NMAB14031U Aflyst Matematik og modeller (MatMod)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Mathematics and Models (MatMod)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Kursusindhold

Med udgangspunkt i relativt simple matematiske modeller inden for relevante anvendelsesområder gennemgås følgende matematiske emner:

- Lineær algebra
- Differensligninger og systemer af differensligninger 
- Differentialligninger og systemer af differentialligninger
- Modeltyper og modelleringsprincipper
- Brug af computere til numerisk løsning og simulering i modeller

Som eksempler på modeller der arbejdes med kan nævnes

- Biologisk vækst
- Populationsvækst
- Epidemimodeller
- Økonomiske modeller
- Vekselvirkning (f.eks. rovdyr-byttedyr)
- Systemanalyse
- Transport af stof i jord eller i organismer

I arbejdet med disse modeller indgår kvalitative og kvantitative beskrivelser af virkeligheden, modelanalyse og modelbaseret simulering, samt organisering og håndtering af input (parametre og data) og output (modelberegninger og løsninger) ved brug af computer.

 

 

 

Målbeskrivelser

Kurset bygger videre på kurset "Matematik og databehandling" og giver et grundlag inden for lineær algebra og differentialligninger for at kunne opstille og arbejde selvstændigt med matematiske modeller i relevante sammenhænge.

Når kurset er færdigt forventes den studerende inden for kursets emneområde at kunne

Viden:
- udvise overblik over grundlæggende matematiske begreber, specielt inden for lineær algebra og differentialligninger
- beskrive problemstillinger inden for biovidenskab vha. matematik
- udføre simpel matematisk modellering, specielt med biovidenskabeligt sigte

Færdigheder:
- anvende matematiske metoder og resultater på konkrete matematiske problemstillinger, særligt inden for lineær algebra og differentialligninger
- anvende programmet R til behandling og analyse af data, samt numerisk løsning og simulering
- analysere problemstillinger inden for biovidenskab vha. matematik
- vurdere modellers muligheder og begrænsninger i forhold til 'virkeligheden'

Kompetencer:
- arbejde selvstændigt såvel som indgå i fagligt projektorienteret samarbejde med andre

Undervisningen tager udgangspunkt i undervisningsmateriale, der findes på Absalon. Ved kursets start oplyses om yderligere relevant baggrundslitteratur.

Anbefalede forudsætninger: Matematik og databehandling eller tilsvarende
Modellerne og den tilhørende teori præsenteres ved forelæsninger, hvorefter der arbejdes selvstændigt og i grupper med stoffet. Forelæsninger, teoretiske øvelser, computerøvelser og selvstændigt arbejde veksler efter behov. Der kan afleveres besvarelser af en række miniprojekter gennem forløbet, og kurset afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i disse miniprojekter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Forberedelse (anslået)
 • 85
 • Teoretiske øvelser
 • 34
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Projektarbejde
 • 48
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel

I løbet af kurset vil besvarelser af hjemmeopgaver og miniprojekter blive rettet.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter (forberedelse 30 minutter)
Beskrivelse af eksamen: I løbet af kurset stilles fem miniprojekter, der samtidig udgør de fem eksamensspørgsmål. Til eksamen trækkes et af de fem miniprojekter og eksamen tager udgangspunkt i en fremlæggelse af dette. Der eksamineres altså ikke i matematiske beviser. Den mundtlige eksamen tæller 100% af karakteren. (Aflevering af miniprojekterne er ikke obligatorisk. De afleverede miniprojekterne indgår således ikke i bedømmelsen).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Dog ikke brug af telefon- eller internetforbindelse under forberedelsen og selve eksaminationen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinære.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.