NNDK20001U STEM-faglig praksis- og kulturudvikling

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Development of STEM Practice and Culture

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Erhvervskandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med faglige traditioner inden for didaktiske undersøgelser og udviklingsarbejder, herunder forskningsmetodiske og praksisorienterede problemstillinger af relevans for STEM-didaktisk forskning og udviklingsarbejde.

Forholdet mellem forskellige typer STEM-didaktiske undersøgelses- og udviklingsarbejder bliver belyst og diskuteret på et eksemplarisk grundlag.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne og ville analysere, vurdere og reflektere over undersøgelsesdesigns og udviklingsperspektiver i STEM-didaktiske indsatser.

 

Viden om

 • STEM-relevante prototypiske undersøgelsesdesigns
 • rammer og betingelser for underviseres professionelle kompetenceudvikling på STEM-området
 • væsentlige hæmmende og fremmende faktorer i forbindelse med STEM-didaktisk udviklingsarbejde.

 

Færdighed til at håndtere data frembragt gennem gængse didaktiske tilgange.

 

Kompetence til at analysere og vurdere udviklingsperspektiver i STEM-didaktiske indsatser.

 

Den studerende kan dette alene og sammen med andre ved brug af egen nysgerrighed, forskningsbaseret viden, færdigheder, strategier og kritisk refleksion.

Den anvendte litteratur vil blive udvalgt i forbindelse med planlægningen af kursets undervisningsmoduler, og vil være angivet i den kursusplan, som udarbejdes og offentliggøres på kursets hjemmeside forud for hvert kursusudbud. Du skal regne med at der i alt vil være læseomfang svarende til ca 1200 normalsider.

Undervisningen tager form af syv hele plenumdage (10-17), syv hele gruppeaktivitetsdage (10-17) og mellemliggende perioder med selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil løbende være vejledning.

Plenumdagene vil være en blanding af oplæg, workshops og gruppearbejde med de studerendes læring i centrum.

Vejledningen kan tage form af ansigt-til-ansigt vejledning eller via nettet.

Vi vil i det omfang det giver mening også gøre brug af digitale elementer, screen-casts, simuleringsøvelser, videooptagelser og elektronisk faciliteret peerfeedback.

De studerende er fordelt i studiegrupper som skal sikre at de kan mødes – gerne fysisk, men om muligt online – på de syv hele gruppeaktivitetsdage og på andre tidspunkter hvor det er nødvendigt – fx i forbindelse med arbejde på studieprodukter

I studiegrupen, der blandt andet skal øge læringsudbyttet og mindske risikoen for frafald, samarbejder man om at gennemføre kurset og dets studieprodukter.

Deraf vil eksamen som udgangspunkt også foregå i studiegrupperne.

Dog har alle studerende ret til at gå til eksamen i andre gruppekonstellationer eller enkeltvis, hvis man ønsker det. Hvis eksamen involverer at der afleveres et studieprodukt, skal studerende, der ønsker at gå til eksamen i grupper, aflevere et fælles studieprodukt
Kurset er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.
Hvis der er overskydende pladser på kurset, kan kurset desuden tilmeldes som enkeltfag (selvbetalende efter-videreuddannelse).

Forelæsninger foregår på SDU i Odense. Derudover arbejder man i studiegrupper, hvor undervisningen og vejledningen foregår online og om muligt ved fysiske møder regionalt.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 327
 • Studiegrupper
 • 36
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De forskellige former for feedback knytter sig ikke mindst til de skriftlige afleveringsopgaver.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 45 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med valgfrihed for den enkelte studerende mellem individuel- og gruppeeksamen.

Studieprodukt: For at kunne deltage i den mundtlige prøve, skal den studerende, enten individuelt eller som en del af en gruppe, have afleveret tre overblikspapirer.

Mundtlig gruppeeksamen:
Eksamen tager afsæt i det skriftlige studieprodukt. Eksamen udgør en faglig dialog mellem de studerende, censor og eksaminator.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 45 minutter (inklusiv votering og karaktergivning) samt 15 minutter ekstra pr. yderligere studerende udover den første. Dog kan gruppeprøven højst vare 2 timer.

Det skriftlige grundlag og den mundtlige præstation vægtes ligeligt ved bedømmelsen.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen § 4, stk.2.

Mundtlig individuel eksamen:
Eksamen tager afsæt i det skriftlige studieprodukt. Eksamen udgør en faglig dialog mellem den studerende, censor og eksaminator.

Prøven varer 45 minutter (inkl. votering)

Det skriftlige grundlag og den mundtlige præstation vægtes ligeligt ved bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kravet om studieprodukt skal være opfyldt senest 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse