NNEB15001U Basal statistik i idrætsvidenskab

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Basic Statistics in Sport Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset begynder med de helt grundlæggende begreber inden for statistik: deskriptiv statistik af stikprøver vha. gennemsnit og medianer mm. Dernæst vil kurset introducere estimation og hypotesetestning: modellering af data fra stikprøver ved hjælp af normalfordelingen med ukendte parametre. Ud fra data beregnes estimater og konfidensintervaller. Sammenholdt med en statistisk nulhypotese vurderes forskningshypoteser for data ved hjælp af en teststørrelse og tilhørende p-værdi, som holdes op imod et valgt signifikansniveau. Derefter vil begreberne blive uddybet og konkretiseret i forbindelse med introduktion af forskellige statistiske metoder og modeller til sammenligning af 2 eller flere grupper så som en trænings- og kontrolgruppe (t-test, variansanalyse) samt vurdering af sammenhæng eller association mellem kvantitative variable (simpel lineær regression). Mere avancerede analysemetoder til håndtering af kovariatinformation, parrede (gentagne) målinger (som i før-/efter-forsøg eller overkrydsningsforsøg) og antalstabeller vil også blive introduceret. De grundlæggende begreber ville også blive belyst i forbindelse med læsning af statistiske analyser i relevante publikationer. På kurset vil der blive arbejdet med konkrete dataeksempler inden for den humanistisk—samfundsvidenskabelige og humanfysiologiske idrætsforskning. Statistikprogrammet R vil blive benyttet gennemgående.

Målbeskrivelser

Viden

Efter gennemført kursus vil den studerende have opnået viden om anvendelse og analyse af en række centrale forsøgsdesign, der benyttes i idrætsvidenskabelig forskning. For hvert design indebærer dette viden om involverede datatyper (dvs. typer af forklarende variable og respons), relevante fordelingsantagelser samt hvordan data og fordelingsantagelser kombineres til at bygge valide statistiske modeller. Den studerende vil også have opnået en basal viden om den terminologi, som der opereres med på tværs af alle statistikprogrammer.

Færdigheder

Den studerende vil kunne udføre basale statistiske analyser i statistikprogrammet R, svarende til de introducerede, grundlæggende forsøgsdesign. Dette indebærer indlæsning af data fra tekstfiler til R samt modelspecifikation i R.

Kompetencer

Den studerende vil blive i stand til at kunne udføre alle trin i en statistisk analyse (definere, opstille og fortolke) for de mest almindelige forsøgsdesigns i idrætsvidenskab som man typisk vil møde  i det videre forløb på idrætsuddannelsen, bl.a. i forbindelse med bachelor- og specialeprojekter.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, gruppearbejde og regneøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Kollektiv feedback og vejledende besvarelser efter hver undervisningsgang hvor der arbejdes med opgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på 20 minutter med 20 minutter forberedelsestid.

Tilladte hjælpemidler ved forberedelsen er noter på papir, lommeregner og computer indstillet på flytilstand.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.