NMAB18000U  AFLYST - Computerbaseret matematikundervisning i gymnasiet (CMU)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

CANCELLED - Computer Based Upper Secondary Mathematics Education

Kursusindhold

Principper for fagdidaktisk analyse, strategisk planlægning af in- og outsourcing af matematisk behandling i undervisningen, planlægning af et valgt undervisningsforløb inden for den gymnasiale emnekreds, udarbejdelse af computerbaseret undervisningsmateriale, udførelse af den planlagte undervisning i konkret gymnasieklasse, reflekterende afrapportering.

Målbeskrivelser

Viden: Matematikdidaktisk indsigt til at tage lærerprofessionelle valg mellem forskellige anvendelser af redskaber i matematikundervisningen. Redskaber forstås bredt som ethvert medium der tages i brug i tilegnelse og udøvelse af matematik - . fra blyant og papir til computer blackboxing. Lærerprofessionelt betyder at valget er betinget af den matematikfaglige tankevirksomhed og udøvelse som undervisningen sigter mod.

Kompetencer: Kurset sigter mod at deltagerne kan

·       foretage stofdidaktiske analyser af overordnede læringsmål inden for gymnasiale emner med særligt fokus på digitale teknologier

·       designe undervisningsforløb ud fra overordnede læringsmål inden for gymnasiale emner med særligt fokus på digitale teknologier og disses vekselvirkning med ikke-digitale teknologier.

·       vurdere konkrete behov for egne og elevers personlige it-færdigheder på en given platform

·       implementere design af undervisningsforløb på konkrete it-platforme

·       vurdere den uddannelsesmæssige rækkevidde af til- og fravalg af teknikker

·       reflektere konstruktivt om egen praksis med henblik på efterfølgende undervisningstilrettelæggelse og udførelse.

Færdigheder:

At kunne:

• vælge hensigtsmæssige digitale teknologier,

• modificere ’it-markedets’ applikationer, så de er hensigtsmæssige i den konkrete undervisning.

• tilvirke en eller flere platformes funktionaliteter med henblik på elevdiversitet.

• designe og udfærdige sammenhængende målrettede arbejdsark og interaktive tekster inden for en eller flere digitale platforme

Delvis dækning af krav til faglig kompetence som gymnasielærer, svarende til kurserne DisRus, SS, An1, Alg1 og disses forudsætningskurser. Fortrolighed med en matematisk softwareplatform såsom Maple eller TI N-spire.
Kurset er tilrettelagt så det er muligt at følge det sideløbende med arbejde som lærer. Dette indebærer en del selvstændigt arbejde som ikke er skemalagt. Overordnet består det af planlægning, udførelse og evaluering af to undervisningsforløb, et kortere pilotforløb og et lidt længere. Så vidt muligt inddeles deltagerne i hold, som kan arbejde sammen om udførelsen af undervisning, bedst ved at være knyttet til samme gymnasium. Deltagerne får tildelt coaches. Der vil være 3 heldagssamlinger, 3 halvdages fjernundervisning samt coachsessioner. Resten er deltagernes selvstændige kursusarbejde.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Bedømmelsen bygger på en samlet vurdering af det udviklede undervisningsmateriale og en afsluttende rapport. Rapporten udarbejdes med henblik på efterfølgende praksis på baggrund af en nærmere bestemt aktionsforskningstilgang.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
godkendt/ikke godkendt
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Ny rapport, som imødegår de kritikpunkter som førte til ikke-godkendt.

Kriterier for bedømmelse

Rapporten bedømmes dels på dens værdi for reflekterende praksis, dels på kvaliteten af det udarbejdede undervisningsmateriale.

 • Kategori
 • Timer
 • Praktik
 • 57
 • Vejledning
 • 10
 • Forelæsninger
 • 24
 • E-læring
 • 12
 • Forberedelse
 • 28
 • Projektarbejde
 • 75
 • I alt
 • 206