NNDK20001U STEM-faglig praksis- og kulturudvikling

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Development of STEM Practice and Culture

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med faglige traditioner inden for didaktiske undersøgelser og udviklingsarbejder, herunder forskningsmetodiske og praksisorienterede problemstillinger af relevans for STEM-didaktisk forskning og udviklingsarbejde.

Forholdet mellem forskellige typer STEM-didaktiske undersøgelses- og udviklingsarbejder bliver belyst og diskuteret på et eksemplarisk grundlag.

Målbeskrivelser

Kompetence til at analysere og vurdere undersøgelsesdesigns i STEM-didaktiske indsatser.

 • Viden om STEM-relevante prototypiske undersøgelsesdesigns.
 • Færdighed til at håndtere data frembragt gennem gængse didaktiske tilgange.
 • Kompetence til at analysere og vurdere udviklingsperspektiver i STEM-didaktiske indsatser.
 • Viden om rammer og betingelser for underviseres professionelle kompetenceudvikling på STEM-området.
 • Viden om væsentlige hæmmende og fremmende faktorer i forbindelse med STEM-didaktisk udviklingsarbejde.

Den anvendte litteratur vil blive udvalgt i forbindelse med planlægningen af kursets undervisningsmoduler, og vil være angivet i den kursusplan, som udarbejdes og offentliggøres på kursets hjemmeside forud for hvert kursusudbud. Du skal regne med at der i alt vil være læseomfang svarende til ca 1200 normalsider.

Kurset afvikles over 14 sessioner a 6 timer. Sessionerne afvikles som henholdsvis undervisningsdage (U) og som gruppeaktivitetsdage i studiegrupper (G). Forud for sessionerne er der egen forberedelse i form af læsning af tekster, udarbejdelse af opgaver, indsamling af empiri mm.

Undervisningsdage består af en vekselvirkning mellem fagrelevante oplæg, gruppearbejde, fælles diskussioner og arbejde med skriftlige opgavebesvarelser.


De studerende er fordelt i regionale studiegrupper som mødes på nærliggende professionshøjskole eller universitet.

I studiegrupen, der blandt andet skal øge læringsudbyttet og mindske risikoen for frafald, samarbejder man om at gennemfører kurset og dets studieprodukter.

Deraf vil aflevering af eksamensopgave og mundtligt forsvar som udgangspunkt også foregå i de regionale studiegrupper.

Dog har alle studerende ret til at gå til eksamen i andre gruppekonstellationer eller enkeltvis, hvis man ønsker det. Studerende, der ønsker at gå til eksamen i grupper, skal aflevere et fælles studieprodukt som eksamensgrundlag.
Kurset er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.
Hvis der er overskydende pladser på kurset, kan kurset desuden tilmeldes som enkeltfag (selvbetalende efter-videreuddannelse).

Forelæsninger foregår på SDU i Odense. Derudover arbejder man i studiegrupper, hvor undervisningen og vejledningen foregår online og om muligt ved fysiske møder regionalt.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 327
 • Studiegrupper
 • 36
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De forskellige former for feedback knytter sig ikke mindst til de skriftlige afleveringsopgaver.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 min.
Mundtlig eksamen med valgfrihed for den enkelte studerende mellem individuel- og gruppeeksamen.

Mundtlig gruppeeksamen:
Eksamen tager afsæt i det skriftlige studieprodukt. Eksamen udgør en faglig dialog mellem de studerende, censor og eksaminator.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 45 minutter (inklusiv votering og karaktergivning) samt 15 minutter ekstra pr. yderligere studerende udover den første. Dog kan gruppeprøven højst vare 2 timer.

Det skriftlige grundlag og den mundtlige præstation vægtes ligeligt ved bedømmelsen.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen § 4, stk.2.

Mundtlig individuel eksamen:
Eksamen tager afsæt i det skriftlige studieprodukt. Eksamen udgør en faglig dialog mellem den studerende, censor og eksaminator.

Prøven varer 45 minutter (inkl. votering)

Det skriftlige grundlag og den mundtlige præstation vægtes ligeligt ved bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal, enten individuelt eller som en del af en gruppe, have godkendt tre overblikspapirer.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
én intern bedømmer
Reeksamen

Reeksamen afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.

Indstillingskravet til eksamen skal være opfyldt senest 3 uger inden reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse