NNEB16000U Grundkursus i menneskets ernæring

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Introduction to Human Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Kurset opbygges omkring en række forelæsninger og øvelser indenfor følgende emner:

 • Makronæringsstoffer: Protein, kulhydrat og fedt. Definitioner, klassifikationer, kemisk struktur, metabolisme samt fysiologiske funktion.
 • Mikronæringsstoffer med fokus på systematisk gennemgang af udvalgte mineraler og vitaminer vedr. definitioner, klassifikationer, kemisk struktur, kilder i kosten, absorption, metabolisme samt fysiologisk funktion
 • Kropssammensætning; Næringsstofanbefalinger og kostundersøgelsesmetoder

 

Forelæsninger og øvelser vedrørende energiomsætning, makronæringsstoffer og udvalgte mikronæringsstoffer vil danne grundlag for, at de studerende opnår indsigt i principper og metodikker indenfor ernæringsvidenskab, herunder relation til kostens bæredygtighed. Målemetoder i til bestemmelse/vurdering af ernæringsstatus og de afledte sundhedsmæssige betydninger.  

Målbeskrivelser

Kurset henvender sig til 2. års fødevarebachelorer. Kurset er et grundkursus i forskningsområdet menneskets ernæring. Med dette kursus skal den studerende opnå en basisviden om ernæring med udgangspunkt i gennemgang af makronæringsstoffer og udvalgte mikronæringsstoffer. Der gennemgås under hvert emne desuden næringsstofanbefalinger og metoder til bestemmelse af ernæringsstatus og relevans ift bæredygtighed.

Når kurset er afsluttet forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Forstå næringsstoffernes grundlæggende fysiologiske funktion, fordøjelse, absorption og metabolisme
 • Beskrive de grundlæggende principper for næringsstofanbefalinger og kostråd for det raske individ (barn som voksen) og til særlige befolkningsgrupper, for eksempel børn og unge og udsatte grupper
 • Forstå de grundlæggende principper for udvalgte målemetoder anvendt i ernæringsforskning
 • Anvende viden om næringsstoffer og human ernæring til at vurdere sundhedsaspekter af fødevarer og kost og kostens bæredygtighed


Færdigheder:

 • Gennemføre et teoretisk funderet projektarbejde
 • Formidle den opnåede viden på en tilfredsstillende måde


Kompetencer:

 • Kunne anvende den basale viden om ernæring der er opnået på kurset til at sætte andre problemstillinger, særligt indenfor fødevarevidenskab,  i et ernæringsmæssigt perspektiv

Oplyses på Absalon inden kursusstart.

Kompetencer indenfor områderne biokemi anbefales.
Kurset vil indeholde en blanding af forelæsninger, øvelser, gruppearbejder, litteratursøgning og opgaveløsning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 61
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Projektarbejde
 • 65
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mundtlig feedback på Poster, der udarbejdes i grupper.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig multiple choice eksamination på 1/2 time uden hjælpemidler (vægtning 25%). Efterfulgt af 1,5 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler (vægtning 75%).

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt poster er en forudsætning for at gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

1. del af skriftlig prøve: Skriftlig multiple choice på 1/2 time, uden hjælpemidler
2. del af skriftlig prøve: 1,5 timers skriftlig eksamen, med hjælpemidler.

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Forberedelsestid 20 minutter. Mundtlig eksaminering i det forberedte spørgsmål 15 minutter. Mundtlig eksaminering i et curriculumspørgsmål (uden forberedelse) 5 minutter.

En ikke afleveret/godkendt poster skal afleveres og godkendes senest 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se venligst under "Målbeskrivelser".