NNDK19003U Videnskabsteori, videnskabshistorie og tværfaglighed i gymnasiet

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

History and Philosophy of Science for Interdisciplinary Teaching in Upper-Secondary Schools

Kursusindhold

I gymnasiets matematikundervisning indtager historiske aspekter en del af det obligatoriske supplerende stof, og matematikhistorie kan bruges både til at styrke elevernes faglige udvikling, sætte faget i kontekst, og åbne op for tværfaglige og videnskabsteoretiske diskussioner.

Dette kursus bygger videre på denne tænkning og udvider den til andre naturvidenskaber, afhængigt af de studerendes faglige forudsætninger.

Kurset består derfor af to hovedelementer: 1) en teoretisk indføring i brug af videnskabsteori og videnskabshistorie til tværfaglig undervisning i gymnasiet og 2) gennemgang og udvikling af cases til konkret undervisning.

Under 1) vil vi læse og diskutere centrale artikler om motivationer for at inddrage videnskabshistorie og videnskabsteori i faglig og tværfaglig undervisning og om undersøgelsesbaseret undervisning. Denne diskussion vil have særligt fokus på matematikhistorie og på brug af historiske eksperimenter. Fokus vil være på at kombinere matematik og naturvidenskabelige fag med hinanden og med andre hovedområder som fx dansk, historie og samfundsfag.

Under 2) vil vi dels gennemgå og afprøve eksemplariske cases fra især matematik til tværfaglig undervisning ved inddragelse af videnskabshistorie og videnskabsteori. Dels vil de studerende arbejde selvstændigt med at udvikle nye cases med udgangspunkt i deres egen faglige baggrund.

Målbeskrivelser

Viden

Ved kursets afslutning skal den studerende besidde kendskab til måder at inddrage videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske cases i tværfaglig  og fag-faglig undervisning med baggrund i den studerendes egen faglige baggrund.

Færdigheder

Den studerende skal være i stand til at belyse en historisk eller aktuel problemstilling af videnskabshistorisk eller videnskabsteoretisk natur med henblik på gymnasial undervisning, bl.a. ved at udvælge relevante metoder på tværs af pensum. Den studerende skal desuden kunne udarbejde et skriftligt produkt, der egner sig til tværfaglig undervisning, herunder kunne tilpasse teknisk og teoretisk niveau til målgruppen.

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne fremlægge, diskutere og kritisk anvende teorier om tværfaglig undervisning på tværs af hovedområderne.

Den studerende skal desuden være i stand til selvstændigt og reflekteret at udvælge og bearbejde cases til undervisning for at opnå udvalgte læringsmål.

Douglas Allchin (2013). Teaching the Nature of Science. Perspectives & Resourses. Saint Paul: SHiPS Education Press.

Samt materialer på Absalon.

Mindst 30 beståede ECTS-point inden for naturvidenskab/matematik
Et kursus i videnskabsteori
E-læring kombineret med holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 60
  • E-læring
  • 100
  • Eksamen
  • 46
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I løbet af onlineundervisningen skal de studerende besvare fire ud fem stillede opgaver, hvor til der bliver givet feedback samt peerfeedback.

I holdundervisningen vil der blive givet forskellige typer feedback herunder peerfeedback.

Under projektskrivningen vil der være muliged for individuel feedback.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 uger
I løbet af online-delen stilles fem mindre opgaver. Den skriftlige eksamen består af mindst fire ud af de fem stillede mindre disse fem opgaver fra online-delen samt et større projekt, som bearbejder en udvalgt case til undervisningsbrug
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende have fået godkendt to korte præsentationer af sin case i løbet af on-campus-delen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Eksamensperiode

Opgaven stilles i blokuge 6 og afleveres fredag i eksamensugen.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

I overensstemmelse med kursets målbeskrivelse.

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 uger
Den skriftlige eksamen består af mindst tre ud af de fem stillede mindre opgaver fra online-delen samt et projekt, som skitserer bearbejdelsen af en udvalgt case til undervisningsbrug.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende have fået godkendt to korte præsentationer af sin case i løbet af on-campus-delen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Opgaven stilles i blokuge 6 og afleveres fredag i eksamensugen.

Reeksamen

Samme som for ordinær eksamen.

Har den studerende ikke bestået indstillingskravet, skal den studerende 1) holde og bestå et mundtligt oplæg af ca. en halv time længde for den kursusansvarlige og 2) aflevere og bestå en skriftlig rapport, der dækker aktiviteterne i on-campus-delen af kurset efter nærmere aftale med kursusansvarlig.

Oplægget skal være holdt og rapporten afleveret senest tre uger inden reeksamensugens startSamme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

I overensstemmelse med kursets målbeskrivelse.