NNEB15001U Basal statistik i idrætsvidenskab

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Basic Statistics in Sport Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet
Kandidatuddannelsen i humanistisk samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Kurset vil starte med de helt grundlæggende begreber for statistisk estimation og hypotesetestning: statistisk modellering ved hjælp af fordelinger, ukendte parametre, estimater og konfidensintervaller (hvor normalfordelingen introduceres i detaljer), nulhypotese, typer af test, teststørrelse, p-værdi, konklusioner baseret på signifikansniveau, fejl af type I og type II. Derefter vil begreberne blive uddybet og konkretiseret i forbindelse med introduktion af de forskellige statistiske metoder: t-tests, regressions- og variansanalyse samt introduktion til mere avancerede analysemetoder til håndtering af gentagne målinger og antalstabeller. De grundlæggende begreber ville også blive belyst i forbindelse med kritisk læsning af statistiske analyser i publikationer. På kurset vil der blive arbejdet med konkrete dataeksempler inden for den humanistisk—samfundsvidenskabelige og humanfysiologiske idrætsforskning. Statistikprogrammet R vil blive benyttet gennemgående.

Målbeskrivelser

Viden:

Efter gennemført kursus vil den studerende have opnået viden om anvendelse og analyse af en række centrale studiedesign, der benyttes i idrætsvidenskabelig forskning. For hvert design indebærer dette viden om involverede datatyper (dvs. typer af forklarende variable og respons), relevante fordelingsantagelser samt hvordan data og fordelingsantagelser kombineres til at bygge valide statistiske modeller.. Den studerende vil også have opnået en basal viden om den terminologi, som der opereres med på tværs af alle statistikprogrammer.

Færdigheder:

Den studerende vil kunne udføre basale statistiske analyser i statistikprogrammet R, svarende til de introducerede studiedesign.

Kompetencer:

Den studerende vil blive i stand til at kunne udvælge og anvende relevante statistiske metoder i forbindelse med vurdering af intervention og undersøgelser i relation til den videre forløb på idrætsuddannelsen, bl.a. bachelor- og speciale-projekter.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, gruppearbejde og regneøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 154
 • Forelæsninger
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Kollektiv feedback og vejledende besvarelser efter hver undervisningsgang hvor der arbejdes med opgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller på USB-stik.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ved mere end 10 tilmeldte, som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Den mundtlige eksamen vil vare i alt 30 min., med 20 min til forberedelse og 10 min. til selve eksaminationen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.