NNDM23000U Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Science Education and Inquiry-based Science Teaching

Uddannelse

Masteruddannelsen i scienceundervisning

 

Kursusindhold

Introduktion til det naturfagsdidaktiske felt med fokus på gymnasieområdet. 

Modulet er organiseret i en række temaer som begrundelser og læreplaner, elevernes læring og læringsteori, undersøgelsesbaseret undervisning og praktisk arbejde, samt de naturvidenskabelige fag i samspil med andre fag.

Vi tager udgangspunkt i dine undervisningsmæssige erfaringer og du samarbejder med kollegaer i gruppeopgaver hvor I undersøger praksis, udvikler og afprøver undervisning og reflekterer over elevers potentielle læring.

Målbeskrivelser

Kompetencer

Du får indsigt i det naturfagsdidaktiske forskningsfelt og konkrete erfaringer med at omsætte dette til egen undervisningspraksis og refleksion over elevers læring.

Du får mulighed for at:

 • Inddrage læringsteoretiske begreber og teorier i analyse og vurdering af læringsmål og læreplaner i officielle retningslinjer for undervisning.
 • Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale, både i naturfagene og i samspil med andre fag.
 • Designe og udføre undersøgelsesbaseret undervisning samt inddrage relevante læringsteoretiske begreber i diskussion af mulige læringspotentialer.
 • Undersøge feltet praktisk arbejde og reflektere over praktisk arbejdes rolle i naturfagene og naturfagsundervisningen.

 

Færdigheder

Du vil udvikle færdigheder der gør, at du kan anvende naturfagdidaktisk terminologi og læringsteori til at argumentere for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

Viden

Du vil opnå viden om fagdidaktisk litteratur, begreber og metoder anvendt inden for naturfagsdidaktisk forskning.

Relevant litteratur på dansk og engelsk.

Deltagere skal opfylde adgangskrav til MiSU, herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller tilsvarende.
Gruppearbejde, holdundervisning, deltagerundervisning, undervisningsobservation.

Kurset er praksisorienteret og de studerende forventes at indgå i erfaringsudveksling og arbejdsfællesskaber
Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 55
 • Forberedelse (anslået)
 • 96
 • Øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Eksamen er en mundtlig prøve, som afholdes gruppevis.

Hver gruppe har 30 minutters eksamenstid for 1. deltager og 15 minutter for hver efterfølgende deltager i gruppen.

Der er 1 times forberedelsestid, hvor alle hjælpemidler er tilladt.
Der gives individuel karakter.

Eksamensforløb:
Gruppen trækker et eksamensspørgsmål (en af de fire opgaver udarbejdet i kurset samt supplerende spørgsmål). Gruppen har herefter 1 times forberedelse. Eksaminationen tager udgangspunkt i gruppens forberedte præsentation og det er gruppens ansvar at sikre, at alle medlemmer i gruppen har mulighed for at vise deres kunnen.

Først besvares spørgsmålene i opgaven. Det er opgaveformuleringen i opgaven der er hovedspørgsmålet. Gruppen kan bruge besvarelsen af opgaven fra kursets forløb, men kan også præsentere og diskutere andre, måske videreudviklede besvarelser. Eksaminator og censor forholder sig ikke til den oprindelige skriftlige besvarelse af opgaven. Man bliver således ikke bedømt på den skriftlige fremstilling af opgaven fra kurset, men alene på den mundtlige præstation ved eksamen. Dernæst besvares supplerende spørgsmål. Eksaminator og censor vil stille spørgsmål og bede om uddybninger undervejs.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Re-eksamen foregår som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse