NNEB18003U Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Apparatus Gymnastics and Motor Skills

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset omfatter redskabs- og springgymnastik samt teorier, overordnede principper og øvelser til indlæring af motoriske færdigheder i idræt.

Centrale emner er:
- basisforudsætninger og grundlæggende bevægelseselementer i redskabs- og springgymnastik
- gymnastikkens metodikker og differentieringsmuligheder
- teknikanalyse (herunder med anvendelse af biomekanik)
- modtagning og sikkerhedsaspekter
- kreativt arbejde med redskaberne/omgivelsernes bevægelsesmuligheder
- motoriske indlæringsteorier
- træningsstrategier
- indlæringsformer
- feedback

I løbet af kurset arbejdes både med træning af springfærdigheder og kreativt arbejde med motorisk-akrobatiske øvelser. I undervisningen kobles bevægelsespraksis og teori, så den studerende kan belyse og forstå egen og andres færdighedsudvikling ud fra teorier hentet fra motorisk indlæring og biomekanik. Endvidere nuanceres emnet motorisk indlæring ved inddragelse af andre typer motoriske færdigheder, herunder boldaktiviteter, boldspil og netspil. De studerende skal i løbet af kurset planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og træningsforløb med henblik på indlæring/teknikoptimering af egne og andres springgymnastiske færdigheder.

Målbeskrivelser

Viden: 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om: 

 • Fagområdet spring- og redskabsgymnastiks grundlæggende teori, begreber og metodikker (herunder bl.a. basisforudsætninger, grundlæggende bevægelseselementer, modtagning, redskabsopstillinger, feedback, sikkerhed og biomekanisk analyse). 
 • Fagområdet motorisk indlærings grundlæggende teori og begreber (herunder bl.a. hukommelse, træningsstrategier, adaptation, indlæringsformer og feedback i et neurobiologisk og adfærdspsykologisk perspektiv).

 

Færdigheder: 

Det er målet at den studerende: 

 • Behersker både grundlæggende gymnastiske færdigheder og udvalgte færdigheder med større sværhedsgrad.
 • Kan udføre modtagning med sikkerhed og efter hensigten.
 • Kan anvende digital teknologi i form af videooptagelser til teknikanalyse, feedback og formidling.
 • Kan lave en teknisk og biomekanisk analyse af gymnastiske færdigheder.
 • Kan anvende digitale værktøjer til at analysere og formidle data for motoriske præstationer.


Kompetencer: 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Søge information om, vurdere, udvælge, og forholde sig kritisk til tilgængelige kilder og metodikker i redskabs- og springgymnastik.
 • Anvende begge fagområders teorier, begreber og metodikker til at give kvalificeret og konstruktiv feedback på gymnastiske færdigheder.
 • Planlægge, gennemføre og evaluere trænings-/​undervisningsforløb med henblik på egen og andres færdighedsindlæring/​teknikoptimering i spring/redskabsgymnastik med anvendelse af begge fagområders teorier, begreber og metodikker.
 • Arbejde kreativt, varieret og innovativt med motorisk-akrobatiske øvelser og redskaberne/​omgivelsernes muligheder.
 • Vurdere og begrunde fagområdet spring- og redskabsgymnastiks pædagogisk-didaktiske potentialer og udfordringer med inddragelse af både faglitteratur og egne praksiserfaringer.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Holdundervisning med en kombination af praksis og teori. Oplæg fra undervisere, gruppearbejder og fremlæggelser fra studerende. Ud over undervisningen er der afsat tid til studietimer i hallen med mulighed for at arbejde med praksis og gruppeopgaver.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og studerende indskrevet på sidefaget i idræt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I undervisningsforløbet og arbejdet med de obligatoriske opgaver indgår både skriftlig og mundtlig feedback fra underviser på individ-, gruppe- og holdniveau samt arbejde med struktureret peer feedback.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Hjemmeopgave, videoaflevering, udarbejdes løbende i de sidste uger af undervisningen.

Eksamen foregår i grupper af 3-4 studerende, som alle skal indgå i videoen med både spring og formidling.

De studerende vælger hver især et spring til eksamensopgaven, og eksamensgrupperne dannes ud fra de studerendes valg. Det fremgår af kursets evalueringsbeskrivelse på Absalon, hvilke spring der kan vælges imellem, og hvornår valget foretages. De studerende skal individuelt sætte mål for, hvilket niveau de vil udføre springet på ved afslutning af træningsperioden, og derudfra planlægge og gennemføre et træningsforløb for gruppen. Videoen udarbejdes med udgangspunkt i dette forløb. Krav til videoen, herunder videoens indhold og længde, vil fremgå af kursets evalueringsbeskrivelse på Absalon.

Der gives en individuel karakter.
Krav til indstilling til eksamen

1. Aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningen.
Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling. Dvs. ved at være idrætsaktiv og/eller ved anden deltagelse i undervisningen, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc. 

2. Aflevering af de obligatoriske opgaver (individuelle og gruppeopgaver).
Udvalgte obligatoriske opgaver skal være bestået for at blive indstillet til eksamen. Hvilke opgaver, der skal bestås, vil fremgå af kursets evalueringsbeskrivelse på Absalon.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær.

Hvis den studerende grundet skade eller andre særlige forhold kun mangler videooptagelsen af spring- og/eller modtagning (eller ”efter”-videoen af springet) genafleveres fællesdelen af opgaven sammen med den/de manglende videoer af egenfærdighed/modtagning.

Hvis den studerende ikke tidligere har afleveret eller bestået videoen, afleveres en helt ny video. Der må gerne indgå klip fra en tidligere video, der ikke er bestået.

Reeksamen kan foregå i grupper eller individuelt.

Det er tilladt at vælge et nyt spring til reeksamen.

Hvis del 1 af indstillingskravet ikke er opfyldt, skal kurset i sin helhed følges igen, også selvom del 2 er opfyldt.

Hvis del 1 af indstillingskravet er opfyldt og del 2 ikke er, skal de obligatoriske opgaver afleveres senest tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.