlægning gennem digital videoanalyse kombineret med relevant litteratur.
 • Selvstændigt tilegner sig dybdegående viden om udvalgte delelementer af fagets teori og praktik.  

 

Færdigheder

Det er målet, at den studerende:

 • Behersker effektive bevægelsesmønstre i vand.
 • Kan definere et personligt (både teknisk og præstations-) mål på baggrund af analyse af kvantitative data og kvalitativ feedback.
 • Kan fremvise og evaluere resultatet af et træningsforløb i langdistancecrawl.
 • Kan indsamle og analysere digitale data relateret til svømmeteknik.
 

Kompetencer

Det er målet, at den studerende:

 • Kan udføre korrekt teknisk færdighed på baggrund af en grundlæggende forståelse for fysiske og biomekaniske principper for bevægelse of ophold i vand.
 • Har opnået handlekompetence i relation til såvel reel redningsaktivitet som aktiv deltagelse i praksissituationer, hvor målet er forebyggelse af ulykker i vand.
 • Kan analysere og vurdere livredningspraksis ud fra et motorisk, fysiologisk og psykosocialt perspektiv i såvel svømmehal som åbent vand.
 • Kan anvende kropslige, digitale og verbale formidlingskompetencer i en feedback-/​​vejledningssituation.

Litteratur oplyses ved kursusstart på Absalon.

Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, projektarbejde og fremlæggelser fra de studerende.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og studerende indskrevet på sidefaget i idræt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 56
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • Ekskursioner
 • 20
 • Projektarbejde
 • 54
 • Eksamen
 • 10
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Skriftlig og mundtlig feedback på obligatoriske opgaver fra underviser og medstuderende. Mundtlig feedback i forbindelse med praksis fra underviser og medstuderende.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 12 min per studerende
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Fire obligatoriske opgaver skal være afleveret i løbet af kurset. Alle opgaverne skal være godkendt før eksamen. Opgaverne indeholder både teoretiske elementer samt dokumentation for praksis.

Mundtlig eksamen i grupper af 3-6 studerende (36 min. ved 3 studerende og 48 min. ved 4 studerende - hver studerende eksamineres i minimum 12 min.) i én af følgende kategorier: ’vandbasis’, ’livredning’, ’distancesvømning og udendørs aktivitet’ eller ’vandprojekt’. Kategorien afgøres ved lodtrækning 6 dage før eksamen.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige eksamen og den skriftlige opgave, der er udtrukket til eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Der gælder et krav om aktiv deltagelse i mindst 80 % af al undervisning.

Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling og løser de stillede undervisningsopgaver. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed-back, coache.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til eksamen må den skriftlige opgave, der er udtrukket til eksamen medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær - der kan dog dipenseres for gruppe. Mundtlig prøve individuelt vil vare 12 min. Ved gruppe vil varighed være 12 min. pr. studerende. Afleverede opgaver fra ordinær eksamen kan genbruges - hvis en eller flere af de 4 obligatoriske skriftlige opgaver mangler skal disse afleveres (senest 7 dage før reeksamen).

Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt skal kurset følges/tages på ny.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.