NNEB18003U  Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Apparatus Gymnastics and Motor Skills

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset omfatter redskabs- og springgymnastik samt teorier, overordnede principper og øvelser til indlæring af motoriske færdigheder i idræt.

Centrale emner er:
- basisforudsætninger og grundlæggende bevægelseselementer i redskabs- og springgymnastik
- gymnastikkens metodikker og differentieringsmuligheder
- teknikanalyse
- modtagning og sikkerhedsaspekter
- gymnastikaktiviteter i byens rum
- motoriske indlæringsteorier
- træningsstrategier
- indlæringsformer
- feedback.

Med udgangspunkt i redskabernes muligheder for stimulering af motorisk kompetence og færdighedsudvikling arbejdes åbent og innovativt med redskabsbaner og isolerede færdigheder. I undervisningen kobles bevægelsespraksis og teori, så den studerende kan belyse og forstå egen færdighedsudvikling ud fra teorier hentet fra motorisk indlæring og biomekanik. Den studerende fordyber sig i udvalgte spring, og ud fra videooptagelser arbejdes med teknikanalyse, fejlfinding og individuel handlingsrettet feedback, hvor perspektiver fra motorisk indlæring indgår.
Endvidere nuanceres emnet motorisk indlæring ved inddragelse af andre typer motoriske færdigheder, fx fra boldspil.

I kurset indgår et mindre projektarbejde i grupper, hvor gymnastikaktiviteterne flyttes udendørs i byens rum/nærområdet. Til slut fremlægges erfaringerne fra projektarbejdet.

Målbeskrivelser

Viden: 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om: 

 • Teknik, metodik, redskabsbrug, modtagning og sikkerhed i redskabs- og springgymnastik

 • De grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger i redskabsgymnastik samt deres funktionelle betydning

 • hukommelse, træningsstrategier, indlæringsformer og feedback i et neurobiologisk og adfærdspsykologisk perspektiv. 
   

Færdigheder: 

Det er målet at den studerende kan: 

 • Udføre de gymnastiske færdigheder velkontrolleret og teknisk korrekt med stor forevisningsværdi

Optage og anvende videosekvenser som et redskab til teknikanalyse og feedback


Kompetencer: 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Arbejde varieret, åbent og innovativt med øvelsesstoffet og redskabernes muligheder

 • Beskrive og analysere en øvelse teknisk, biomekanisk og metodisk med henblik på at stimulere specifik motorisk indlæring

 • Vurdere, udvælge og forholde sig kritisk til tilgængelige metodikker i redskabs- og springgymnastik

 • Give relevant og konstruktiv feedback på baggrund af øvelsesanalyse, udøverens niveau og sin viden om motorisk indlæring

 • Anvende praksisviden og argumentere meningsfuldt for en valgt indlæringsstrategi og et skitseret træningsforløb med henblik på præstationsoptimering

 • Bedømme og forudsige relevante problemstillinger i forbindelse med metodik og sikkerhed

 • Udføre modtagning med sikkerhed og efter hensigten

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger og gruppetimer. Praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, gruppearbejder og fremlæggelser fra studerende. Ud over undervisningen er der afsat tid til studietimer i hallen med mulighed for at arbejde med praksis og gruppeopgaver.
Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I løbet af kurset giver underviseren mundtlig eller skriftlig feedback på alle obligatoriske opgaveelementer, som indgår i portfolien. Derudover arbejdes med struktureret peer-feedback undervejs i undervisningen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 50 min
Gruppeeksamen med individuel forevisning af praksis samt perspektivering til de individuelle portfolier.

Eksamen foregår i grupper (3-4 studerende), og varigheden er 40-50 min (afhængig af gruppestørrelse) ekskl. votering.

48 timer før eksamen udtrækkes det spring, som den enkelte studerende skal forevise til eksamen, og holdets eksamensgrupper oplyses.

Til eksamen foreviser hvert gruppemedlem først et spring og en modtagning, hvorefter den studerende foretager en teknisk og biomekanisk videoanalyse af sit eget spring.

I den efterfølgende gruppeeksamination diskuteres forslag til konkrete springmetodikker, der kan udvikle de foreviste spring, og der perspektiveres til relevante dele af de medbragte portfolier. Der gives en individuel karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den praktiske og teoretiske del af eksamen (både den teoretiske og praktiske del skal være bestået).
Krav til indstilling til eksamen

1. Aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningen.
Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling. Dvs. ved at være idrætsaktiv og/eller ved anden deltagelse i undervisningen, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc. Den aktive deltagelse inkluderer, at den studerende skal løse de undervisnings-/studieopgaver som indgår i det praktiske kursus.

2. Aflevering af individuelle portfolier.
De individuelle portfolier indeholder en samling af de overvejelser og opgaver som de studerende har udarbejdet i løbet af kurset.
 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen portfolio må medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis del 1 af indstillingskravet ikke er opfyldt, skal kurset i sin helhed følges igen, også selvom del 2 er opfyldt.

Hvis del 1 af indstillingskravet er opfyldt og del 2 ikke er, skal portfolier afleveres senest to uger inden reeksamen.
 

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Praktiske øvelser
 • 78
 • Forberedelse
 • 120
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206