NNEB14017U Motorisk udvikling og indlæring

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Motor Development and Learning

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

- Basal neurofysiologi
- Oversigt over det motoriske system
- Makroskopisk gennemgang af det motoriske systems udvikling
- Præsentation af metoder til undersøgelser af den motoriske udvikling
- Præsentation af sygdoms-cases med betydning for motorisk udvikling
- Præsentation af mekanismer af betydning for motorisk indlæring
- Arbejde med problemstillinger og metoder relateret til motorisk indlæring

Målbeskrivelser

VIDEN:

 • Opnå generel viden om de forskellige udviklingstrin individet gennemgår, herunder motorisk udvikling og aldring

 • Opnå basal viden om centrale neuroanatomiske strukturer og deres udvikling

 • Opnå kendskab til undersøgelsesteknikker relateret til motorisk funktion og forståelse for deres anvendelse samt forståelse for, hvordan sygdomstilfælde kan bidrage til viden om motorisk udvikling og indlæring.

 • Opnå indsigt i teorier omkring motorisk indlæring fra et neurofysiologisk og psykologisk perspektiv

 • Opnå viden om neuroplasticitet af betydning for motorisk udvikling og indlæring

FÆRDIGHEDER:

 • Kunne strukturere og argumentere for aldersrelateret motorisk træning

 • Kunne udvælge og argumentere for motoriske test og træningsformer på baggrund om viden om alder og motorisk funktion.

 • Opnå praktisk evne til at designe og gennemføre undersøgelser af motorisk funktion herunder funktionelle tests og simple laboratorie_tests.

 • Kunne designe og udføre (simple) eksperimentelle forsøg, der tester en relevant problemstilling relateret til motorisk udvikling og indlæring og kunne diskutere denne i forhold til den eksisterende fysiologiske viden (udvælge og forholde sig til relevant litteratur).

KOMPETENCER:

 • Kunne diskutere hvilke forhold, der ligger til grund for udførelsen af motoriske opgaver

 • Kunne diskutere betydningen af faktorer som alder og træningsform for motorisk funktion

 • Kunne analysere og diskutere valg af trænings- og testmetoder i forhold til specifikke aldersgrupper.

 • Kunne integrere denne viden, for derigennem at kunne forstå årsagssammenhænge

 • Kunne tilegne sig specifik, detaljeret viden om teorier/mekanismer af betydning for den motoriske udvikling samt diskutere denne

 • Kunne formidle eksperimentelle forsøgsresultater og diskutere disse i forhold til eksisterende fysiologisk viden.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kursus i fysiologi og anatomi eller tilsvarende anbefales.
Forelæsninger og kollokvier
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Den studerende udarbejder en synopsis til 3 af kursets 4 temaer. Der er mulighed for at få mundtlig vejledning på dette arbejde igennem kurset og arbejdet involverer ligeledes peer feedback.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Individuel mundtlig prøve uden forberedelse, 20 min, inkl. votering, som tager udgangspunkt i et tilfældigt udtrukket spørgsmål fra kursets emner samt den
skriftlige individuelle aflevering, udarbejdet løbende under kurset.
Mundtlig eksamen og skriftlig aflevering vægtes ligeligt i den samlede bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den skriftlige aflevering er en forudsætning for at kunne gå til eksamen og består i, at den studerende afleverer en skriftlig opgave til 3 af kursets 4 temaer. Omfanget af hver opgave er max 4 sider (á 2400 anslag, inkl. mellemrum, excl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Tekst, der overskrider det tilladte antal anslag vil ikke blive bedømt. Skriftlige opgaver afleveres 1 uge før eksamen.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige eksamen må den studerende medbringe sine skriftlige afleveringer samt en disposition for eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

.Samme som ordinær eksamen

Afleveret skriftlig opgave kan genbruges ved reeksamen og ellers skrives en ny som afleveres senest 2 uger før reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.