NNDM24003U IT, læring og teknologiforståelse i et naturfagsdidaktisk perspektiv

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

IT, Learning and Technology Comprehension in Science Education Perspective

Uddannelse

Masteruddannelsen i scienceundervisning

Kursusindhold

Kurset belyser forskellige aspekter relateret til læring og digitale teknologier i naturfagsundervisning, herunder teknologiforståelse/computational thinking, implementering og aktuelle digitale trends og tendenser inden for både undervisning og forskning i naturfagsdidaktik. Med afsæt i disse aspekter, vil kurset blandt andet engagere kursister i diskussioner om, hvordan og i hvilket omfang teknologiforståelse og digitalt medierede læreprocesser er fordelagtige i naturfagsundervisning, og hvilke særlige opmærksomhedspunkter, der er vigtige at holde sig for øje. Vi vil også skabe grundlag for, at kursisterne bliver i stand til at forholde sig kritisk og konstruktivt til måderne, hvorpå sådanne nye trends kan implementeres i en uddannelsesmæssig kontekst. Eksempler på problemstillinger og teorier, der belyses i kurset, omfatter implementeringsteori, perspektiver på teknologiers rolle i læreprocesser, netværksanalyser og analytics og digital dannelse. Kurset er organiseret, så deltagerne både vil udvikle faglige fundamenter for at forholde sig kritisk og konstruktivt til sådanne nye trends og give dem mulighed for at afprøve dem i deres egen praksis. I undervisningen anvendes cases og eksempler fra undervisning inden for en bred vifte af de naturvidenskabelige fag.

Specifikt vil kurset give deltagerne:

 • et læringsteoretisk fundament til at vurdere it-anvendelsers muligheder, begrænsninger, barrierer og faldgruber i forskellige undervisningskontekster,
 • en teoretisk overbygning til dine undervisningserfaringer
 • Kendskab til elementær videnskabsteori og dannelsesteori i kontekst af læring og teknologiforståelse i digitale sammenhænge
 • Viden om teknologiforståelse og dets samspil med de naturvidenskabelige fag i uddannelsessystemet.
 • Indsigt i implementerings- og forandringsprocesser i uddannelsessystemet, drevet af teknologi og digitalisering
Målbeskrivelser

Efter kurset, vil deltagerne have udviklet

 • Viden om aktuelle tendenser og trends indenfor undervisning i teknologi og teknologiforståelse og deres relevans i naturfagsdidaktiske sammenhænge
 • Viden om implementerings -og forandringsprocesser drevet af teknologi og digitalisering i naturfagsdidaktiske kontekster
 • Færdigheder i at vurdere og begrunde valg og fravalg om anvendelse af digitale teknologier i specifikke naturfaglige undervisningsforløb
 • Kompetencer til at planlægge og gennemføre undervisning i naturfag, hvor digitale elementer spiller en velbegrundet rolle   
 • Kompetencer til at understøtte organisatorisk implementering af naturfagsundervisning, der indeholder nye teknologiske eller didaktiske elementer

Relevant litteratur på dansk og engelsk. Konkrete kursusmateriale forefindes på Absalon. 

Deltagerne skal opfylde adgangskrav til MISU, herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller tilsvarende.
Kurset stiller ikke andre krav til forudsætninger end de, der er beskrevet i formelle krav.
Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, øvelses -og gruppearbejde samt udvikling og afprøvning af undervisning på kursistens egen arbejdsplads.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 96
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 79
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 275
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 30 minutter (30 minutter forberedelse)
Prøveformsdetaljer
Under kurset vil kursisterne besvare stillede opgaver, der tager afsæt i tematikkerne berørt i undervisningen. Den skriftlige aflevering, der danner udgangspunkt for eskamen, vil tage udgangspunkt i en af disse opgaver, som den studerende selv kan vælge og arbejde videre på. Opgaven kan skrives i grupper eller individuelt. Hvis opgaven skrives i grupper, foregår eksamern også i den gruppe. Hver gruppe har 30 minutters eksamenstid for første deltager og 15 minutter for hver efterfølgende deltagere.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse